Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Verordening vergoedingen raadsleden en niet-raadsleden die deelnemen aan de bijeenkomst BV namens de fracties gemeente Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening vergoedingen raadsleden en niet-raadsleden die deelnemen aan de bijeenkomst BV namens de fracties gemeente Peel en Maas
CiteertitelVerordening vergoedingen raadsleden en niet-raadsleden die deelnemen aan de bijeenkomst BV namens de fracties gemeente Peel en Maas
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling heeft terugwerkende kracht tot 1-1-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 95 tot en met 99 Gemeentewet
 2. artikel 147 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-06-201501-01-2019titel en artikel 6 lid 1

26-05-2015

elektronisch weekblad week 24, 2015

Nieuwe regelgeving
12-08-201001-01-201001-01-2019Nieuwe regeling

23-02-2010

Op den Baum, Heldens Nieuws en Weekblad voor Meijel d.d. 11-8-2010

Nieuwe regelgeving

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening vergoedingen raadsleden en niet-raadsleden die deelnemen aan de bijeenkomst BV namens de fracties gemeente Peel en Maas.

De raad van de gemeente Peel en Maas

 

Gezien het voorstel van het presidium van 10 februari 2010 nr. 2010-048

gelet op de artikelen 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet

gehoord de beraadslagingen

 

BESLUIT

 

vast te stellen de volgende verordening

 

Verordening vergoedingen raadsleden en niet-raadsleden die deelnemen aan de bijeenkomstBV namens de fracties gemeente Peel en Maas.

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Commissievergoeding: vergoeding als bedoeld in hoofdstuk V artikel 96 van de Gemeentewet;

b. Technisch Overleg en Rondetafelgesprek:bijeenkomsten ingesteld in het kader van het voorbereiden van de besluitvorming van de raad;

c. Bijeenkomst Technisch Overleg en Rondetafelgesprek:op één avond kunnen maximaal vier Technisch Overleggen of vier Rondetafelgesprekken plaatsvinden, georganiseerd in twee volgtijdelijke rondes en in elke ronde maximaal twee parallelle bijeenkomsten;

d. Circulaire BZK: circulaire 14 januari kenmerk 2010-0000004480 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties;

e. Besluit van 16 december 2009 houdende wijziging van enkele rechtspositiebesluiten politieke ambtsdragers in verband met samenvoeging inwonersklassen en enkele technische aanpassingen. Stb. 2009 561;

f. Raadslid: lid van de gemeenteraad, niet zijnde wethouder;

g. Niet-raadslid afgevaardigd door de fractie en vanuit die hoedanigheid deelnemend aan het Technisch Overleg en het Rondetafelgesprek;

h. Griffier: de griffier, bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet;

i. Commissie Beroep en Bezwaar: ingesteld bij verordening door de raad

Hoofdstuk 2 Voorzieningen voor raadsleden

Artikel 2 Vaste vergoeding voor de werkzaamheden

De vergoeding voor de werkzaamheden leden van de raad is geregeld in de circulaire genoemd onder artikel 1 lid d en staat vermeld in tabel I gemeenteklasse 5.

Artikel 3 Onkostenvergoeding

 • 1

  De vergoeding aan de uitoefening van het raadslidmaatschap verbonden kosten is geregeld in de circulaire genoemd onder artikel 1 lid d, zijnde tabel II onkostenvergoeding raadsleden voor gemeenteklasse 5.

 • 2

  Ten aanzien van een raadslid van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor de toepassing van die wet als dienstbetrekking wordt aangemerkt, is de onkostenvergoeding raadsleden in de circulaire genoemd onder artikel 1 lid d voor gemeenteklasse 5, vermeld in tabel III geregeld.

Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoeding en onkostenvergoeding

 • 1

  Het raadslid dat gedurende een gedeelte van het kalenderjaar raadslid is geweest ontvangt de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, naar evenredigheid van het aantal dagen dat hij in dat jaar raadslid is geweest.

 • 2

  De betaling van de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, geschiedt in maandelijkse termijnen.

