Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reimerswaal

Evenementenbeleid gemeente Reimerswaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReimerswaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEvenementenbeleid gemeente Reimerswaal
CiteertitelEvenementenbeleid gemeente Reimerswaal
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpEvenementenbeleid gemeente Reimerswaal

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

n.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

de artikelen 2:24, 2:24a en 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-201115-07-2013nieuwe regeling

26-10-2011

Reimerswaal Informatie

11.019833

Tekst van de regeling

Intitulé

Evenementenbeleid gemeente Reimerswaal

De burgemeester van Reimerswaal;

 

gelet op de artikelen 2:24, 2:24a en 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 

Overwegende dat het uit een oogpunt van de openbare orde, het voorkomen of beperken van de overlast, de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen en de zedelijkheid of gezondheid, wenselijk is nadere regels te stellen voor evenementen en incidentele festiviteiten in relatie tot evenementen;

 

besluit:

 

vast te stellen het volgende

 

Evenementenbeleid gemeente Reimerswaal

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:a. weg: de weg als bedoeld in artikel 1:1, onder b APV.b. vergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 2:25 APV.c. evenement: evenement als bedoeld in de artikelen 2:24, 2:24a en 2:25 APV.d. meldingsplichtig evenement: evenement dat voldoet aan de criteria gesteld in de artikelen 2:24a lid 1 sub a, 2:25 lid 2 APV en artikel 3.e. vergunningplichting evenement: evenement dat niet als meldingplichtig evenement is aan te merken.f. locatie: een parkeerterrein, dorpsplein, havenplein, markt, straat, camping of anderszins als ruimtelijk afgebakend te beschouwen terrein.g. markt: een markt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet en artikel 5:22 APV.

Hoofdstuk 2 Soorten evenementen

Artikel 2 Meldingsplichtig evenement

Voor een meldingsplichtig evenement gelden naast de artikelen 2:24a lid 1 sub a en 2:25 lid 2 APV de volgende criteria:1. Alcoholhoudende drank wordt alleen “om niet” (gratis) geschonken.2. Er is geen sprake van het plaatsen van voorwerpen, anders dan het plaatsen van kleinschalige voorwerpen zoals een barbecue, (enkele) tuinstoelen, kleinschalige uitstalling van goederen, een vlaggenmast, een partytent van beperkte omvang (maximaal 50 personen 25 m2) etc. 

Artikel 3 Vergunningsplichtig evenement

 • 1

  Een groot evenement is een evenement als het naast artikel 2:24a lid 1 sub c APV voldoet aan één of meer van de volgende criteria:a. Het evenement heeft een (boven)regionale uitstraling (niet wijk-, buurt- of dorpsgebonden).b. Er is naar verwachting een grote toeloop van publiek. c. Inzet van politie is noodzakelijk, op basis van politie-advies.d. Inzet van overige hulpverlenende diensten (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) is noodzakelijk.e. Er vinden veel verkeersbewegingen plaats: de verkeersveiligheid kan in het gedrang komen en/of er kunnen problemen ontstaan met parkeren.f. De openbare zedelijkheid of gezondheid kan in het geding komen.g. De mogelijkheid tot het ontstaan van wanordelijkheden is reëel aanwezig.h. Er kan grote overlast voor de omgeving ontstaan, bijvoorbeeld op het gebied van geluid, afzetten van straten en dergelijke.

 • 2

  Indien geen van de voormelde criteria van toepassing is, dan is het een middelgroot evenement.

Hoofdstuk 3 Geluid

Artikel 4 Evenementen en geluid

Voor evenementen gelden de volgende geluidsnormen:1. Voor een middelgroot evenement is maximaal toegestaan een podiumniveau van 100 dB(A).2. Voor een groot evenement is maximaal toegestaan een podiumniveau van 105 dB(A).3. Geluidsmetingen worden verricht volgens de meetnorm `ILHR/13-01` uit de Handleiding: Meet- en rekenmethode voor geluid afkomstig van industriële inrichtingen en recreatieve activiteiten. Er wordt geen strafcorrectie voor herkenbaar muziekgeluid toegepast.

