Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Verordening fractieondersteuning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening fractieondersteuning
CiteertitelVerordening fractieondersteuning
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling heeft terugwerkende kracht tot 1-1-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-201001-01-2010Nieuwe regeling

23-03-2010

Op den Baum, Heldens Nieuws en Weekblad voor Meijel d.d. 24-3-2010

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening fractieondersteuning

PEEL EN MAASGelet op het voorstel van het presidium van 10 maart 2010, nr. 2010-056Gezien de behandeling in de raadsbijeenkomst van 23 maart 2010vast te stellen de volgende verordening:VERORDENING FRACTIEONDERSTEUNING.

 

Artikel 1 fractieondersteuning en hoogte bijdrage

 • 1

  De fracties ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.  

 • 2

  Deze bijdrage bestaat uit een vast bedrag van maximaal € 1500,-- per fractie en maximaal € 650,-- per raadszetel per jaar.

   

Artikel 2 aanwending van de financiële bijdrage

 • 1

  De fracties besteden de bijdrage om in het kader van het raadswerk hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.  

 • 2

  De bijdrage mag niet worden aangewend voor:

  • a.

   uitgaven die strijdig zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

  • c.

   giften;

  • d.

   uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het rechtspositiebesluit artikel 95 en 96 Gemeentewet toekomen;

  • e.

   opleidingen van raadsleden voor zover deze gerelateerd zijn aan de politieke uitgangspunten van de deelnemers.

Artikel 3 beschikbaarstelling bijdrage

 • 1

  De bijdrage voor fractieondersteuning is beschikbaar vanaf 1 januari van het kalenderjaar. Vanaf 1 januari kunnen kosten voor het betreffende kalenderjaar vanaf voornoemde datum worden gedeclareerd en/of betalingen worden gedaan. 

 • 2

  In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden,wordt de bijdrage beschikbaar gesteld voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt wordt de bijdrage beschikbaar gesteld voor de overige maanden van dat jaar.

   

   

Artikel 4 wijziging zetelaantal

 • 1

  Indien het zeteltal van een fractie ten gevolge van verkiezingen verandert, wijzigt de bijdrage

  • a.

   bij vermindering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

  • b.

   bij vermeerdering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

 • 2

  Bij splitsing van een fractie wordt de op grond van artikel 1, tweede lid, vastgestelde bijdrage voor de oorspronkelijke fractie verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden.

 • 3

  Bij splitsing van een fractie wordt het aan de oorspronkelijke fractie verstrekte bijdrage verrekend overeenkomstig de verdeling die volgt uit het tweede lid. 

Artikel 5 betaalbaar stellen van rekeningen/ declaraties ten behoeve van het fractiebudget

 • 1

  Elke fractie dient bij de griffie in: de rekeningen ter betaling en/of de bonnen en de bijbehorende betaalbewijzen die worden gedeclareerd. Uit deze stukken moet blijken voor welk doel betalingen zijn/moeten worden verricht. Indien bewijsmiddelen ontbreken bestaat geen recht op een betaling, conform artikel 2 eerste lid. De afdeling financiën draagt zorg voor de afhandeling van de declaraties. 

 • 2

  De rekeningen en/of de bonnen en de bijbehorende betaalbewijzen die kunnen worden gedeclareerd en die betrekking hebben het huidige kalenderjaar dienen uiterlijk vóór 31 januari van het nieuwe kalenderjaar te zijn ingediend.  

 • 3

  De controle op de uitgaven en doelmatigheid ervan vindt plaats door de accountant, belast met de controle van de jaarrekening.  

 • 4

  De raad stelt in het kader van de vaststelling van de jaarrekening en het verslag de uitgaven en besteding van de fracties die in het vorige kalenderjaar uit de bijdrage betaald zijn;  

Artikel 6  

In alle gevallen, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het presidium. Het presidium kan de accountant om advies vragen. 

Artikel 7  

Deze verordening treedt na publicatie in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2010.

 

de griffier, de voorzitter,

 

drs. A.G. Joosten ing. M.J.H. Vestjens