Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Verordening marktgeld Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening marktgeld Peel en Maas
CiteertitelVerordening marktgeld Peel en Maas
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpgeen.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 216
 2. Gemeenteweten, art. 229, lid 1, aanhef en onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-01-201301-01-201301-01-2015Wijziging tarieventabel

18-12-2012

digitaal gemeenteblad 02-01-2013

1894/2012/127205
30-12-201003-01-2013Wijzigen tarieventabel

21-12-2010

Op den Baum, Heldens Nieuws en Weekblad voor Meijel d.d. 29-12-2010

onbekend
14-01-2010Nieuwe regeling

04-01-2010

Op den Baum, Heldens Nieuws en Weekblad voor Meijel d.d. 13-1-2010

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening marktgeld Peel en Maas

De raad van de gemeente Peel en Maas

 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012, 2012-123b

 

Gezien de behandeling in de voorbereidende raadsbijeenkomst van 18 december 2012

 

Gelet op het bepaalde in artikel 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

 

Gehoord de beraadslagingen

 

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening marktgeld Peel en Maas

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  markt de warenmarkt, die op de daartoe aangewezen dag en plaats wordt gehouden;

 • b.

  standplaats: een voor één dag toegewezen plaats op de markt;

 • c.

  vaste standplaats: een standplaats, waarvoor voor onbepaalde tijd een vergunning is verleend.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “marktgeld” wordt een recht geheven voor het gebruik van een (vaste) standplaats op gemeentegrond, welke als markt is aangewezen.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene, die gebruik maakt van een (vaste) standplaats, als bedoeld in artikel 2.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

Het recht wordt geheven naar het aantal m2 oppervlakte dat, voor een (vaste) standplaats als bedoeld in artikel 2, wordt ingenomen.

Artikel 5 Tarieven

 • 1

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van het gebruik van de (vaste) standplaats.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten worden geheven door middel van een schriftelijke kennisgeving waaronder mede wordt verstaan een standplaatskaart, nota of andere schriftuur.

Artikel 8 Termijn van betaling

 • 1

  De rechten moeten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 7 bedoelde kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 21 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Teruggaaf

Geheel of gedeeltelijke teruggaaf van marktgelden wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgeld.

Artikel 12 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordeningen

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening marktgeld Peel en Maas.

Aldus besloten in de vergadering van de raad van de gemeente Peel en Maas van 18 december 2012.

De raad van de gemeente Peel en Maas,

de griffier, de voorzitter,

drs. A.G. Joosten, W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Bijlage behorende bij de Verordening marktgeld Peel en Maas

Deze bijlage bevat de in artikel 5 van genoemde verordening bedoelde tarieventabel.

 

Hoofdstuk 1 Panningen

 

 

 

2013

2012

1.1

Het recht voor het gebruik van een standplaats in Panningen, bedraagt

 

 

1.1.1

voor een standplaats (standwerkers- en meelopersplaats) tijdens weekmarkten, per dag

 €10,10

€10,00

1.1.2

voor een vaste standplaats tijdens weekmarkten, per m1 frontbreedte, per kwartaal

 €23,50

€23,25

1.2

De tarieven opgenomen in 1.1 zijn inclusief stroomverbruik

 

                                      

Hoofdstuk 2 Meijel

 

 

 

2013

2012

2.1

Het recht voor het gebruik van een standplaats in Meijel bedraagt:

 

 

2.1.1

voor een standplaats (standwerkers- en meelopersplaats) tijdens weekmarkten per dag

€6,05

€6,00

2.1.2

voor een vaste standplaats tijdens weekmarkten, voor de eerste 4 strekkende meters frontbreedte, per kwartaal

€88,40

€87,50

2.1.3

vermeerderd met een bedrag per elke volgende m1 frontbreedte van

€10,10

€10,00

2.2

De tarieven opgenomen in 2.1 zijn inclusief stroomverbruik