Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Beleidsregels inzake het aanwijzen van andere inzamelaars voor de inzameling van textiel en oud ijzer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels inzake het aanwijzen van andere inzamelaars voor de inzameling van textiel en oud ijzer
CiteertitelBeleidsregels inzake het aanwijzen van andere inzamelaars voor de inzameling van textiel en oud ijzer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-201017-07-2014Nieuwe beleidsregel

16-11-2010

Op den Baum, Heldens Nieuws en Weekblad voor Meijel d.d. 1-12-2010

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels inzake het aanwijzen van andere inzamelaars voor de inzameling van textiel en oud ijzer

Afvalstoffenverordening Peel en Maas (d.d. 23 februari 2010)

PARAGRAAF 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN

Artikel 2. Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars1. Het college wijst de inzameldienst aan, die belast is met het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.2. Naast de inzameldienst kan het college andere inzamelaars aanwijzen die belast zijn met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen.3. Het college kan aan het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen voorschriften en beperkingen verbinden in het belang van de bescherming van het milieu.

Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders inzake Artikel 2, lid 2 andere inzamelaars aanwijzen: in welke gevallen kunnen andere inzamelaars worden aangewezen?

Artikel 1  

Voor textiel en schoeiselDe doelstelling van afvalscheiding van textiel is 50% van de draagbare kleding en lakens, dekens, grote lappen stof en gordijnen. Het gescheiden ingezamelde textiel wordt hergebruikt als tweedehands kleding (producthergebruik) of gebruikt als grondstof in de textielindustrie (materiaalhergebruik). De doelstelling komt neer op 5 kilo textiel per persoon per jaar. Uit de praktijk blijkt dat een gecombineerd systeem van halen en brengen de beste inzamelresultaten opleveren. Er staan diverse brengvoorzieningen voor textiel in onze gemeente. Voor de textielopbrengsten uit de brengvoorzieningen heeft de gemeente een contract met een inzamelaar die borg staat voor een duurzame inzameling met een charitatief doel.

Voor het in stand houden van een doelmatige inzamelstructuur is het van belang dat de continuïteit van de inzameling gewaarborgd blijft.Beperking van 4 inzamelrondes huis aan huis per jaar (ieder kwartaal 1) verzekert per inzamelronde een voldoende opbrengst en een vast inzamelsysteem schept duidelijkheid voor de burgers. Op deze wijze geschiedt het beheer op effectieve en efficiënte wijze en is goed toezicht mogelijk.

De marktprijs van gebruikt textiel is aan schommelingen onderhevig, vooral in die tijden dat de opbrengsten minimaal zijn is het belangrijk dat de huidige inzamelstructuur van textiel wordt gecontinueerd. Bij een instellingen of verenigingen zonder winstoogmerk is dit beter gewaarborgd dan bij een commerciële inzamelaar. Bovendien blijkt dat burgers grotere betrokkenheid hebben met bijvoorbeeld charitatieve instellingen dan met commerciële inzamelaars. Dit is terug te zien aan de grotere inzamelrespons.

Plaatselijk verenigingen, scholen of instellingen krijgen voorrang bij het inzamelen van textiel, zij dienen een binding te hebben met een bepaalde kern. Deze plaatselijk verenigingen worden aangewezen voor onbepaalde tijd conform de Afvalstoffenverordening, met deze verenigingen wordt een overeenkomst gesloten, dit om te voorkomen dat vanwege marktprijzen niet wordt ingezameld.

Daarbij kunnen de inzamelingen tot 4x per jaar aangevuld worden door charitatieve verenigingen met CFB-keur. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), heeft beoordelingscriteria ontwikkeld voor instellingen diegeld^en goederen inzamelen. Deze criteria voorkomen dat malafidejnstellingen de markt van de kledinginzameling binnendringen. Het CBF adviseert om een roulatiesystëènTtë hanteren. De charitatieve verenigingen worden irfhët 4e"kwartaarvaiTëerrbëpaald"jaar'aangewezen om een bepaalde periode van hetjaar daarop de inzameling te verzorgen. Aan de aanwijzing worden voonwaarden verbonden. 

Voor oud papier en kartonHiervoor worden geen aparte beleidsregels opgesteld, de inzamelende verenigingen worden rechtstreeks aangewezen conform de Afvalstoffenverordening.

Voor oud ijzer en metalenOud ijzer en metalen vallen onder grof huishoudelijk afval. Maximaal 4x per jaar kan huis aan huis een inzameling worden gehouden voor oud ijzer en metalen.

Plaatselijke verenigingen/instellingen kunnen aangewezen voor het inzamelen van oud ijzer, zij dienen een binding te hebben met een bepaalde kern. Een vereniging of instelling kan huis aan huis inzamelen of bijvoorbeeld een maandelijkse inzameling oud ijzer inzamelen door een brengvoorziening te realiseren. De plaatselijk verenigingen worden aangewezen voor onbepaalde tijd conform de Afvalstoffenverordening, met deze verenigingen wordt een overeenkomst gesloten. Commerciële inzamelaars worden niet toegestaan. Daarbij kan het oud ijzer naar het milieupark worden gebracht, waar het een positieve waarde heeft.

De gemeente wil graag toezicht houden op een juiste manier van inzamelen van deze afvalstroom, dit om te voorkomen dat bijvoorbeeld vervuild oud ijzer (met bijvoorbeeld olie of koelmiddel) wordt ingezameld, en om te voorkomen dat bijvoorbeeld elektronische apparaten (bijvoorbeeld wasmachine of koelkast) uit het gewenste recyclingscircuit worden gehaald.

Voor het in stand houden van een doelmatige inzamelstructuur is het van belang dat de continuïteit van de inzameling gewaarborgd blijft. Op de wijze zoals hierboven omschreven geschiedt het beheer op effectieve en efficiënte wijze en is effectief toezicht mogelijk. 

OvergangsregelingEr zijn binnen onze gemeente verenigingen, instellingen en scholen die textiel of ijzer inzamelen zonder dat zij hiervoor ooit formeel toestemming hebben gekregen. Het is van belang dat voor een doelmatige inzameling of aanpassing van de inzameling dat inzichtelijk wordt gemaakt waar overal al inzamelingen plaatsvinden.Bovenstaande verenigingen, instellingen en scholen kunnen zich melden voor 1 juli 2011 en dan zal alsnog de inzameling worden gelegaliseerd door ze aan te wijzen in de afvalstoffenverordening. Ook hier geldt dat een commerciële inzamelingen dus niet ten behoeve van verenigingen of goede doelen niet zullen worden toegestaan. 

Uitvoering van de beleidsregelsVia de Mandaatregeling is de uitvoering van de Afvalstoffenverordening van het college verder gemandateerd aan het Hoofd Ruimte en Samenleving en/of de teammanager Openbare Ruimte.

InwerkingtredingDit beleid treedt de dag na bekendmaking overeenkomstig afdeling 3.6 Algemene wet bestuursrecht in werking.

Panningen, 16 november 2010

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur,                                                                        de burgemeester. 

drs. H. Mensink                                                                                                        W.J.G. Delissen-van Tongerlo