Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Bijzondere subsidieverordening energietransitie pilotwijk Purmerend 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBijzondere subsidieverordening energietransitie pilotwijk Purmerend 2018
CiteertitelBijzondere subsidieverordening energietransitie pilotwijk Purmerend 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpMilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-201901-01-2021Wijziging art. 12

19-12-2019

gmb-2019-316025

1491697
12-07-201827-12-2019Nieuwe regeling

28-06-2018

gmb-2018-148590

1436281

Tekst van de regeling

Intitulé

Bijzondere subsidieverordening energietransitie pilotwijk Purmerend 2018

De raad van de gemeente Purmerend;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 mei 2018, nr 1436281

 

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat:

 

- De gemeente Purmerend voornemens is om te starten met de energietransitie in een pilotwijk in Purmerend.

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de Bijzondere subsidieverordening energietransitie pilotwijk Purmerend 2018

 

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  ASP: Algemene subsidieverordening Purmerend 2014.

 • 2.

  Aardgasloze woning: een bestaande woning waar de aardgasaansluiting verwijderd is en waarin op elektra gekookt wordt.

 • 3.

  Aardgasverwarming: aardgas gestookte installatie bedoeld voor in ieder geval ruimteverwarming en verwarming van douche‐ en tapwater.

 • 4.

  Afsluiting: het door de netbeheerder (laten) verwijderen of afsluiten van de aardgasaansluiting waardoor de woning geen gebruik meer kan maken van aardgas;

 • 5.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend;

 • 6.

  Gebouwgebonden maatregelen: maatregelen die in het kader van deze subsidieverordening op, in of aan een bestaande de woning (achter de voordeur) worden uitgevoerd.

 • 7.

  Starten: aanvang maken met het treffen van de fysieke maatregelen.

 • 8.

  Bestaande woning: een zelfstandige woning als bedoeld in artikel 7:234 Burgerlijk Wetboek in de pilotwijk.

 • 9.

  Pilotwijk: de door het college vastgestelde adressenlijst die de pilotwijk vormt.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene subsidieverordening Purmerend 2014

De Algemene subsidieverordening Purmerend 2014 is van toepassing, tenzij daarvan in deze regeling uitdrukkelijk wordt afgeweken.

 

Artikel 3 Doel subsidieverordening

Het doel van de subsidie is het stimuleren van woningeigenaren van bestaande woningen in de pilotwijk tot het treffen van maatregelen die noodzakelijk zijn om het mogelijk te maken dat de woning van het aardgasnet afgesloten wordt.

 

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Het college kan een projectsubsidie verlenen voor:

 • a)

  het treffen van fysieke gebouwgebonden voorzieningen op, in of aan een bestaande woning (achter de voordeur) die noodzakelijk zijn om te zorgen dat het een aardgasloze woning wordt;

 • b)

  maatregelen die noodzakelijk zijn om te kunnen overgaan op koken zonder aardgas.

 

Artikel 5 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Subsidiabele kosten zijn de noodzakelijke kosten die door de aanvrager worden gemaakt, voor de activiteiten zoals genoemd in artikel 4.

 • 2.

  De volgende kosten zijn niet subsidiabel:

  • a.

   Indien de maatregelen door de woningeigenaar zelf worden uitgevoerd, de kosten voor de zelf verrichte arbeid;

  • b.

   De installatie van hout‐ of pelletkachels, en installaties of fornuizen op fossiele brandstoffen als kolen, olie of butaangas.

 

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Voor activiteiten zoals bedoeld in artikel 4, onder a), bedraagt de subsidie maximaal € 8.000,-- (excl. BTW) per woning. De subsidie mag gecombineerd worden met andere subsidieregelingen, waarbij als voorwaarde geldt dat het totaal van subsidies niet de totale subsidiabele kosten mogen overschrijden.

 • 2.

  Voor activiteiten, zoals bedoeld in artikel 4, onder b), bedraagt de subsidie maximaal € 835,-- (excl. BTW) per woning.

 

Artikel 7 De aanvrager

Subsidie voor de activiteiten als genoemd in artikel 4 kan uitsluitend worden aangevraagd door eigenaren van één of meerdere bestaande woningen in de pilotwijk.

 

Artikel 8 Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens

In afwijking van artikel 3.1, tweede lid van de ASP 2014 worden bij de subsidie-aanvraag de volgende gegevens en stukken overgelegd:

 • 1.

  bewijs van eigendom van de woning waar de subsidiabele activiteit plaatsvindt;

 • 2.

  overzicht van de te nemen maatregelen die leiden tot wonen vrij van aardgas;

 • 3.

  een door de aanvrager voor akkoord ondertekende offerte voor de uitvoering van de subsidiabele activiteiten.

 

Artikel 9 Weigeringsgronden

De subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien de woning aangesloten blijft op het aardgasnet om bijvoorbeeld te koken.

