Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Verordening gemeentelijke antidiscriminatievoorziening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke antidiscriminatievoorziening
CiteertitelVerordening antidiscriminatievoorzieningen Purmerend 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpoverig

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, art. 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-03-2010Nieuwe regeling

18-02-2010

Gemeenteblad 2010, 9

10-22

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke antidiscriminatievoorziening

De raad van de gemeente Purmerend;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 februari 2010, nr. 10-21;

 

gelet op artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 

besluit

vast te stellen de: Verordening gemeentelijke antidiscriminatievoorziening

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.;

 • b.

  besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 • c.

  antidiscriminatievoorziening: de fysieke organisatie waar de ingezetene terecht kan in geval van discriminatie, die in ieder geval voorziet in twee taken: bijstand en registratie.;

 • d.

  klacht: klacht betreffende onderscheid als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a van de wet;

 • e.

  klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit;

 • f.

  klager: klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit;

 • g.

  ingezetene: persoon als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet;

 • h.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend.

Artikel 2

Het college biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3

Ingezetenen van Purmerend kunnen voor bijstand in het geval van discriminatie terecht bij Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland.

Artikel 4
 • 1.

  Conform artikel 3 van het besluit worden bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening de deskundigheid van de klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening voor de ingezetene van Purmerend gewaarborgd.

 • 2.

  De antidiscriminatievoorziening zorgt ervoor dat de klachtbehandelaar in het bezit is van de voor klachtbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaar de mogelijkheid die deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 3.

  Conform artikel 7 van het besluit heeft de klager de mogelijkheid een klacht per post, per e-mail, telefonisch of in persoon te melden.

Artikel 5

Het protocol voor de behandeling van klachten bedoeld in artikel 6 van het besluit regelt in ieder geval:

 • a.

  de afdoeningstermijn van klachten;

 • b.

  de wijze van afdoening van klachten; en

 • c.

  de registratie van klachten.

Artikel 6

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening antidiscriminatievoorzieningen Purmerend 2010.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 februari 2010

de griffier, J.F. Kamminga

de voorzitter, D. Bijl

Algemene toelichting

Op 28 juli 2009 is de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (hierna: de wet) in werking getreden. Uiterlijk zes maanden na inwerkingtreding moet het college zijn burgers toegang bieden tot een antidsicriminatievoorziening, dus vóór 28 januari 2010. Ingezetenen van Purmerend kunnen met klachten over discriminatie reeds voor de inwerkingtreding van de wet bij Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek Waterland terecht.

In artikel 2, tweede lid van de wet wordt de gemeenteraad opgedragen met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de wet bij verordening regels vast te stellen omtrent de inrichting van de antidiscriminatievoorziening, bedoeld in artikel 1 van de wet, en de uitvoering door die voorziening van de taak, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet.

De wet is grotendeels verder uitgewerkt in een Algemene maatregel van Bestuur, te weten het op 16 september 2009 vastgestelde Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, zodat deze verordening beknopt kan blijven.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Deze bepaling behoeft geen toelichting.

 

Artikel 2

In wetstechnische zin is het niet noodzakelijk om de in artikel 1 van de wet opgedragen plicht in de verordening op te nemen. Omdat deze plicht de kern is van de nieuwe wet, is de bepaling toch opgenomen.

 

Artikel 3

Deze bepaling behoeft geen toelichting.

 

Artikel 4

Met het opnemen van de artikelen 3 en 7 van het besluit in deze bepaling wordt het belang van een deskundige en voor iedereen toegankelijke klachtbehandeling alsmede het belang van het waarborgen van die deskundigheid nogmaals benadrukt.

 

Artikel 5, 6 en 7

Deze bepalingen behoeven geen toelichting