Hoofdstuk 4 Brandveiligheid

Artikel 5 Brandveiligheid

Ieder evenement dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de “Handreiking evenementen en brandveiligheid”.

Hoofdstuk 5 Melding en aanvraag

Artikel 6 Meldingsplichtig evenement

 • 1

  Voor meldingsplichtige evenementen stelt de burgemeester een standaardmeldingsformulier met standaardvoorschriften vast.

 • 2

  Er dient gebruik gemaakt te worden van dit standaardformulier.

 • 3

  De burgemeester is in het belang van de woon- en leefsituatie in de omgeving van het evenement en/of de openbare orde, bevoegd een melding te weigeren of te bepalen dat sprake is van een vergunningplichtig evenement.

Artikel 7 Aanvraag vergunningplichtig evenement

 • 1

  Voor vergunningplichtige evenementen stelt de burgemeester een standaardaanvraagformulier vast.

 • 2

  Er dient gebruik gemaakt te worden van dit standaardformulier.

 • 3

  Voor vergunningplichtige evenementen geldt dat, in geval van een niet-volledige aanvraag, een maximum hersteltermijn van twee weken kan worden verleend.

Hoofdstuk 6 Risico-analyse

Artikel 8 Veiligheids- en mobiliteitsplan

 • 1

  Voor een groot evenement moet een veiligheidsplan worden ingediend.

 • 2

  De burgemeester kan bepalen dat voor een evenement dat niet onder de criteria van een groot evenement valt, toch een veiligheidsplan verplicht is.

 • 3

  Het door de burgemeester goedgekeurde en gewaarmerkte veiligheidsplan moet uiterlijk acht weken vóór het evenement definitief zijn ingeleverd en beschikbaar zijn voor gemeente, politie en hulpdiensten.

 • 4

  De burgemeester kan bij grote evenementen een mobiliteitsplan verplicht stellen, waarin alle aspecten over verkeersveiligheid en parkeren zijn opgenomen.

 • 5

  In een veiligheidsplan is in ieder geval opgenomen:- algemene gegevens, bestaande uit: naam van de vergunninghouder, be-schrijving van het evenement, doelgroep, verwacht bezoekersaantal, data en programma (inclusief artiesten) ingedeeld in dagen en tijden en datum en tijdstip start opbouw van het evenement.- coördinatoren/aanspreekpunten, inclusief 06-nummers, belast met de organisatie.- coördinator/leiding veiligheid namens de organisator, inclusief 06-nummer. Dit kan een bureau zijn met een vergunning op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.- aantal toezichthouders of beveiligingsmensen namens de organisator;- brandveiligheid: calamiteitenroute, aantal en locatie vluchtwegen, aanwezigheid blusmiddelen etc.- verkeersveiligheid: bijvoorbeeld kramen, wegafzettingen, routering, toegangscontrole, verkeersregelaars, parkeren etc.- openbaar vervoer: omleidingen openbaar vervoer.- horeca: schenken zwak-alcoholhoudende dranken en bezit Verklaring Sociale Hygiëne (SVH-verklaring), sluitingstijden horeca etc.- vuurwerk.- milieu-aspecten: verwijdering afval.- acties organisator bij een crisissituatie.

