Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening gemeente Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening gemeente Peel en Maas
CiteertitelVerordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening gemeente Peel en Maas
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met de inwerkingtreding van deze verordening zijn de volgenden verordeningen ingetrokken:Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken wet sociale werkvooziening Helden d.d. 16-6-2008Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken wet sociale werkvooziening Kessel d.d. 26-6-2008Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken wet sociale werkvooziening Maasbree d.d. 1-7-2008Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken wet sociale werkvooziening Meijel d.d. 26-5-2008

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening, art. 7 lid 10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-201001-01-201001-07-2015Nieuwe regeling

04-01-2010

Op den Baum, Heldens Nieuws en Weekblad voor Meijel d.d. 13-1-2010

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening gemeente Peel en Maas

DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAASGelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethoudersGezien de behandeling in de gezamenlijke raadsvergadering van 7 december 2009Gelet op artikel 7, tiende lid, van de Wet sociale werkvoorziening;Overwegende dat de raad bij verordening nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van Persoongebonden budgetten.Vast te stellen de volgende verordening:Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening gemeente Peel en Maas

Artikel 1 begripsomschrijvingen

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helden.

 • b.

  De wet: de Wet sociale werkvoorziening.

 • c.

  Loonwaardeonderzoek: een methodiek waarbij verminderde arbeidsproductiviteit in relatie tot de verdiencapaciteit wordt vastgesteld.

 • d.

  Voorliggende voorziening: elke voorziening buiten de Wsw waarop belanghebbende aanspraak kan maken, dan wel een beroep kan doen ter bekostiging van specifieke uitgaven.

Artikel 2 De hoogte van de rechtstreeks aan de subsidieverlening verbonden uitvoeringskosten

Het college stelt elk jaar vóór 31 december de hoogte vast van de rechtstreeks aan de subsidieverlening verbonden uitvoeringskosten voor elk te verstrekken persoonsgebonden budget voor het daarop volgende kalender jaar.

Artikel 3 De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw

 • 1

  Het college verstrekt op aanvraag aan iedere Wsw-geindiceerde die recht heeft opplaatsing of een dienstverband in de zin van de Wsw, een persoonsgebonden budget begeleid werken in de vorm van een subsidie aan de werkgever, een vergoeding voor de begeleiding en eventueel een eenmalige vergoeding voor de noodzakelijke aanpassing van de werkplek waar arbeid wordt verricht, indien de werkgever en de begeleidingsorganisatie aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • 2

  Voorwaarden waaraan de werkgever moet voldoen:

  • a.

   De werkgever is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, tenzij de werkgever een publiekrechtelijk rechtspersoon is;

  • b.

   De aangeboden arbeidsplaats en de omvang daarvan zijn, gelet op de indicatiestelling en de mogelijkheden van de Sw-geïndiceerde, als passend aan te merken;

  • c.

   De minimale aaneengesloten duur van het dienstverband bedraagt zes maanden;

  • d.

   De minimale omvang van het dienstverband bedraagt 16 uur per week;

  • e.

   De salariëring is gebaseerd op de voor het bedrijf of de betreffende branche geldende CAO of arbeidsvoorwaarden.

 • 3

  Voorwaarden waaraan de begeleidingsorganisatie moet voldoen:

  • a.

   De begeleidingsorganisatie voldoet aan de certificeringeisen die gelden in de re-integratiebranche.

  • b.

   Zij heeft aantoonbare kennis en ervaring in het werkveld en wordt in staat geacht de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.

 • 4

  De periodieke subsidie aan de werkgever kan niet meer bedragen dan de voor de aanvrager beschikbare rijkssubsidie minus de som va de vastgestelde uitvoeringskosten, de vastgestelde vergoeding voor de begeleidingsorganisatie (incl BTW) en te verstrekken vergoeding op grond van artikel 8 van deze verordening.

 • 5

  De werkgever is gehouden om uit de periodieke subsidie eenmalig een door het college vast te stellen stimuleringspremie uit te betalen aan de werknemer. Het college stelt hiertoe nadere voorwaarden vast.

Artikel 4 De hoogte van de periodieke subsidie aan de werkgever

 • 1

  Het college stelt op verzoek van de Wsw-geïndiceerde de hoogte van de periodieke subsidie aan de werkgever vast.

 • 2

  De te verstrekken loonkostensubsidie wordt bepaald door de hoogte van de loonwaarde van de Wsw-geïndiceerde. Het college stelt de loonwaarde vast aan de hand van een loonwaardeonderzoek.

 • 3

  Bij verschil van inzicht tussen college en werkgever over de juistheid van de vastgestelde loonwaarde, vindt een onafhankelijk loonwaardeonderzoek plaats.

