Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Uitvoeringsbesluiten Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Purmerend 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluiten Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Purmerend 2012
CiteertitelUitvoeringsbesluiten Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Purmerend 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Purmerend 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-07-2012Nieuwe regeling

03-07-2012

Gemeenteblad 2012, 31

642271

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluiten Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Purmerend 2012

Burgemeester en wethouders van Purmerend;

 

Gelet op de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Purmerend 2012;

 

Besluiten:

 

1.

 

vast te stellen de navolgende Uitvoeringsbesluiten Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Purmerend 2012

Artikel 1

Ingevolge artikel 5 worden de openingstijden als volgt vastgesteld:

 • -

  de Nieuwe Algemene begraafplaats is dagelijks geopend van 8.00 uur tot 16.00 uur.

 • -

  de Oude Algemene begraafplaats is op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 16.00 uur.

Artikel 2

Ingevolge artikel 13 worden als plaatsen waar begraven mag worden in twee of drie begraaflagen aangewezen: alle graven.

Artikel 3

Ingevolge artikel 15 worden als maximale aantallen aangewezen:

Particulier graf

 • -

  het aantal lijken dat mag worden begraven: drie

 • -

  het aantal asbussen, met of zonder urn, dat mag worden bijgezet of verstrooid: twee

Particulier graf met grafkelder

 • -

  het aantal lijken dat mag worden begraven: drie

 • -

  het aantal asbussen, met of zonder urn, dat mag worden bijgezet of verstrooid: vier

Particulier kindergraf

 • -

  het aantal lijken dat mag worden begraven: twee

 • -

  het aantal asbussen, met of zonder urn, dat mag worden bijgezet of verstrooid: twee

Particuliere urnennis

-het aantal asbussen, met of zonder urn, dat mag worden geplaatst: twee

 

Een asbus mag in een particulier (kinder)graf worden bijgezet nadat in dat graf reeds een lijk is begraven.

 

Algemeen graf

-het aantal lijken dat mag worden begraven: drie

 

Algemene grafkelder

-het aantal lijken dat mag worden begraven: vier

Artikel 4

Ingevolge artikel 18 worden als plaatsen waar een grafkelder mag worden aangebracht aangewezen: de E-vakken.

 

De afmetingen van de ruimte waarbinnen een grafkelder mag worden aangebracht, zijn: Lengte 2,50 m x breedte 1,10 m. De diepte is afhankelijk van het aantal gewenste begraaflagen (maximaal 3).

Artikel 5

Ingevolge artikel 21, derde lid worden de volgende regels gesteld:

 

Aanvraag

Bij de schriftelijke aanvraag voor een vergunning voor het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend. Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:

 • a.

  een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

 • b.

  de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

 • c.

  de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

 • d.

  de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

 • e.

  het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

 

Maximale afmetingen

Als maximale afmetingen van gedenktekens en grafbedekkingen aangewezen:

 • a.

  Particulieren graven: De maximale afmetingen voor het gedenkteken zijn:

  • -

   breedte 0,70 meter, lengte 2,00 meter en hoogte 1,20 meter. In het geval van een grafmonument op twee naast elkaar gelegen graven gelden de volgende maximale afmetingen: breedte 1,70 meter, lengte 2,00 meter en hoogte 1,20 meter;

 • b.

  Grafkelders: De maximale afmetingen van de bedekking van de grafkelder zijn:

  • -

   breedte 1,10 meter, lengte 2,50 meter en hoogte 2,00 meter;

 • c.

  Kindergraven: De maximale afmetingen voor het gedenkteken zijn:

  • -

   breedte 0,60 meter, lengte 1,30 meter en hoogte 0,60 meter;

 • d.

  Algemene graven: Liggende stenen; de maximale afmetingenvoor het gedenkteken zijn:

  • -

   breedte 0,50 meter, lengte 0,55 meter en hoogte 0,30 meter.

 

De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden.

 

Wijze van aanbrengen

De onderdelen moeten onlosmakelijk aan het gedenkteken zijn verbonden.

Op de hoeken van het gedenkteken dienen ter voorkoming van verzakking funderingspalen van duurzaam materiaal te worden aangebracht.

Met uitzondering van de RVS plaat mag aan (onderdelen van) de urnenmuur niets bevestigd worden.

 

Aard van de grafbedekking

 • -

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

 • -

  De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de beschikbare oppervlakte worden gehouden en mogen niet hoger zijn dan 1,20 meter.

   

Tijdstip plaatsing e.d. grafbedekking

Het tijdstip van plaatsing, herstel of vervanging van het gedenkteken dient tenminste twee werkdagen tevoren kenbaar gemaakt te worden aan de beheerder.

Het plaatsen van een gedenkteken dient plaats te vinden op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 15:00 uur.

 

Onderhoud rechthebbende/gebruiker

Het groenafval dat vrij komt bij het onderhoud dient door een ieder in de daarvoor aanwezige afvalbakken te worden gedeponeerd.

2.

 

a. Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

 

b. Op de dag van inwerkingtreding komen de artikelen 9 en 10 van de Uitvoeringsbesluiten Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2003 te vervallen.

 

 

 

 

Purmerend, 3 juli 2012 

 

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

De (loco)secretaris,  M.J.A. Braspenning                  

de burgemeester, D. Bijl

 

Inhoudsopgave

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5