Hoofdstuk 7 Vergunning evenement en voorschriften

Artikel 9 Nadere eisen te stellen aan de vergunning

Gezondheid en hygiëne:1. Teneinde de zedelijkheid en/of gezondheid tijdens een evenement te waarborgen kan de burgemeester eisen stellen op het gebied van gezondheid en hygiëne, zoals EHBO, het aantal toiletten/sanitaire voorzieningen en dergelijke.Verkeersmaatregelen:2. Bij het regelen van het verkeer moet een organisator op grond van de Regeling Verkeersregelaars 2009 erkende verkeersregelaars inzetten. De aanstelling van deze verkeersregelaars geschiedt door de burgemeester.Bijzondere voorwaarden:3. De burgemeester kan op grond van een belangenafweging bijzondere voorwaarden (nadere eisen of beperkingen) opnemen in de vergunning naar aanleiding van te verwachten overlast veroorzaakt door het evenement of als gevolg van het evenement, verband houdend met de openbare orde en effecten op de omgeving.

Hoofdstuk 8 Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Evenementenbeleid gemeente Reimerswaal” en treedt in werking op 1 november 2011.

Kruiningen, 26 oktober 2011

.De burgemeester van Reimerswaal,

 

A.J. Huisman

 

Evenementenbeleid gemeente Reimerswaal 1  

Definitie evenementIn de APV wordt het begrip “evenement” gedefinieerd als elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van onder andere markten, kansspelen, betogingen, samenkomsten en vergaderingen. Er wordt onderscheid gemaakt in kleine, middelgrote en grote evenementen.Kermissen en circussen zijn geen onderdeel van dit evenementenbeleid. Evenmin richt deze nota zich op festiviteiten in (horeca-)inrichtingen/gebouwen. De regels die in dit verband overlast of hinder voorkomen zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit.

Voor de middelgrote en grote evenementen is het nodig een vergunning aan te vragen. Voor de behandeling van de vergunningaanvragen brengt de gemeente leges in rekening (zie Legesverordening). Voor kleine evenementen is slechts een melding nodig.

Zoals uit het voorgaande blijkt is het begrip “evenement” zeer ruim. Allerlei voor publiek toegankelijke verrichtingen van vermaak vallen onder dat begrip en dus onder de vergunningplicht, ongeacht of het evenement al dan niet in de open lucht wordt gehouden en ongeacht de omvang of aard van het evenement.

Deze beleidsregel beperkt zich evenwel tot de evenementen die niet in inrichtingen plaatsvinden en wel om de volgende redenen:- het merendeel van de evenementen vindt plaats in de open lucht:- voor evenementen die binnen inrichtingen worden gehouden gelden naast de Wet milieubeheer, het Activiteitenbesluit en de APV ook andere toetsingskaders, zoals voorschriften van het bestemmingsplan, bouwverordening, Gebruiksbesluit etc.

Onder evenementen wordt in het kader van het evenementenbeleid verstaan: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak (artikel 2:24 APV) in de open lucht met uitzondering van de in dat artikel genoemde activiteiten.

 

Onderscheid kleine, middelgrote en grote evenementen

Categorie kleinOnder de paragraaf “Juridisch kader” is opgenomen wanneer juridisch gezien sprake is van een klein evenement. Artikel 2:24a lid 1 sub a en artikel 2:25 lid 2 en 3 geven de definitie van een klein evenement. Er zijn nog twee criteria in aanvulling op bovengenoemde artikelen die mede van belang zijn bij de bepaling of er sprake is van een klein evenement.Voor een meldingsplichtig evenement gelden naast de artikelen 2:24a lid 1 sub a en 2:25 lid 2 APV de volgende criteria:1. Alcoholhoudende drank wordt alleen “om niet” (gratis) geschonken.2. Er is geen sprake van het plaatsen van voorwerpen, anders dan het plaatsen van kleinschalige voorwerpen zoals een barbecue, (enkele) tuinstoelen, kleinschalige uitstalling van goederen, een vlaggenmast, een partytent van beperkte omvang (maxi-maal 50 personen 25 m2) etc.

Kleine evenementen hebben weinig impact op de openbare orde en veiligheid en veroorzaken doorgaans weinig (geluids)overlast. Hierdoor zijn geen politie-inzet en/of verkeersmaat-regelen vereist. Voorbeelden zijn straatfeesten en barbecues die op één dag worden gehouden.