Artikel 5 Vergoeding voor de waarnemend voorzitter van de gemeenteraad

 • 1

  De waarnemend voorzitter, die op grond van artikel 77 van de Gemeentewet meer dan 30 dagen onafgebroken het voorzitterschap van de gemeenteraad waarneemt, ontvangt voor die waarneming een toeslag van 8% van de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden over de tijd van de waarneming.

 • 2

  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de onkostenvergoeding, bedoeld in artikel 3.

Artikel 6 Tegemoetkoming aanschaf laptop of e-reader voor raadsleden en leden commissie Beroep en Bezwaar

 • 1

  Het raadslid ontvangt eenmaal in de raadsperiode van vier jaren een tegemoetkoming in de kosten voor het aanschaffen van een laptop of computer inclusief de software en onderhoudscontract ten behoeve van de uitoefening van het raadslidmaatschap van maximaal €. 500,-

 • 2

  De aankoopbon en het bijhorende betaalbewijs worden ingediend bij de griffie. De afdeling Financiën handelt de betaling af. Indien bon en/of bijbehorende betaalbewijs ontbreken, kan geen betaling worden gedaan.

 • 3

  De tegemoetkoming in de kosten van € 500 wordt netto uitbetaald. De kosten voor afdrachten belastingen en sociale lasten komen ten laste van de gemeente Peel en Maas.

 • 4

  De leden van de commissie Beroep en Bezwaar kunnen gebruik van de regeling genoemd onder artikel 6 lid 1 tot en met lid 3.

Hoofdstuk 3 Vergoeding voor niet-raadsleden afgevaardigd door de fracties deelnemend aan het Technisch Overleg en het Rondetafelgesprek;

Artikel 7 Vergoeding voor het deelnemen van de ronde Technisch Overleg en het Rondetafelgesprek

 • 1

  De vergoeding voor het deelnemen aan één ronde van het Technisch Overleg of het Rondetafelgesprek is gebaseerd op de commissievergoeding met een marginale aanvulling. De vergoeding bedraagt eenderde van het bedrag opgenomen in de Circulaire, genoemd onder artikel 1 lid d tabel IV voor gemeenteklasse 3 vastgestelde maximum opgehoogd met € .0,09.

 • 2

  De vergoedingen genoemd onder lid 1 die zijn uitbetaald, geeft de gemeente Peel en Maas door aan de belastingdienst. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvangers van deze vergoedingen om deze bedragen in hun eigen inkomstenbelastingaangifte te betrekken

 • 3

  Fractieassistenten of fractieondersteuners, wiens kosten door de betreffende fracties wordenbetaald of gedeclareerd ten laste van budget fractieondersteuning, zoals is bepaald in de

  Verordening Fractieondersteuning artikel 2 lid 1 a kunnen geen aanspraak maken op de vergoeding

  niet-raadsleden deelname aan Technisch Overleg of Rondtafelgesprek aangegeven in lid 1 van dit

  artikel: 

Artikel 8 Melding deelname door de fracties van niet-raadsleden aan het Technisch Overleg en het Rondetafelgesprek;

 • 1

  De fracties melden 48 uur voor de aanvang van het Technisch Overleg en het Rondetafelgesprek de niet-raadsleden aan die deelnemen namens fractie. Deze melding geschiedt per e-mail aan de griffier.

 • 2

  Het niet-raadslid dat deelneemt aan de ronde van het Technisch Overleg en het Rondetafelgesprek in de raadsvertegenwoordiging van de betreffende fractie tekent de presentielijst.

 • 3

  In geval dat het niet-raadslid deelnemende aan de ronde van het Technisch Overleg en het Rondetafelgesprek afgevaardigd door de fractie deel uitmakende van de raadsvergadering de presentielijst niet tekent, dan wordt de vergoeding genoemd onder artikel 11 lid 1 niet uitgekeerd door de afdeling Financiën.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met terugwerkende kracht op 1 januari 2010.

 

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening vergoedingen raadsleden en niet-raadsleden die deelnemen aan de bijeenkomst BV namens de fracties.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 februari 2010.

 

de griffier, de voorzitter,

 

drs. A.G. Joosten ing. M.J.H. Vestjens