Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Uitvoeringsregeling subsidieverlening dorpsdagvoorzieningen en andere burgerinitiatieven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling subsidieverlening dorpsdagvoorzieningen en andere burgerinitiatieven
CiteertitelUitvoeringsregeling subsidieverlening dorpsdagvoorzieningen en andere burgerinitiatieven
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpburgerinitiatief

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Peel en Maas
 2. Beleidsplan sociaal domein 2015 en verder
 3. lokaal subsidiekader Sociaal Domein 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-201401-01-2017nieuwe regeling

15-12-2014

elektronisch gemeenteblad

1894/2014/586979

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling subsidieverlening dorpsdagvoorzieningen en andere burgerinitiatieven

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

 

Overwegende dat

 

het wenselijk is om dorpsdagvoorzieningen en een aantal hieronder te benoemen burgerinitiatieven in de gemeente Peel en Maas te stimuleren, om de eigen regie en het langer zelfstandig leven in de eigen omgeving van burgers (in een kwetspare positie) te bevorderen en de leefbaarheid te vergroten.

 

Gelet op

 

 • -

  artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, tweede lid van de algemene subsidieverordening Peel en Maas.

 • -

  het bepaalde in het ‘beleidsplan sociaal domein 2015 en verder’ en het ‘lokaal subsidiekader Sociaal Domein 2015’. Het beleidsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 14 oktober 2014. Het lokaal subsidiekader is door het college vastgesteld op 15 december 2014. Beide documenten zijn beschikbaar via de websites www.peelenmaas.nl en www.leveninhetdorp.nl.

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de volgende uitvoeringsregeling:

 

Uitvoeringsregeling maatwerkondersteuning burgerinitiatieven

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Peel en Maas

 • b.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas

 • c.

  Dorpsdagvoorziening: De dorpsdagvoorzieningen zijn burgerinitiatieven die beheerd en geëxploiteerd worden door stichtingen van vrijwilligers. In de dorpsdagvoorzieningen verlenen burgers als vrijwilligers dagbesteding aan medeburgers (in een kwetsbare positie). De vrijwilligers worden ondersteund door een beroepskracht welzijnszorg. De dorpsdagvoorzieningen zijn voor burgers zonder indicatie of beschikking (maatwerkvoorziening) toegankelijk als onderdeel van hun ondersteuningsplan. Verwijzing en deelname vindt plaats op basis van de persoonlijke behoefte van de burger en van de mogelijkheden van de dorpsdagvoorziening.

 • d.

  Huiskamerprojecten: Dagbesteding in dorpen voor senioren. De huiskamerprojecten worden geheel door vrijwilligers beheerd en uitgevoerd zonder beroepskracht. In een aantal dorpsdagvoorzieningen zijn de huiskamerprojecten in de afgelopen periode geïntegreerd.

 • e.

  Theaterwerkplaats: De theaterwerkplaats is een burgerinitiatief dat beheerd en geëxploiteerd worden door een stichting van vrijwilligers. In de theaterwerkplaats verlenen burgers als vrijwilligers en beroepskrachten dagbesteding aan medeburgers (in een kwetsbare positie) die gericht is op theaterkunsten. De theaterwerkplaats is voor burgers zonder indicatie toegankelijk als onderdeel van hun ondersteuningsplan. Verwijzing en deelname vindt plaats op basis van de persoonlijke behoefte van de burger en van de mogelijkheden van de theaterwerkplaats. 

 • f.

  Kesjke6: Kesje6 is een burgerinitiatief van een aantal inwoners uit Peel en Maas met een psychiatrische achtergrond en is ontstaan vanuit de behoefte van deze mensen om anderen te ontmoeten.

 • g.

  Begeleidingsdienst Helden: De begeleidingsdienst Helden is een burgerinitiatief met als doelstelling dat burgers (als vrijwilligers) medeburgers van 65 jaar en ouder begeleiden naar huisarts of ziekenhuis specialist.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt aan activiteiten die collectieve ondersteuning bieden aan burgers in een kwetsbare positie in de verschillende dorpen van de gemeente Peel en Maas.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan dorpsdagvoorzieningen, Huiskamerprojecten, Theaterwerkplaats Mafcentrum Peel en Maas, Kesjke6,  Begeleidingsdienst Helden.

Artikel 4 Procedurebepalingen

 • 1.

  De subsidie dient schriftelijk te worden aangevraagd.

 • 2.

  De subsidie wordt aangevraagd vóór 1 november voorafgaande aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

 • 3.
  • De aanvraag voor de dorpsdagvoorzieningen en de Theaterwerkplaats dienen voorzien te zijn van een beknopt plan met daarin de volgende onderdelen:

   • -

    Aansluiting op gemeentelijk beleid.