Mits voldaan wordt aan genoemde criteria kan volstaan worden met een melding. Als aan één van de criteria niet wordt voldaan, kan niet volstaan worden met een melding en is een vergunning vereist voor een middelgroot evenement. Mogelijk is er wel sprake van kleinschaligheid gezien de omvang van het evenement, maar is/zijn er een of meer risicoverhogende element(en), waardoor het evenement valt in de categorie middelgroot, bijvoorbeeld als er muziek ten gehore wordt gebracht na 24.00 uur.

De deadline voor het indienen van een melding is 10 dagen voorafgaand aan het evenement. Wanneer de burgemeester binnen een week na ontvangst van het meldingsformulier geen tegenbericht heeft gestuurd en de organisator een ontvangstbevestiging heeft gekregen, is de melding afgerond.

Categorie grootEr is sprake van een groot evenement indien naast artikel 2:24a lid 1 sub c APV voldaan wordt aan één of meer van de volgende criteria:a. Het evenement heeft een (boven)regionale uitstraling (niet wijk-, buurt- of dorpsgebonden).b. Er is naar verwachting een grote toeloop van publiek. c. Inzet van politie is noodzakelijk, op basis van politie-advies.d. Inzet van overige hulpverlenende diensten (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) is noodzakelijk.e. Er vinden veel verkeersbewegingen plaats: de verkeersveiligheid kan in het gedrang komen en/of er kunnen problemen ontstaan met parkeren.f. De openbare zedelijkheid of gezondheid kan in het geding komen.g. De mogelijkheid tot het ontstaan van wanordelijkheden is reëel aanwezig.h. Er kan grote overlast voor de omgeving ontstaan, bijvoorbeeld op het gebied van geluid, afzetten van straten en dergelijke.Indien, ondanks bovenstaande, niet duidelijk is of een evenement als middelgroot of als groot kan worden aangemerkt bepaalt de burgemeester na een zorgvuldige afweging of het een groot of middelgroot evenement is.

Is er sprake van een groot evenement dan zal een veiligheidsplan van de organisator worden geëist, waarbij afhankelijk van het risicogehalte van het evenement, aanvullende maat-regelen getroffen moeten worden. In ieder geval dient het veiligheidsplan te voldoen aan de eisen zoals genoemd in artikel 8 lid 5 van dit beleid. Ook kan een mobiliteitsplan verlangd worden.

Categorie middelgrootEr is sprake van een middelgroot evenement indien geen van de criteria van toepassing zijn die gelden voor een groot evenement.

Voorbeelden van middelgrote evenementen zijn o.a. braderieën, vlooienmarkten, sportieve evenementen e.d.

 

CategorieënJaarlijks vinden er in Reimerswaal vele activiteiten plaats in grootte en omvang variërend. Veel van deze activiteiten vallen onder voornoemde definitie van het begrip evenement. Ieder evenement heeft zijn specifieke kenmerken, waar risico’s mee samenhangen. Om de omvang van de risico’s vast te kunnen stellen is het van belang vooraf een risicoanalyse te maken van het evenement. Hiervoor wordt het model gebruikt dat door meerdere gemeenten en veiligheidsregio’s wordt gehanteerd. In Reimerswaal maken we gebruik van de versie zoals beschreven in het “Uitvoeringskader interdisciplinaire advisering en coördinatie grote evenementen” van de Veiligheidsregio Zeeland.

Om voor elk evenement te kunnen bepalen of, en in welke mate, er specifieke maatregelen nodig zijn, worden de evenementen verdeeld in drie categorieën.A-klasse) de eenvoudigste vorm van een evenement (< 6 punten);B-klasse) een evenement met een gemiddeld risico (6 – 9 punten);C-klasse) een evenement met een sterk verhoogd risico (> 9 punten).

A-evenementenDe aanvragen voor een A-evenement zullen door de gemeente (eventueel na advies van de politie, brandweer en/of GHOR) schriftelijk worden afgehandeld. Voorbeelden hiervan zijn straat,- buurt- en verenigingsfeesten.

B-evenementenVoor evenementen met een gemiddeld risico zal door de gemeente advies gevraagd worden aan politie, brandweer en GHOR alvorens op de aanvraag vergunning beslist wordt. Voorbeelden hiervan zijn braderieën en markten.C-evenementenBij evenementen met een verhoogd risico vraagt de gemeente advies aan de interdisciplinaire werkgroep waarin de politie, brandweer en GHOR vertegenwoordigd zijn alvorens op de aanvraag vergunning beslist wordt. Voorbeelden hiervan zijn festivals (meerdere podia), grote recreatieve of sportevenementen en grootschalige optochten.

 

RisicoanalyseDe risicoanalyse bestaat uit de volgende factoren:• Soort evenement;• Samenstelling publiek;• Plaats, omvang en tijdstip evenement.

De werkwijze van de risicoanalyse is dat er punten toegekend worden aan elk onderdeel van de risicoanalyse. De som van deze punten bepaalt in welke categorie het evenement ingedeeld wordt.

Een organisator van een evenement kan door middel van deze risicoanalyse een inschatting maken onder welke categorie het evenement valt. De gemeente zal op basis van de aanvraag de risicoanalyse uitvoeren en bepalen in welke categorie het evenement definitief valt en eventuele verdere acties ondernemen.

 

GeluidsnormenBij evenementen die niet binnen een inrichting plaatsvinden kan het aspect geluid geregeld worden met artikel 4:6 van de APV. Hierin is een algemene verbodsbepaling opgenomen om geluidshinder te veroorzaken. De gemeente kan daarvoor ontheffing verlenen. Bij de beoordeling van een dergelijke ontheffing kan een gemeente een eigen evenementenbeleid hanteren. Binnen de gemeente Reimerswaal worden de volgende beleidslijnen gehanteerd.

Er is geen evenement denkbaar waarbij geen geluid wordt geproduceerd. Er is altijd sprake van geluid: stemgeluid van bezoekers, muziek (al dan niet versterkt), gebruik van omroepinstallaties, geluid van attracties, geluid van voertuigen van komende en vertrekkende bezoekers etc. Geluidshinder of –overlast als gevolg van een evenement is dus een zeer belangrijk aspect, zeker omdat geluidhinder schadelijke gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid. Probleem is dat geluidsbeleving subjectief is; geluid dat de ene persoon als prettig ervaart, wordt door een andere persoon als hinderlijk ervaren.

Aan evenementen in openbaar gebied stelt de burgemeester geluidsvoorschriften. Hij kan concluderen dat, gezien het maatschappelijke of culturele belang van een evenement, voor de omwonenden (voor dit specifieke geval) een zekere mate van geluidhinder acceptabel is.

Gelet op het bovenstaande zijn voor evenementen maximale geluidsniveaus vastgesteld.Bij grote evenementen bedraagt de maximum geluidsnorm 105 dB(A) podiumniveau. Voor middelgrote evenementen bedraagt de maximum geluidsnorm 100 dB(A) podiumniveau. Kleine evenementen zijn niet of nauwelijks belastend voor de omgeving. Meldingsplichtige evenementen veroorzaken weinig of geen geluidsoverlast en verkeersoverlast. Zij vereisen nagenoeg geen toezicht of politie-inzet.

In Reimerswaal vinden evenementen vaak plaats op pleinen of in straten, waarbij op korte afstand woningen staan. Voor de vergunningverlening van geluid bij evenementen is gekozen voor podiumniveau. De reden om een podiumniveau te hanteren en geen gevelniveau vindt dus zijn rechtvaardiging in het feit dat in Reimerswaal evenementen vaak plaatsvinden op pleinen of in straten, waarbij op korte afstand woningen staan. Met podiumniveau wordt bedoeld het hoogste geluidniveau dat wordt veroorzaakt door een combinatie van de aanwezige geluidbronnen (luidsprekers). Dit betreft het geluidniveau, uitgedrukt in dB(A), zonder stoorgeluiden, gevelreflectie en zonder het toepassen van een straffactor voor muziekgeluid. Het hoogste geluidniveau heerst veelal op een afstand van circa 10 tot 20 meter van het podium. Het podiumniveau wordt gemeten ter plaatse van de bediening van de geluidsinstallatie.

Bij het meetpunt om geluid te meten is het geluid van het evenement voldoende herkenbaar. Indien nodig worden de gemeten waarden gecorrigeerd om het podiumniveau te bepalen. Voor de meet onnauwkeurigheid zal 2 dB(A) gehanteerd worden.

Genoemde geluidsniveaus gelden overigens uitsluitend voor het versterkt geluidsniveau ten gevolge van de evenementen, dus niet voor het opbouwen en afbreken.

 

Bijzondere voorwaardenBij evenementen kan onder andere sprake zijn van (geluid)hinder. Het is dan ook begrijpelijk dat burgers klagen. Vaak blijkt dat de soort muziek en de mate van herhaling een belangrijke factor. Ook het wel of niet informeren over begin- en eindtijdstip is van grote invloed op de acceptatiegrens.Belangrijk bij een klacht is om te achterhalen wat de klager beweegt om nu juist een klacht in te dienen. Vaak blijkt dat andere factoren dan alleen geluid een grote rol spelen welke dan tot de klacht leiden.Alle overtredingen en klachten worden geregistreerd. Dit kan ertoe leiden dat een nieuwe aanvraag van een organisator niet gehonoreerd wordt op grond van de in het verleden geconstateerde overtredingen. Ook kunnen bijzondere voorwaarden opgenomen worden in de evenementenvergunning waaronder het evenement gehouden mag worden, naast de algemene voorwaarden die verbonden worden aan de vergunning ter beperking van overlast en het beschermen van openbare orde, verkeersveiligheid, de veiligheid van personen of goederen en ter bescherming van de zedelijkheid en gezondheid.De burgemeester kan op grond van een belangenafweging bijzondere voorwaarden (nadere eisen of beperkingen) opnemen in de vergunning naar aanleiding van te verwachten overlast veroorzaakt door het evenement of als gevolg van het evenement, verband houdend met de openbare orde en effecten op de omgeving.

 

EindtijdenEindtijden van evenementen zijn afhankelijk van de aard van het evenement en de dag van de week. Derhalve wordt de eindtijd per evenement bepaald en aangegeven in de betreffende vergunning. Dit is mogelijk op basis van artikel 2:24a lid 4 van de APV.

 

Toezicht bij evenementenIn het algemeen worden met betrekking tot handhaving keuzes gemaakt over de inzetbaarheid van mensen en middelen. In beginsel worden die evenementen gecontroleerd, waarbij vanuit het verleden klachten zijn te verwachten dan wel bij nieuwe evenementen, waarbij gezien het type evenement en de verwachte bezoekersaantallen klachten of problemen zijn te verwachten. Het is niet zo dat ieder evenement standaard vooraf, tijdens en na het evenement wordt gecontroleerd.

 

Alcohol bij evenementenAlcoholgebruik en festiviteiten gaan hand in hand. Indien alcoholverstrekking vanuit reguliere horeca-inrichtingen plaatsvindt, gelden er normaal gezien geen speciale regels. De horeca-exploitant zal dan namelijk in het bezit zijn van een Drank- en Horecavergunning en is op grond daarvan gerechtigd tot het verstrekken van alcoholische drank, met inachtneming van een aantal wettelijke voorwaarden en/of voorschriften.

Alcohol bij tijdelijke locatiesDe praktijk is echter dat festiviteiten nogal eens worden gehouden in een tijdelijke locatie (tent), een bouwwerk (schuur, bedrijfshal e.d.) of in de open lucht. De Drank- en Horecawet heeft met het oog op dergelijke situaties een ontheffingsmogelijkheid in het leven geroepen.

 

BereikbaarheidEvenementen kunnen belangrijke consequenties hebben voor het verkeer in de directe omgeving van het evenement, zeker grotere evenementen. Omwille van een evenement kun-nen (delen van) wegen worden afgesloten en kan verkeer worden omgeleid. Ook kan het grote aantal bezoekers de verkeersdoorstroming stremmen of tot parkeerdruk leiden. De organisator moet maatregelen nemen om de bereikbaarheid voor bezoekers (OV en auto) en voor hulpdiensten te waarborgen.

Afhankelijk van de omvang van het evenement kan worden voorgeschreven dat de organisator dient te zorgen voor medewerkers die het parkeren in goede banen leiden. Is er sprake van een groot evenement dan kan een mobiliteitsplan van de organisator worden geëist, waarin alle aspecten over verkeersveiligheid en parkeren dienen te zijn opgenomen.

Bij activiteiten op de openbare weg waarbij het verkeer voor de veiligheid van de deelnemers en de weggebruikers geregeld moet worden, zijn verkeersregelaars vereist. De organisatie dient zelf voor verkeersregelaars te zorgen, die vooraf behoren te zijn geïnstrueerd door de politie. Verkeersregelaars worden aangesteld door de burgemeester en treden onder verantwoordelijkheid en onmiddellijke leiding van de politie op.

WegenverkeerswetDe Wegenverkeerswet geeft aan dat plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, krachtens een verkeersbesluit geschiedt.

Uitzonderingen op verkeersbesluitIn artikel 35 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna: Babw) is vastgelegd dat de plaatsing van verkeerstekens en het uitvoeren van bepaalde ver-keersmaatregelen zonder verkeersbesluit kunnen geschieden. In artikel 34 is onder meer aangegeven, dat door het bevoegde gezag verkeerstekens kunnen worden geplaatst en maatregelen kunnen worden uitgevoerd ingeval er sprake is van een dringende omstandigheid van voorbijgaande aard. Evenementen vallen hieronder. Artikel 37 bepaalt, dat een tijdelijke plaatsing van verkeerstekens en het tijdelijk uitvoeren van maatregelen mogelijk is als de bijzondere omstandigheid niet langer voortduurt dan 4 maanden.

Evenementen zijn meestal van korte duur. Om deze reden wordt in de gemeente Reimerswaal pas een verkeersbesluit genomen als een wegafsluiting langer dan 4 maanden gaat duren. Voor kortere periode wordt dan ook beroep gedaan op artikelen 34 en 37 Babw.

 

Plaatsen materialenDe organisator van een evenement moet zelf zorg dragen voor de benodigde materialen die moeten worden geplaatst, zoals dranghekken of wegafsluitingsborden. De organisator mag zelf een leverancier bepalen die de materialen kan leveren. Dranghekken, rolcontainers en indien nodig een veegwagen kunnen, indien tijdig aangevraagd en voorradig, aangevraagd worden via het standaard evenementen aanvraagformulier. Het gebruik van gemeentelijke materialen is gratis, met uitzondering van de veegwagen. De organisator dient zelf voor het ophalen en terugbrengen zorg te dragen.

 

Kosten en diensten gemeente Voor de administratieve afhandeling van een evenementenvergunning zijn leges verschuldigd. In voorkomend geval kunnen aanvullend kosten in rekening worden gebracht als gevolg van privaatrechtelijke aangelegenheden, zoals de huur van gemeentelijke eigendommen.

 

KostenverhaalBij schade aan openbaar groen, aan verharding en/of straatmeubilair en vervuiling van de locatie waar het evenement gehouden wordt, worden de kosten op de vergunninghouder verhaald.