 

Artikel 10 Aanvullende verplichtingen

Onverminderd de verplichtingen op grond van artikel 3:4 en in afwijking van de verplichtingen op grond van artikel 3:5 van de ASP 2014, zijn aan de subsidie de volgende verplichtingen verbonden:

 • 1.

  de subsidieontvanger zal binnen 2 maanden na beschikkingsdatum starten met het treffen van de maatregelen;

 • 2.

  de maatregelen dienen binnen 1 jaar na beschikkingsdatum volledig te zijn uitgevoerd. Deze termijn kan worden verlengd indien het college binnen dit jaar is geïnformeerd dat deze termijn niet haalbaar is en hiermee heeft ingestemd;

 • 3.

  de subsidie-ontvanger zal de verwijdering van de gasaansluiting niet ongedaan maken.

 

Artikel 11 Bevoorschotting

Het college verleent op schriftelijk verzoek van de subsidieontvanger een voorschot van 100% van de toegekende subsidie.

 

Artikel 12 Looptijd

Deze verordening vervalt van rechtswege op 1 januari 2021.

 

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Bijzondere subsidieverordening energietransitie pilotwijk Purmerend 2018.

 

Ondertekening

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 28 juni 2018

 

de griffier,

R.J.C. van der Laan

 

de voorzitter,

D. Bijl

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 2. Doel

Om in 2050 een stad zonder aardgas te zijn, moet het aantal woningen dat nog op aardgas verwarmd wordt een andere warmtebron krijgen. Het doel van de regeling is daarom het stimuleren van het uitvoeren van maatregelen hiertoe.

 

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

In dit artikel is bepaald welke activiteiten subsidiabel zijn. De woning moet in elk geval van het aardgasnet afgesloten worden. Subsidiabel zijn noodzakelijke werkzaamheden om te komen tot een alternatief voor de aardgasgestookte verwarmingsketel. Het alternatief is bijvoorbeeld aansluiting op een warmtenet, warmte‐koudeopslag (wko) of een all electric oplossing. Het gaat daarbij om de kosten die het gevolg zijn van het overstappen op een andere warmtebron dan aardgas voor verwarming van de woning, tapwater en koken. Aardgas verdwijnt daarmee volledig uit de woning. Het gaat nadrukkelijk alleen om de noodzakelijke kosten achter de voordeur van de woning. Onder maatregelen die noodzakelijk zijn om te kunnen overgaan op koken zonder aardgas, zoals genoemd onder b) worden verstaan de aanschaf van een inductiekookplaat en een pannenset.

 

Artikel 5 Subsidiabele kosten

De in aanmerking komende kosten zijn de noodzakelijke kosten die worden gemaakt voor het uitvoeren van de subsidiabele activiteiten. Omdat met deze regeling het doel, en niet de techniek, centraal gesteld wordt, kunnen de maatregelen divers zijn. Kosten voor eigen arbeid worden in geen enkel geval gesubsidieerd.

Vanwege de negatieve effecten op de luchtkwaliteit komen hout‐ en pelletkachels niet in aanmerking voor subsidiering. Installaties met fossiele brandstof als olie, butaangas of kolen

komen ook niet in aanmerking.

 

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 8.000,-- (excl. BTW) per woning. De subsidie mag gecombineerd worden met andere subsidieregelingen, waarbij als voorwaarde geldt dat het totaal van subsidies niet de totale subsidiabele kosten mogen overschrijden.

Voor de kosten van de aanschaf van een inductiekookplaat en een pannenset bedraagt de subsidie in totaliteit maximaal € 832,-- (excl. BTW). Dit totaalbedrag is door een externe deskundige berekend en zou toereikend moeten zijn.

De subsidie mag gecombineerd worden met andere subsidieregelingen. Dit kunnen andere subsidies van de gemeente Purmerend zijn, maar ook subsidies van andere overheden. Als voorwaarde geldt dat het totaal van subsidies niet de totale subsidiabele kosten mogen overschrijden. Meldplicht van reeds ontvangen en nog te ontvangen subsidies ligt bij de aanvrager.

 

Artikel 7 De aanvrager

Particulieren en bedrijfsmatige eigenaren, niet zijnde woningcorporaties, kunnen subsidie aanvragen. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt. De subsidieregeling is alleen gericht op bestaande woningen die aangesloten zijn op het aardgasnet. Nieuwbouw is uitgesloten van deze regeling.

 

Artikel 10 Aanvullende verplichtingen

De belangrijkste verplichting, is dat de aanvrager na het aardgasvrij maken van de woning deze niet weer van aardgas mag voorzien. De aanvrager dient binnen 2 maanden na de beschikkingsdatum te starten met de uitvoering van de activiteiten.

Binnen 1 jaar na de beschikkingsdatum dienen de activiteiten volledig te zijn uitgevoerd. Er zijn situaties denkbaar waarbij dit, bijvoorbeeld door externe factoren, niet haalbaar is. De aanvrager is verplicht om dit bij de subsidieaanvraag kenbaar te maken. Het college kan in dat geval akkoord gaan met de afwijkende uitvoeringsperiode. Indien na het afgeven van de beschikking blijkt dat door onvoorziene omstandigheden de activiteiten niet binnen 1 jaar kunnen worden uitgevoerd, dient de aanvrager dit bij het college vooraf te melden. Het college kan hiermee akkoord gaan.