Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Damoclesbeleid Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDamoclesbeleid Peel en Maas
CiteertitelDamoclesbeleid Peel en Maas
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpDamoclesbeleid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 13b van de Opiumwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-05-201905-11-2019nieuwe regeling

07-05-2019

gmb-2019-114512

Tekst van de regeling

Intitulé

Damoclesbeleid Peel en Maas

 

DE BURGEMEESTER VAN PEEL EN MAAS

 

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 13b Opiumwet;

 

 

Overwegende:

 

Dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de burgemeester de bevoegdheid geeft om bestuursdwang toe te passen indien in lokalen of woningen, dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen behorende erven, een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is;

 

Dat tot de middelen waarop de bevoegdheid betrekking heeft, gelet op lijst II bij de Opiumwet, eveneens behoort elk deel van de plant van het geslacht Cannabis (hennep), waaraan de hars niet is onttrokken, met uitzondering van de zaden;

 

Dat het wenselijk is beleidsregels vast te stellen hoe de burgemeester invulling geeft aan deze bevoegdheid en de contractpartners van het regionale hennepconvenant Limburg 2012 eenduidig beleid voeren;

 

Dat het regionale hennepconvenant Limburg 2012 zorgt voor een effectieve aanpak tegen georganiseerde hennepteelt. Het Damoclesbeleid lokalen en woningen 2012 sluit aan bij de uitgangspunten zoals vermeld in het regionale hennepconvenant Limburg 2012;

 

Dat de bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang aanwezig wordt geacht indien er sprake is van een handelshoeveelheid verdovende middelen, danwel (bij hennepplanten) van beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt, voor de uitleg waarvan aansluiting wordt gezocht bij het daartoe gestelde in de Aanwijzing Opiumwet;

 

Dat bij de toepassing van deze bevoegdheid gekozen wordt voor het opleggen van een last onder bestuursdwang en niet voor het in plaats daarvan opleggen van een last onder dwangsom. Bestuursdwang is een directer middel dat in tegenstelling tot de dwangsom op termijn tot feitelijke beëindiging van de overtreding zal leiden. Van een dwangsom mag in de meeste gevallen weinig effect worden verwacht, gelet op het feit dat het financiële gewin in het verdovende middelen-circuit dusdanig groot is dat met een dwangsom naar verwachting niet zal worden bereikt dat een overtreding ophoudt of niet meer wordt herhaald;

 

Dat bij het toepassen van bestuursdwang gekozen wordt voor het opleggen van een last tot sluiting van de woning/het lokaal, gelet op het feit dat dit als de meest effectieve maatregel wordt beschouwd om de met de Opiumwet strijdige situatie te doen beëindigen en herhaling ervan te voorkomen;

 

Dat bij het vaststellen van de sluitingsduur in overweging is genomen:

 • de noodzaak om de bekendheid van de inrichting als drugsadres teniet te doen;

 • het doen wederkeren van de rust in de directe omgeving;

 • het voorkomen van herhaling van de verstoring van de openbare orde;

 • het voorkomen van een verdere aantasting van het woon- en leefklimaat.

 

Dat voorkomen moet worden dat de verschillende illegale drugsmarkten zich verplaatsen van stedelijke gebieden naar plattelandsgemeenten met uitgestrekte buitengebieden;

 

Dat genoemde aanpak noodzakelijk is gelet op het feit dat in Peel en Maas sprake is van verschillende illegale drugsmarkten waarop soft-, hard- en synthetische drugs worden geproduceerd en verhandeld, welke handel overlast en een grote mate van onveiligheid bij burgers in de directe omgeving tot gevolg heeft;

 

Dat de met de bevoegdheidsuitoefening in het algemeen belang nagestreefde doeleinden, zoals hierboven beschreven, bij de belangenafweging in concreto zwaar zullen wegen;

Dat bij harddrugs in lokalen, vanwege de zeer ernstige inbreuk op de openbare orde en het feit dat ook nietsvermoedende bezoekers hieraan worden bloot gesteld, met toepassing van artikel 5:31 van de Algemene wet bestuursrecht geen voorafgaande last zal worden opgelegd;

 

 

 

B E S L U I T

 

Vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

Damoclesbeleid Peel en Maas

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze beleidsregel en de daarop berustende bepalingen wordt verstaand onder:

 • 1.

  harddrugs: middelen vermeld op lijst l en lijst ll behorend bij de Opiumwet, met uitzondering van softdrugs;

