Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Uitvoeringsregeling maatwerkondersteuning burgerinitiatieven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling maatwerkondersteuning burgerinitiatieven
CiteertitelUitvoeringsregeling subsidieverlening maatwerkondersteuning burgerinitiatieven
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpburgerinitiatief

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Peel en Maas
 2. Beleidsplan sociaal domein 2015 en verder
 3. lokaal subsidiekader Sociaal Domein 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-201401-01-2017nieuwe regeling

15-12-2014

http://www.peelenmaas.nl/Vele_handen

1894/2014/586978

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling maatwerkondersteuning burgerinitiatieven

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

 

Overwegende dat

 

het wenselijk is om burgerinitiatieven in de gemeente Peel en Maas via maatwerkondersteuning te faciliteren, om de eigen regie en het langer zelfstandig leven in de eigen omgeving van burgers (in een kwetspare positie) te bevorderen en de leefbaarheid te vergroten.

 

Gelet op

 

 • -

  artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, tweede lid van de algemene subsidieverordening Peel en Maas.

 • -

  het bepaalde in het ‘beleidsplan sociaal domein 2015 en verder’ en het ‘lokaal subsidiekader Sociaal Domein 2015’. Het beleidsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 14 oktober 2014. Het lokaal subsidiekader is door het college vastgesteld op 15 december 2014. Beide documenten zijn beschikbaar via de websites www.peelenmaas.nl en www.leveninhetdorp.nl.

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de volgende uitvoeringsregeling:

 

Uitvoeringsregeling maatwerkondersteuning burgerinitiatieven

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Peel en Maas

 • b.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas

 • c.

  Maatwerkondersteuning: Om initiatieven of bestaande trajecten tijdelijk of eenmalig te ondersteunen faciliteren we binnen het lokaal subsidiekader maatwerkondersteuning. Het betreft geen structurele ondersteuning. Het kan gaan om facilitering in de opstart of ontwikkelfase van een initiatief. Het is maatwerk omdat de ondersteuning is afgestemd op het betreffende initiatief of traject.

 • d.

  Burgerinitiatieven: initiatieven die collectieve ondersteuning bieden aan burgers in een kwetsbare positie in de verschillende dorpen van de gemeente Peel en Maas en geëxploiteerd worden door (groepen) burgers in stichtingen of andere rechtspersoon.

 

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt aan activiteiten die collectieve ondersteuning bieden aan burgers in een kwetsbare positie in de verschillende dorpen van de gemeente Peel en Maas.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan burgerinitiatieven.

Artikel 4 Procedurebepalingen

 • 1.

  De subsidie dient schriftelijk te worden aangevraagd.

 • 2.

  De aanvragen dienen voorzien te zijn van een beknopte omschrijving van de activiteiten en een begroting met onderverdeling in stelposten.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Subsidies dienen te passen in het lokaal subsidiekader Sociaal Domein.

Artikel 6 Bevoorschotting

De subsidie wordt in afstemming met de subsidieontvanger in één keer of periodiek met bevoorschotting uitgekeerd.

Artikel 7 Verantwoording van de subsidie

De subsidieontvanger doet onverwijld melding aan het college, zodra aannemelijk is dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, niet of geheel niet zullen worden verricht of dat niet of geheel niet aan de aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Artikel 8 Vaststelling van de subsidie

 • 1.

  De subsidieontvanger dient uiterlijk 1 april volgend op het jaar waarop de subsidie wordt verleend een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in bij het college.

 • 2.

  De aanvraag tot vaststelling bevat een bondige rapportage en een afrekening.

 • 3.

  Het college kan bepalen dat ook andere, of minder dan, de in dit artikel bedoelde gegevens en bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, worden overgelegd.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, indien toepassing van deze regels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

 • 2.

  Deze uitvoeringsregeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling subsidieverlening maatwerkondersteuning burgerinitiatieven.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 15 december 2014 

de gemeentesecretaris/directeur, , de voorzitter,

drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo