Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Uitvoeringsregeling stimuleren afkoppelen hemelwater private terreinen Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling stimuleren afkoppelen hemelwater private terreinen Peel en Maas
CiteertitelUitvoeringsregeling stimuleren afkoppelen hemelwater private terreinen Peel en Maas
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpsubsidieregeling voor afkoppelen hemelwater

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

algemene subsidieverordening Peel en Maas

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-2017nieuwe regeling

19-12-2016

gvop

1894/2016/878445

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling stimuleren afkoppelen hemelwater private terreinen Peel en Maas

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

 

gelet op de bepalingen in de Algemene subsidieverordening Peel en Maas;

 

Overwegende dat:

 

 • -

  de Raad op 1 november 2016 met het vaststellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 - 2021 € 164.244,- beschikbaar heeft gesteld om het afkoppelen van hemelwater te stimuleren;

 • -

  met het vaststellen van deze regeling Waterschap Peel en Maasvallei het bedrag zal verdubbelen;

 • -

  het College met deze regeling gehoor geeft aan de oproep van de Raad en het Waterschap Peel en Maasvallei om het afkoppelen te stimuleren en meer bewustwording te creëren bij burgers en bedrijven.

 

BESLUITEN vast te stellen

 

de Uitvoeringsregeling stimuleren afkoppelen hemelwater private terreinen Peel en Maas

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  Afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater dat op een verhard oppervlak valt legaal via een gemengde riolering wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie;

 • b.

  Verhard oppervlak: oppervlakten zoals daken, verharde erven en verharde wegen, waarvan hemelwater tot afstroming komt;

 • c.

  Gemengde riolering: een riolering die bestemd is voor de gezamenlijke afvoer van afvalwater en hemelwater;

 • d.

  Private partij: alle niet-overheden, zoals burgers, bedrijven, burgergroeperingen (zoals dorps- en wijkraden, verenigingen) en woningbouwcorporaties;

 • e.

  Particulier terrein: hieronder wordt verstaan terreinen die in eigendom zijn van private partij.

 • f.

  College: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Peel en Maas;

 • g.

  Gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Peel en Maas;

 • h.

  Waterschap: Waterschap Peel en Maasvallei dan wel haar rechtsopvolger.

Artikel 2 Bevoegdheidsverlening aan het college

Het college kan op grond van deze regeling een bijdrage verstrekken voor het afkoppelen van hemelwater, om zo het hemelwater op natuurlijke wijze te laten infiltreren in de bodem.

Artikel 3 Bijdrageplafond, wijze van verdeling

 • 1.

  De raad stelt het bijdrageplafond vast hetzij afzonderlijk, hetzij in de begroting.

 • 2.

  Bij de verdeling van het op grond van het eerste lid beschikbaar gestelde bedrag houdt het college zoveel mogelijk rekening met de volgorde van ontvangst van ingediende aanvragen om bijdrage en wel op een zodanige wijze dat een eerder ingediende aanvraag voor een later ingediende aanvraag gaat.

Artikel 4 Algemene vereisten voor de bijdrage

 • 1.

  De bijdrage kan uitsluitend worden verstrekt aan private partijen ten behoeve van het afkoppelen van hemelwater van privaat terrein, gelegen binnen de grenzen van de gemeente Peel en Maas.

 • 2.

  Het af te koppelen verhard oppervlak heeft een oppervlakte van tenminste 40 m2.

 • 3.

  Het afkoppelen geschiedt op een wijze die in overeenstemming is met de principes van de Voorkeurstabel afkoppelen (brochure Regenwater schoon naar beek en bodem van de Limburgse waterbeheerders) tenzij het Waterschap heeft ingestemd met een afwijking daarvan.

Artikel 5 Hoogte van de bijdrage

 • 1.

  Indien het volledige bedrag van het bijdrageplafond is uitbetaald, vervalt deze regeling.

 • 2.

  Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, dient de afkoppeling tenminste 40 m2 verhard oppervlak te omvatten.

 • 3.

  De bijdrage bedraagt:

  • a.

   bij oppervlakken tot 200 m2 waarbij sprake is van eenvoudig afkoppelen, zoals bijvoorbeeld enkel het doorzagen en verleggen van afvoeren, bedraagt de bijdrage niet meer dan de werkelijke kosten.

  • b.

   bij oppervlakken tot 200 m2 waarbij sprake is van niet eenvoudig afkoppelen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van infiltratiekratten, herbestrating of herinrichting van tuinen, bedraagt de bijdrage € 9,-

   per m2 verhard oppervlak (horizontaal gemeten).

  • c.

   bij oppervlakten boven 200 m2 de helft van de werkelijke kosten, tot een maximum van € 1.800,-.

Artikel 6 De aanvraag

 • 1.

  Het college stelt verlening van de bijdrage op aanvraag vast.

 • 2.

  Het college stelt voor het indienen van aanvragen tot bijdrageverlening een aanvraagformulier vast waarop tevens staat welke stukken ingediend moeten worden. De aanvraag dient digitaal via de website van de gemeente Peel en Maas te worden ingediend.

 • 3.

  Een aanvraag kan alleen door de zakelijk gerechtigde worden ingediend.