 • 2.

  softdrugs: hasjiesj en hennep (ook stekjes) zoals omschreven in lijst ll behorend bij de Opiumwet, ook wel aangeduid als hasj, marihuana, weed, wiet of stuff;

 • 3.

  handel in drugs: het verkopen, afleveren of verstrekken van harddrugs of softdrugs, dan wel het daartoe aanwezig zijn daarvan; onder verkoop wordt tevens verstaan het sluiten van een mondelinge overeenkomst tot koop en verkoop van drugs, waarbij de aflevering van de drugs elders plaatsvindt;

 • 4.

  lokalen en daarbij behorende erven: alle al dan niet voor publiek opengestelde lokalen en daarbij behorende erven, zoals een winkel, café, een hotel, cafetaria, discotheek, sportkantine, kiët, clubgebouw, loods of bedrijfsruimte;

 • 5.

  woning: een woning is een pand dat in hoofdzaak dient tot woning dan wel dienstbaar is aan het wonen. Hieronder valt zowel een koopwoning als een huurwoning. Het is de plaats waar een persoon zijn privaat huishoudelijk leven leidt. Dit wordt niet zonder meer bepaald door uiterlijke kenmerken zoals de bouw en aanwezigheid van bed en ander huisraad, maar ook door daadwerkelijk daaraan gegeven bestemming. Een tijdelijke afwezigheid van de bewoner leidt er niet toe dat de ruimte het karakter van woning verliest. Een persoon die incidenteel overnacht in een woning en niet op dat adres in het BRP staat ingeschreven, wordt niet aangemerkt als bewoner. Een voor bewoning bestemde ruimte die niet gebruikt wordt als woning wordt aangemerkt worden als lokaal. Een woonlocatie (bv. vakantiehuisje, chalet, caravan) waar permanente bewoning niet is toegestaan wordt eveneens aangemerkt als lokaal;

 • 6.

  sluiting: een sluiting met toepassing van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet.

 • 7.

  Handelshoeveelheid: voor de uitleg van ‘handelshoeveelheid’ is aansluiting gezocht bij het daartoe gestelde in de Aanwijzing Opiumwet. Concreet betekent dit dat sprake is van een overtreding in de zin van dit beleid bij een hoeveelheid:

  • harddrugs: meer dan 0,5 gram

  • softdrugs: meer dan 5 gram

  • hennepplanten: meer dan 5 planten

Artikel 2 Sluitingsmaatregel

Deze houdt in dat de woning / het lokaal wordt gesloten voor de desbetreffende periode. Indien er feitelijk tot sluiting wordt overgegaan zal de woning/het lokaal voor publiek ontoegankelijk worden gemaakt. Dit betekent dat niemand meer in de woning/het lokaal aanwezig mag zijn en/of worden toegelaten en dat eventuele bewoners al dan niet tijdelijk moeten verhuizen. Ook de eigenaar kan gedurende de sluiting niet over zijn eigendom beschikken. De kosten van de toepassing van bestuursdwang worden op basis van de Algemene wet bestuursrecht op de overtreder(s) verhaald.

Artikel 3 Wijziging huursituatie

Een wijziging in de huursituatie wordt als niet ter zake doende beschouwd. De ratio hierachter is dat de verhuurder niet met het plaatsen van andere huurders onder de toepassing van bestuursdwang kan uitkomen. Het is immers op dat moment nog steeds noodzakelijk om de bekendheid van een dergelijk pand in het criminele circuit weg te nemen. Het enkel plaatsen van nieuwe huurders leidt niet tot het voorkomen van herhaling van een met de wet strijdige situatie. Eerdere waarschuwingen/maatregelen ten aanzien dezelfde exploitant/persoon/huurder/verhuurder en/of dezelfde woning/lokaal blijven hun gelding houden.

Artikel 4 Begunstigingstermijn

Als begunstigingstermijn wordt bij lokalen een periode van 36 uur aangehouden waarbinnen betrokkene zelf in de gelegenheid is om gehoor te geven aan de opgelegde last. Bij lokalen geldt dat binnen het eerste uur van deze 72 uur de klanten uit de inrichting dienen te worden verwijderd. Bij woningen wordt de begunstigingstermijn gesteld op 72 uur.

Artikel 5 Sluitingsduur lokalen

 • 1.

  Handel in softdrugs:

  • a.

