Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2007
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2007.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gemeentewet, art. 224

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-200601-01-2008nieuwe regeling

18-12-2006

Weekblad voor Meijel d.d. 27-12-2006

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2007

De raad van de gemeente Meijel;gelezen het raadsvoorstel nr.514gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;besluit vast te stellen de:Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2007(Verordening toeristenbelasting 2007).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  niet-beroepsmatig verhuurde ruimten: woningen en andere verblijven, of gedeelten daarvan, niet-zijnde mobiele kampeeronderkomens of stacaravans, die door particulieren ter beschikking worden gesteld voor het houden van verblijf met overnachten tegen vergoeding in welke vorm dan ook;

 • b.

  particulier: een natuurlijk persoon die buiten de uitoefening van een bedrijf op beroep gelegenheid biedt tot verblijf;

 • c.

  mobiele kampeeronderkomens: tenten, vouwwagen, kampeerauto’s, toercaravans en soortgelijke onderkomens of soortgelijke voertuigen;

 • d.

  vaste standplaats: een terrein of terreingedeelte dat bestemd is voor het gedurende een seizoen of een jaar plaatsen van een zelfde mobiel kampeeronderkomen of stacaravan.

 • e.

  recreatieonderkomens: woningen en andere verblijven, of gedeelten daarvan, niet zijnde hotels, pensions, mobiele kampeeronderkomens of stacaravans, die bedrijfs- of beroepsmatig ter beschikking worden gesteld voor het houden van verblijf met overnachten tegen vergoeding in welke vorm dan ook.

Artikel 2 Belastbaar feit

Ter zake van het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente tegen vergoeding in welke vorm dan ook, door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente zijn opgenomen, wordt onder de naam 'toeristenbelasting' een directe belasting geheven.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1

  Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2.

 • 2

  De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene, ter zake van wiens verblijf de belasting verschuldigd wordt.

 • 3

  Indien met toepassing van het eerste lid geen belastingplichtige is aan te wijzen, is belastingplichtig degene die overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 verblijf houdt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf:

 • 1.

  door degene, die:a. als verpleegde of verzorgde in een inrichting tot verpleging of verzorging van zieken, van gebrekkigen, van hulpbehoevenden of van ouden van dagen verblijft;b. verblijf houdt in een gemeubileerde woning indien hij ter zake van het verblijf in of het ter beschikking houden van die woning forensenbelasting is verschuldigd;

 • 2.

  waarvoor de gemeente belasting heft ingevolge de verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting;

 • 3.

  van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet, en voorzover deze persoon verblijf houdt in een gelegenheid als bedoeld in artikel 2 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen.

Artikel 6 Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing

Het aantal personen, dat heeft overnacht, wordt met betrekking tot mobiele kampeeronderkomens en stacaravans op vaste standplaatsen bepaald op 2,3 personen. Het aantal malen, dat door deze bedoelde personen is overnacht, wordt, ingeval verblijf wordt gehouden op vaste standplaatsen, welke geschikt zijn voor gebruik of slechts gebruikt mogen worden gedurende een periode van:- ten hoogste 6 maanden bepaald op 50;- meer dan 6 doch ten hoogste 12 maanden bepaald op 60.

Artikel 7 Opteren voor niet-forfaitaire maatstaf van heffing

In afwijking van het bepaalde in artikel 6 wordt op een door de belastingplichtige bij de aangifte gedane aanvraag de maatstaf van heffing vastgesteld op het werkelijke aantal overnachtingen, indien blijkt dat dit aantal lager is dan het op grond van artikel 6 berekende aantal.

Artikel 8 Belastingtarief

Het tarief bedraagt per overnachting € 0,71.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 11 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. Artikel 12 Aanslaggrens Geen belastingaanslag wordt opgelegd indien het aantal overnachtingen, waartoe gelegenheid wordt of is gegeven, gedurende het belastingjaar minder dan tien zal, of heeft, belopen.

Artikel 12 Termijnen van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 13 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de toeristenbelasting.

Artikel 14 Onvoorziene gevallen

Voor gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 15 Aanmeldingsplicht

De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231 tweede lid, onderdelen b en d, van de Gemeentewet.

Artikel 16 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De 'Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 1999' van 2 december 1998, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 19 december 2005, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2007.

 • 4

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening toeristenbelasting 2007'.

Aldus vastgesteld in openbare raadsvergadering van 18 december 2006.De raad voornoemd,de griffier,                                               de voorzitter,S.M. Janson                                           ing. J.C.G.J. Smulders