Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Mandaatbesluit beschermd wonen en opvang

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit beschermd wonen en opvang
CiteertitelMandaatbesluit beschermd wonen en opvang
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageMandaatbelsuit beschermd wonen en opvang

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. afdeling 10.1.1. Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 2.3.2 en verder Wmo

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016nieuw besluit

11-04-2016

Elektronisch gemeenteblad week 20, 2016

1894/2016/749034

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit beschermd wonen en opvang

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas

overwegende:

dat op 1 januari 2015 de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: de Wet) in werking is getreden, welke gemeenten opdracht geeft zorg te dragen voor maatschappelijke ondersteuning, waaronder onder meer het bieden van beschermd wonen en opvang wordt verstaan;

 

dat de Wet voor het bieden van beschermd wonen en opvang geen formeel onderscheid meer kent tussen centrumgemeenten en regiogemeenten;

 

dat echter voor opvang en beschermd wonen tussen het Rijk en de VNG is afgesproken de in 2014 bestaande materiële situatie, dus de constructie met de centrumgemeenten, voorlopig te handhaven;

 

dat de middelen voor opvang en beschermd wonen daarmee voorlopig worden uitgekeerd aan de centrumgemeente Venlo;

 

dat de regiogemeenten géén middelen ontvangen voor deze taak en daarom de centrumgemeente opdragen deze taak binnen de aan haar uitgekeerde rijksmiddelen uit te voeren;

 

dat regiogemeenten wel een schriftelijk mandaat moeten geven om het college van de gemeente Venlo bevoegd te maken om, namens hen, besluiten te nemen inzake opvang en beschermd wonen;

 

dat hiermee gevolg wordt gegeven aan de genomen besluiten uit het regionaal beleids- en afsprakenkader Wmo 2016;

 

gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel 2.3.2 en verder van de Wet;

 

besluit vast te stellen

 

Mandaatbesluit beschermd wonen en opvang

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Peel en Maas van 11 april 2016

de secretaris, de burgemeester

drs. H. Mensink, W.G.A. Delissen-van Tongerlo