Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Verordening stimuleringsfonds startersregeling gemeente Peel en Maas 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening stimuleringsfonds startersregeling gemeente Peel en Maas 2014
CiteertitelVerordening stimuleringsfonds startersregeling gemeente Peel en Maas 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageProcedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-201521-01-2016nieuwe regeling

02-12-2014

elektronisch gemeenteblad week 15, 2015

1894/2014/549498

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening stimuleringsfonds startersregeling Peel en Maas 2014

DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2014

 

Gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149 van de Gemeentewet

 

B E S L U I T

Vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening stimuleringsfonds startersregeling Peel en Maas 2014

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • b.

  Stimuleringsfonds Starterslening: het fonds waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen, en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • c.

  Starterslening: een lening die ten doel heeft om voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen, en die worden verstrekt op basis van de productspecificaties zoals vastgelegd in de SVn-informatiemap en de Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening;

 • d.

  Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet. Bij twee of meer aanstaande eigenaren gelden beiden gezamenlijk als aanvrager;

 • e.

  Huishouden: het huishouden van de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de Starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2  

 • 1

  De gemeenteraad van Peel en Maas heeft een Stimuleringsfonds Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a. bedoelde huishoudens Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub b. bedoelde woningen.

 • 2

  Het Stimuleringsfonds Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3  

 • 1

  Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Peel en Maas en SVn van toepassing

 • 2

  De als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening maken deel uit van deze verordening.

Artikel 4  

 • 1

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Starterslening toe te kennen.

 • 2

  Burgemeester en Wethouders stellen de hoogte van de Starterslening vast op basis van de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening.

 • 3

  De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten van de woning met een maximum van € 30.000,-.

 • 4

  De Starterslening dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 5

  Burgemeester en wethouders kunnen bij hun beslissing op grond van het eerste en tweede lid rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend.

 • 6

  Burgemeester en wethouders kunnen aan de toekenning van Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

 • 7

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het derde lid genoemde bedrag aan te passen.

Artikel 5  

 • 1

  Uit het Stimuleringsfonds Startersregeling kunnen slechts leningen worden toegewezen tot het maximale gemeentelijke budget is bereikt. Terugontvangen rente en aflossing kan worden opnieuw ingezet.

 • 2

  Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 3

  Aanvragen welke in verband met het eerste en tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door burgemeester en wethouders afgewezen.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6  

 • 1

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   Van in Nederland woonachtige verblijfsgerechtigde personen die in sociaal dan wel economische zin verbonden zijn met de gemeente Peel en Maas én die voor de eerste keer een woning willen kopen. In geval van twee aanstaande eigenaren dient ten minste één een sociaal en of economische binding te hebben met de gemeente Peel en Maas.

   Van sociale gebondenheid is sprake indien:

   • -

    Aanvrager op het moment van de aanvraag minimaal één jaar zelfstandig een huurwoning bewoont in de gemeente Peel en Maas of één jaar inwonend is in de gemeente Peel en Maas; of

   • -

    de directe familie van de aanvrager thans én gedurende tenminste 10 afgelopen jaren als ingezetene van de gemeente Peel en Maas is ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie en gedurende deze periode permanent woonachtig is geweest in de gemeente Peel en Maas (gehuurd dan wel in een eigen woning).

    Onder directe familie wordt verstaan: (groot)ouder(s), schoonouder(s), kind(eren), broer(s), zus(sen); of

   • -

    aanvrager in het verleden gedurende minimaal 10 jaar onafgebroken in de gemeente Peel en Maas heeft gewoond en gedurende deze periode ook als ingezetene van de gemeente Peel en Maas ingeschreven is geweest in de Gemeentelijke Basis Administratie.

  • Van economische gebondenheid is sprake indien:

   • -

    aanvrager thans werkzaam is in de gemeente Peel en Maas, dan wel schriftelijk kan aantonen, binnen drie maanden werkzaam te zullen zijn in de gemeente Peel en Maas.

    Onder werkzaam wordt verstaan:

    • *

     (mede)eigenaar zijn van een bedrijf dat in de gemeente is gevestigd; of

    • *

     in loondienst zijn van een bedrijf/(overheids)instelling in de gemeente Peel en Maas

   • -

    én door deze werkzaamheid het hoofdinkomen voor het huishouden wordt verkregen c.q. zal worden verkregen;

   • -

    én sprake is van een vast dienstverband.

  • b.

   Voor het kopen van een woning (zowel bestaande als nieuwbouw) in de gemeente Peel en Maas, niet zijnde een woning in eigendom bij een woningcorporatie, waarin de koopsom van de bestaande woning, of de koop-/aanneemsom van de nieuwbouwwoning niet hoger is dan € 180.000,-, en waarvan de totale kosten voor verkrijgen in eigendom (verwervingskosten) niet meer bedragen dan de maximale toegestane koopsom (€ 180.000,-) vermeerderd met het actuele percentage bijkomende kosten, zodat op moment van vaststellen van deze Verordening Starterslening, de maximale verwervingskostengrens € 190.800,- bedraagt. Het percentage bijkomende kosten bedraagt volgens de actuele NHG normen 6%. Wanneer het percentage zal worden verhoogd of verlaagd, zal de maximale verwervingskostengrens dienovereenkomstig worden aangepast.

 • 2

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het eerste lid, sub b. genoemde bedragen aan te passen.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7  

 • 1

  Huishoudens die, op grond van artikel 6 en gelet op artikel 1, lid e, in aanmerking komen voor een Starterslening kunnen bij burgemeester en wethouders om een aanvraagformulier verzoeken.

 • 2

  Burgemeester en wethouders toetsen of het in lid 1 bedoelde huishouden voldoet aan de in artikel 6, lid 1 opgenomen criteria en streven er naar om binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek het aanvraagformulier toe. Tegelijkertijd sturen burgemeester en wethouders SVn een kopie van het voorblad van dit formulier.

 • 3

  De verdere afhandeling vindt plaats conform de als bijlage opgenomen Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening en de Productspecificaties VROM Starterslening die zijn vastgelegd in de SVn-informatiemap.

Hoofdstuk 5 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 8  

 • 1

  De volgende verordening wordt ingetrokken:  verordening stimuleringsfonds startersregeling gemeente Peel en Maas vastgesteld op 25-05-2010. 

 • 2

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: verordening stimuleringsfonds startersregeling gemeente Peel en Maas 2014.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Peel en Maas van 2 december 2014

de raadsgriffier, de voorzitter

drs. A. Joosten, W.J.G. Delissen-van Tongerlo 

Bijlage Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening

Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening