Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Verordening op de heffing en invordering van leges

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges
CiteertitelLegesverordening Purmerend 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen
Externe bijlagenexb-2017-38986 Tabel van tarieven

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

datum ingang heffing 01-01-2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onder b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201002-01-2011Tarieventabel: B (1b en 2b) D (geheel)

16-12-2010

Gemeenteblad 2010, 72

10-121

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges

De raad van de gemeente Purmerend;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 september 2010;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

besluit:

vast te stellen de navolgende Verordening op de heffing en invordering van leges

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 3 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

Artikel 4 Wijze van heffen

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke of elektronische kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een aanslag, stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 5 Tijdstip van betaling

 • 1.

  De leges zijn verschuldigd bij aanvang van het verlenen van de gevraagde dienst.

 • 2.

  De leges moeten worden betaald op het tijdstip waarop de kennisgeving als bedoeld in artikel wordt gedaan en ingeval die kennisgeving wordt uitgereikt op het moment van uitreiken ervan.

 • 3.

  De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 4 wordt toegezonden binnen een maand na dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 6 Ontheffing

Indien de heffing van leges geschiedt bij wijze van abonnement, wordt bij tussentijdse beëindiging van het abonnement, indien deze plaatsvindt voordat de helft van de geldigheidsduur is verstreken en het abonnement ten hoogste voor de helft van het aantal inlichtingen c.q. exemplaren van bescheiden, waarop het recht geeft, is verbruikt, op aanvraag van de houder, ontheffing van de betaling van deze leges verleend. De ontheffing wordt verleend tot de helft van het verschuldigde.

Artikel 7 Vrijstellingen

 • 1.

  Van de verplichting tot het betalen van de in de tabel onder D, 2 genoemde leges zijn vrijgesteld degenen, die ten gevolge van een vordering, krachtens het bepaalde in de Huisvestingswet (Stb. 1992, 548), worden verplicht naar een andere woongelegenheid te verhuizen;

 • 2.

  Aan persmedia wordt met betrekking tot abonnementen op raads- en/of commissiestukken één jaarabonnement gratis verstrekt.

 • 3.

  Leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van verzoeken om verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

 • 4.

  Leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van een attestatie de vita t.b.v. een buitenlands pensioen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van deze belastingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Legesverordening Purmerend 2010”, vastgesteld door de gemeenteraad op 26 november 2009 onder nummer 09-124c wordt ingetrokken met ingang van de in het zesde lid genoemde datum van ingang van de heffing;

 • 2.

  De "Legesverordening Purmerend 2010/1”, vastgesteld door de gemeenteraad op 18 februari 2010 onder nummer 10-26 wordt ingetrokken met ingang van de in het zesde lid genoemde datum van ingang van de heffing;

 • 3.

  De "Legesverordening Purmerend 2010/2, vastgesteld door de gemeenteraad op 23 september 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het zesde lid genoemde datum van ingang van de heffing;

 • 4.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van bekendmaking.

 • 5.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het zesde lid genoemde datum van ingang, de ingetrokken verordeningen gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 6.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 7.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening Purmerend 2011".

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 november 2010

de raadsgriffier, J.F. Kamminga

de voorzitter, D. Bijl

Bijlage Tabel van tarieven behorende bij "legesverordening Purmerend 2011"

[Klik hier om het document te downloaden]

Tabel van tarieven