Artikel 5 Herziening van de periodieke subsidie

De periodieke subsidie kan ambtshalve worden herzien of op verzoek van de werkgever indien er gerede aanleiding is voor een herbeoordeling van de loonwaarde van de Wsw-geïndiceerde.

Artikel 6 Beëindiging van de periodieke subsidie

 • 1

  De verstrekking van subsidie en vergoedingen op grond van deze verordening wordt beëindigd:

  • a.

   indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd,

  • b.

   indien de begeleiding op de werkplek niet meer adequaat wordt verzorgd.

 • 2

  Het vorige lid kan ook worden toegepast indien niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 3 van deze verordening.

Artikel 7 De hoogte van de vergoeding aan de begeleidingsorganisatie

 • 1

  Het aantal uren aan begeleiding dat door het College wordt vergoed bedraagt ten hoogste 15% van het aantal door de Wsw-geïndiceerde voor de werkgever gewerkte uren.

 • 2

  De kosten die een begeleidingsorganisatie maakt in verband met het zoeken van een begeleid werkenplaats komen voor vergoeding in aanmerking als dit leidt tot het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst. De wijze van bepaling en het vaststellen van nadere voorwaarden worden in een uitvoeringsbesluit door het college nader vastgesteld.

Artikel 8 Vergoeding voor eenmalige noodzakelijke kosten van aanpassing van de omstandigheden waaronder de arbeid wordt verricht

 • 1

  Het college kan een vergoeding verstrekken voor de eenmalige kosten van aanpassing van de omstandigheden waaronder de arbeid wordt verricht als uit een deskundigenrapport blijkt:

  • a.

   dat aanpassingen op de werkplek noodzakelijk zijn,

  • b.

   deze persoonsgerelateerd zijn,

  • c.

   er geen voorliggende voorzieningen zijn,

  • d.

   het niet redelijk is dat deze kosten door de werkgever worden gedragen.

 • 2

  Kosten voor aanschaf van apparatuur, kosten voor de werkplek en kosten voortvloeiende uit arbowetgeving, die de werkgever uit hoofde van normaal en goed werkgeverschap voor iedere werknemer zou moeten maken, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

 • 3

  Het college stelt nadere voorwaarden voor deze vergoeding door middel van een uitvoeringsbesluit vast.

Artikel 9 Indienen van de aanvraag

 • 1

  De aanvraag voor een PGB wordt ingediend door middel van een volledig ingevuld begeleidingsplan dat door de Wsw-geïndiceerde, de werkgever en de begeleidingsorganisatie is ondertekend.

 • 2

  Het college stelt nadere voorschriften aan de vorm en inhoud van het begeleidingsplan alsmede de wijze en frequentie van rapporteren.

Artikel 10 Beslistermijn

 • 1

  Het college besluit over de aanvraag binnen 8 weken na ontvangst van alle benodigde gegevens.

 • 2

  Het college kan dit besluit met ten hoogste 4 weken verdagen. Het college stelt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis.

Artikel 11 Het besluit tot verlenen van de periodieke subsidie

Het besluit tot verlening van de periodieke subsidie bevat in ieder geval:

 • a.

  De hoogte van de periodieke subsidie en de wijze waarop deze kan worden aangepast;

 • b.

  De wijze van bevoorschotting van de subsidie;

 • c.

  De verplichtingen van de werkgever.

Artikel 12 Het vaststellen van de periodieke subsidie

 • 1

  De werkgever verstrekt binnen 4 weken na afloop van het kalenderjaar een ingevuld declaratieformulier en een kopie van de loonstroken.

 • 2

  Het college stelt de periodieke subsidie binnen 4 weken na ontvangst van de in lid 1 genoemde bescheiden vast.

Artikel 13 Verrekening met de voorschotten

De subsidie wordt overeenkomstig de vaststelling binnen 4 weken verrekend.

Artikel 14 Verplichtingen van de werkgever

De werkgever doet onmiddellijk schriftelijk mededeling van alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de verstrekking van de subsidie.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening gemeente Peel en Maas.

Artikel 16 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordening

 • 1

  De verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening, zoals vastgesteld door:de raad van Helden op 16 juni 2008,de raad van Kessel op 26 juni 2008,de raad van Maasbree op 1 juli 2008,de raad van Meijel op 26 mei 2008 wordt ingetrokken,

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

 • 3

  Deze verordening werkt terug tot 1 januari 2010.

Artikel 17 Overgangsbepaling

Besluiten, genomen krachtens de verordening bedoeld in artikel 16 eerste lid, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 januari 2010.de raadsgriffier,                                                    de voorzitter,drs. A.G. Joosten,                                                 ing. M.J.H. Vestjens,