   • -

    Visie en beleid van stichting dorpsdagvoorziening

   • -

    Doelgroepen

   • -

    Aantal dagdelen openstelling en te verwachte deelnemers.

   • -

    Samenwerking met WWZ-partners en Schakelplein.

   • -

    Organisatie van de dorpsdagvoorziening.

   • -

    Werkwijze en activiteitenprogramma

   • -

    Organisatie van kwaliteitsbeleid

   • -

    Exploitatiebegroting.

   • -

    Bijlage met (huidige) deelnemergegevens (naam, aantal dagdelen per week en wel/niet AWBZ-indicatie)

   • -

    Bijlage met Inschrijving KvK, oprichtingsakte, statuten (indien nog niet eerder aangeleverd)

 • 4.
  • Om uw plan en begroting te kunnen beoordelen hebben we de volgende gegevens nodig met betrekking tot de capaciteit en gebruik van de Dorpsdagvoorziening: .

   • -

    Aantal dagdelen openstelling.

   • -

    Aantal deelnemers per dagdeel dagbesteding op basis van peildatum oktober 2013 (c.q. per startdatum bij nieuwe dorpsdagvoorziening).

   • -

    Aantal deelnemers dat gebruikt maakt van maaltijd op basis van peildatum oktober 2013 (c.q. per startdatum bij nieuwe dorpsdagvoorziening).

   • -

    Aantal vervoersritten voor AWBZ-deelnemers peildatum oktober 2013, die niet met eigen vervoer kunnen komen.

   • -

    Aantal dagdelen/deelnemers per week met nog lopende AWBZ-indicatie in 2015.

   • -

    Aantal dagdelen/deelnemers per week zonder AWBZ-indicatie.

 • 5.

  De aanvragen voor de huiskamerprojecten, Kesjke6 en Begeleidingsdienst Helden dienen voorzien te zijn van een beknopte omschrijving van de activiteiten en een begroting met onderverdeling in stelposten.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Weigeringsgronden dorpsdagvoorzieningen:

 • -

  In elk dorp (of combinatie van dorpen) wordt er aan maximaal één stichting die de dorpsdagvoorziening exploiteert subsidie verleent;

 • -

  Dorpsdagvoorzieningen vinden plaats in Baarlo (i.o.), Beringe, Egchel, Grashoek, Helden, Kessel en Kessel-Eik (gecombineerd i.o.), Koningslust, Maasbree en Panningen. In het zorgcentrum van Sint Jozef Wonen en Zorg in Meijel is een dagvoorziening die eenzelfde functie vervult als een dorpsdagvoorziening. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de dorpsdagvoorzieningen;

 • -

  Subsidies dienen te passen in het lokaal subsidiekader Sociaal Domein.

 

Weigeringsgronden theaterwerkplaats:

 • -

  In Peel en Maas wordt er aan maximaal één stichting die de theaterwerkplaats exploiteert subsidie verleent;

 • -

  In het Mafcentrum in Maasbree vindt de Theaterwerkplaats Mafcentrum plaats. In de bijlage zijn de nadere gegevens opgenomen;

 • -

  Subsidies dienen te passen in het lokaal subsidiekader Sociaal Domein.

Artikel 6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Het subsidiebedrag van de dorpsdagvoorzieningen en de theaterwerkplaats wordt gebaseerd op openstelling en deelnemers én de in bijlagen opgenomen normbedragen.

Artikel 7 Bevoorschotting

De subsidie van de dorpsdagvoorzieningen en de theaterwerkplaats wordt maandelijks bevoorschot.

De subsidies van de huiskamerprojecten, Kesjke6 en Begeleidingsdienst Helden worden als voorschot in één keer uitgekeerd.

Artikel 8 Verantwoording van de subsidie

 • 1.

  De subsidieontvanger van de dorpsdagvoorzieningen en theaterwerkplaats dient maandelijks een deelnemerslijst toe te sturen naar de gemeente.

 • 2.

  De subsidieontvanger doet onverwijld melding aan het college, zodra aannemelijk is dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, niet of geheel niet zullen worden verricht of dat niet of geheel niet aan de aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Artikel 9 Vaststelling van de subsidie

 • 1.

  De subsidieontvanger dient uiterlijk 1 april volgend op het jaar waarop de subsidie wordt verleend een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in bij het college.

 • 2.

  De aanvraag tot vaststelling bevat een jaarverslag en een jaarrekening.

 • 3.

  Het college kan bepalen dat ook andere, of minder dan, de in dit artikel bedoelde gegevens en bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, worden overgelegd.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, indien toepassing van deze regels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

 • 2.

  Deze uitvoeringsregeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling subsidieverlening dorpsdagvoorzieningen en andere burgerinitiatieven.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 15 december 2014 

de gemeentesecretaris/directeur, , de voorzitter,

drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo