Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Wegsleepverordening Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening Peel en Maas
CiteertitelWegsleepverordening Peel en Maas
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met de inwerking treding van deze verordening worden de volgende verordeningen ingetrokken:Wegsleepverordening Maasbree 2007, d.d. 28-11-2006Wegsleepregeling gemeente Helden, d.d. 15-4-1997.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-01-2010Nieuwe regeling

04-01-2010

Op den Baum, Heldens Nieuws en Weekblad voor Meijel d.d. 13-1-2010

Nieuwe regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening Peel en Maas

PEEL EN MAASGelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders vanGezien de behandeling in de gezamenlijke raadsvergadering van 7 december 2009Gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149 van de Gemeentewet.Gelet op artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994Gelet op het Besluit wegslepen van voertuigenOverwegende, dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen.Vast te stellen de volgende verordening:Wegsleepverordening gemeente Peel en Maas 2010

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994 ;

 • c.

  besluit:het Besluit wegslepen van voertuigen ;

 • d.

  voertuig:wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig:wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet ;

 • f.

  het college:het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd,overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten,bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen:Autohulpdienst BroekmansColumbusweg 115928LA VENLO/BLERICK

   

 • 2

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats is gelijk aan de openingstijden van de in in dit lid genoemde autohulpdienst.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

  • a.

   basistarief/voorrijkosten €.165,00 inclusief btw;

 • 2

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen:

  • a.

   € 14,55 voor het tweede etmaal of een gedeelte daarvan;

  • b.

   € 2,62 voor elk volgende etmaal of een gedeelte daarvan.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid , 164, zevende lid , en 174, eerste lid van de wet , zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Peel en Maas 2010.

Artikel 7  

De volgende verordeningen worden ingetrokken:De “Wegsleepverordening Maasbree 2007” van 28 november 2006.De ”Wegsleepregeling gemeente Helden” van 15 april 1997.

 

Artikel 8  

Besluiten, genomen krachtens de verordeningen bedoeld in artikel 7, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt 8 dagen na bekendmaking in werking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 december 2009.

 

de raadsgriffier, de voorzitter,

 

 

 

drs. A.G. Joosten, ing, M.J.H. Vestjens