Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Peel en Maas
CiteertitelRegeling kwijtschelding belastingen Peel en Maas
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpkwijtschelding belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 255 van de Gemeentewet
 2. artikel 26 van de Invorderingswet 1990
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
 4. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2017Onbekend

28-11-2017

GVOP, www.peelenmaas.nl

1894/2017/1148487

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Peel en Maas

DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

 

Gelet op het raadsvoorstel 2017-099 04

Zaaknummer: 1894/2017/1148487

 

Gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

 

Gehoord de beraadslagingen

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Peel en Maas

 

Artikel 1 Toepassing kwijtschelding

 • 1.

  Er wordt alleen kwijtschelding verleend voor:

  • a.

   de afvalstoffenheffing

  • b.

   de rioolheffing die wordt geheven van de gebruiker, het zogenaamde gebruikersdeel

 • 2.

  Van de niet in het eerste lid genoemde gemeentelijke belastingen en rechten wordt geen kwijt-schelding verleend.

Artikel 2 Beperking kwijtschelding

Er wordt bij de afvalstoffenheffing geen kwijtschelding verleend voor de toeslag van een extra GFT-container.

Artikel 3 Kosten van bestaan

 • 1.

  In afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het percentage voor het berekenen van de kosten van bestaan gesteld op 100.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kwijtscheldingsnormen bij AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de toepasselijke netto AOW-bedragen.

Artikel 4 Kosten kinderopvang

Bij het bepalen van het netto-besteedbare inkomen wordt rekening gehouden met de netto-kosten die huishoudens voor kinderopvang moeten maken.

Artikel 5 Kwijtschelding aan ondernemers

Een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent kan voor kwijtschelding in aanmerking komen. De kwijtschelding blijft beperkt tot de privébelastingschulden.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de burger (laten) afwijken van de bepalingen van de geldende kwijtscheldingsregeling indien toepassing van de regeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit wordt voor het eerst toegepast op 1 januari 2018.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Regeling kwijtschelding belastingen Peel en Maas”.

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 november 2017

 

De raad van de gemeente Peel en Maas,

 

de griffier,de voorzitter,

 

drs. A.G. Joosten, W.J.G. Delissen-van Tongerlo