   Indien er sprake is van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van softdrugs wordt het lokaal gesloten voor de duur van zes maanden.

  • b.

   Indien binnen drie jaar na de eerste overtreding een tweede overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van verdovende middelen, wordt het lokaal gesloten:

   • i.

    bij softdrugs voor de duur van twaalf maanden;

   • ii.

    bij harddrugs voor de duur van vierentwintig maanden.

  • c.

   Na de tweede overtreding wordt bij elke volgende overtreding bij softdrugs het lokaal voor vierentwintig maanden gesloten en bij harddrugs het lokaal voor zesendertig maanden gesloten.

 • 2.

  Handel in harddrugs:

  • a.

   Indien er sprake is van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van harddrugs wordt het lokaal gesloten voor de duur van twaalf maanden.

  • b.

   Indien binnen drie jaar na de eerste overtreding een tweede overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van verdovende middelen, wordt het lokaal gesloten:

   • i.

    bij softdrugs voor de duur van twaalf maanden;

   • ii.

    bij harddrugs voor de duur van vierentwintig maanden.

  • c.

   Na de tweede overtreding wordt bij elke volgende overtreding bij softdrugs het lokaal voor vierentwintig maanden gesloten en bij harddrugs het lokaal voor zesendertig maanden gesloten.

Artikel 6 Sluitingsduur Woningen

 • 1.

  Handel in softdrugs:

  • a.

   Indien er sprake is van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van softdrugs wordt de woning gesloten voor de duur van drie maanden.

  • b.

   Indien binnen drie jaar na de eerste overtreding een tweede overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van verdovende middelen, wordt de woning gesloten:

   • i.

    bij softdrugs voor de duur van zes maanden;

   • ii.

    bij harddrugs voor de duur van twaalf maanden.

  • c.

   Na de tweede overtreding wordt bij elke volgende overtreding bij softdrugs de woning voor twaalf maanden gesloten en bij harddrugs de woning voor vierentwintig maanden gesloten.

 • 2.

  Handel in harddrugs:

  • a.

   Indien er sprake is van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van harddrugs wordt de woning gesloten voor de duur van zes maanden.

  • b.

   Indien binnen drie jaar na de eerste overtreding een tweede overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van verdovende middelen, wordt de woning gesloten:

   • i.

    bij softdrugs voor de duur van zes maanden;

   • ii.

    bij harddrugs voor de duur van twaalf maanden.

  • c.

   Na de tweede overtreding wordt bij elke volgende overtreding bij softdrugs de woning voor twaalf maanden gesloten en bij harddrugs de woning voor vierentwintig maanden gesloten.

Artikel 7 Andere wettelijke bepalingen

Deze beleidsregel laat onverlet dat het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas, dan wel de burgemeester van Peel en Maas, tevens andere bevoegdheden op grond van bijvoorbeeld de Drank- en Horecawet, Gemeentewet, de Woningwet (Wet Victor / Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek), Wet ernstige woonoverlast en de APV Peel en Maas kunnen inzetten.

Artikel 8 Inschrijving kadaster (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen)

Iedere sluiting wordt ingeschreven in de openbare registers (Kadaster). Iedereen kan, voordat hij een pand in gebruik neemt, kennis hebben van een eventuele eerdere sluiting en het risico bij ingebruikname van het pand. Voor informatie over een eventuele eerdere sluitingen dan wel waarschuwingen van een pand kan men terecht bij de gemeente.

Artikel 9 Overgangsbepaling

Uiterlijk drie jaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze nieuwe beleidsregels gedane waarschuwingen en/of beëindigde sluitingsmaatregelen behouden hun gelding en kunnen worden gebruikt bij eventueel getrapt handhavingsbeleid. Deze termijn sluit aan bij de gekozen geldigheidsduur van een opgelegde maatregel. Hij valt voor wat betreft duur als redelijk aan te merken en biedt rechtszekerheid aan de overtreder(s).

Artikel 10 Citeertitel, inwerkingtreding, intrekking oude beleidsregel

 • 1.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Damoclesbeleid Peel en Maas en treedt in werking op de dag volgend op die van bekendmaking.

 • 2.

  De beleidsregel “Damoclesbeleid Peel en Maas” vastgesteld door de burgemeester op d.d. 21 januari 2013, wordt ingetrokken.

 

Peel en Maas, 7 mei 2019

De burgemeester van de gemeente Peel en Maas,

W.J.G. Delissen-van Tongerlo