 • 4.

  Pas nadat het college op de aanvraag heeft besloten mag het afkoppelen worden gerealiseerd.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1.

  Het college weigert de aanvraag om verlening in elk geval:

  • -

   indien niet wordt voldaan aan de oppervlakte-eis van artikel 4, tweede lid;

  • -

   indien niet wordt voldaan aan de wijze van afkoppelen als bedoeld in artikel 4, derde lid;

  • -

   indien het hemelwater dat van het afgekoppeld verhard oppervlak afstroomt niet geïnfiltreerd kan worden in de bodem en afvoer naar open water niet haalbaar is;

  • -

   indien het afkoppelen kan leiden tot overlast op aanliggende percelen;

  • -

   indien het afkoppelen anderszins vanuit milieuhygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is.

  • -

   indien het bijdrageplafond overschreden is.

 • 2.

  Het college kan verlening van de bijdrage (gedeeltelijk) weigeren indien er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat:

  • -

   de activiteiten niet of niet geheel zullen plaatsvinden;

  • -

   de private partij niet zal voldoen aan de aan de bijdrage verbonden verplichtingen;

  • -

   bij werkelijke projectkosten die worden opgevoerd voor het afkoppelen van oppervlakken, kosten zijn opgevoerd die in redelijkheid niet als noodzakelijk kunnen worden beschouwd.

Artikel 8 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag om verlening.

 • 2.

  Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen.

 • 3.

  Het college kan nadere voorschriften omtrent de uitvoering van het afkoppelen in de beschikking tot bijdrageverlening opnemen.

Artikel 9 Verplichtingen

 • 1.

  De bijdrage ontvanger is verplicht de afkoppeling te realiseren op de in de verleningsbeschikking omschreven wijze.

 • 2.

  In elk geval zal aan de bijdrageverlening als voorschrift worden verbonden dat de afkoppeling na realisatie in stand wordt gehouden en zo nodig doelmatig onderhouden.

 • 3.

  De bijdrage ontvanger is verplicht - binnen 4 weken na realisatie - het gereed komen van de afkoppeling aan de gemeente te melden. De gemeente moet daarbij in de gelegenheid worden gesteld om wijzigingen in de hemelwaterafvoeren te kunnen inspecteren.

 • 4.

  De bijdrageontvanger is verplicht - binnen 4 weken na realisatie - een gespecificeerde factuur van de kosten en foto’s van de uitvoering en het eindresultaat te overleggen.

Artikel 10 Betaling en terugvordering

 • 1.

  Nadat de aanvrager aan artikel 9, lid 3 en 4, heeft voldaan, stelt het college binnen 6 weken de bijdrage vast en zorgt zij voor uitbetaling van het vastgestelde bedrag.

 • 2.

  De verleende dan wel vastgestelde bijdrage kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd indien:

  • -

   de bijdrage ontvanger niet voldoet aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 10.

  • -

   de private partij onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot bijdrageverlening zou hebben geleid, of

  • -

   de bijdrageverlening anderszins onjuist was en de private partij dit wist of behoorde te weten, of

  • -

   de private partij failliet is verklaard of aan hem surséance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, waarin strikte toepassing van de onderhavige regeling tot onbillijkheden leidt, op een voor een aanvrager gunstige wijze afwijken van een of meer bepalingen van deze verordening.

Artikel 12 Slotbepaling

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking en eindigt op uiterlijk 31 december 2018, tenzij het bepaalde in artikel 5, lid 2 van toepassing is.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: Uitvoeringsregeling stimuleren afkoppelen hemelwater private terreinen Peel en Maas.

Panningen, 19 december 2016,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester,

L.P.H. Breukers, W.J.G. Delissen - van Tongerlo

Bijlage Aanvraagformulier als bedoeld in de Uitvoeringsregeling stimuleren afkoppelen hemelwater op private terreinen Peel en Maas

Gegevens aanvrager

Naam:

Straat:

Postcode en woonplaats:

T elefoon:

E-Mail:

Eventuele contactpersoon:

Bankrekeningnummer IBAN:

 

Gegevens af te koppelen oppervlakte

Straat:

Postcode en woonplaats:

Kadastrale aanduiding:

 

Soort af te koppelen verharding

plat dak/hellend dak/terras/parkeerplaats/

 

Oppervlakte af te koppelen verhard oppervlak (horizontaal gemeten) m2

Losse bijlage toevoegen met specificatie van de projectkosten (uitvoeringskosten die direct zijn toe te rekenen aan het afkoppelen inclusief BTW indien deze niet verrekenbaar is)

 

Bouwjaar pand

Eigendomssituatie:

eigendom/huur/anders, namelijk:

 

Wijze van afkoppelen

Over de tuin uitlopen/grindkoffer/infiltratiekratten/infiltratievijver/wadi/anders, namelijk:

 

Situatieschets

SVP op achterzijde formulier tekenen.

 

Werkzaamheden mogen pas uitgevoerd worden nadat u van de gemeente een bijdrage-beschikking heeft ontvangen.

 

Aldus naar waarheid ingevuld,

 

Plaats:

Datum:

Handtekening: