Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reimerswaal

Verordening elektronische publicaties Reimerswaal 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReimerswaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische publicaties Reimerswaal 2014
CiteertitelVerordening elektronische publicaties Reimerswaal 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpelectronische publicaties

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2:14, tweede lid, Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 108 lid 1 jo 147 en 149 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-10-2017nieuwe regeling

26-11-2013

Reimerswaal Informatie

13.0022622

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische publicaties Reimerswaal 2014

De raad van de gemeente Reimerswaal;

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders, nummer 13.022622

gelet op artikel 2:14, tweede lid,  Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 108 lid 1 jo 147 en 149 van de Gemeentewet;

B e s l u i t

vast te stellen:

Verordening elektronische publicaties Reimerswaal 2014

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. publicatie: kennisgeving, bekendmaking en mededeling.

b. bericht:  aanvraag, melding, beslissing, besluit, ontwerp, of enig andere handeling of document.

Artikel 2 Nieuw Artikel

 • 1

  Indien bij wettelijk voorschrift is bepaald dat de publicatie van een bericht, de terinzagelegging daarvan of vermelding van de zakelijk inhoud, geschiedt in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad dan wel op andere geschikte wijze, vindt deze publicatie van gemeentewege uitsluitend elektronisch plaats.

 • 2

  De publicatie bedoeld in het eerste lid geschiedt in gemeenteblad Reimerswaal, te vinden op www.reimerswaal.nl. Het college kan de naam van gemeenteblad Reimerswaal wijzigen. 

 • 3

  Van de publicatie bedoeld in het eerste lid vindt tevens vermelding plaats in huis-aan-huisblad “Reimerswaal Informatie”.

 • 4

  Het college of,  indien de publicatie vanwege hem geschiedt, de burgemeester kan in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde in het eerste lid en tot andere geschikte wijze van publicatie overgaan.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt na bekendmaking in werking op 1 januari 2014.

Artikel 4 Nieuw Artikel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische publicaties Reimerswaal 2014.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Reimerswaal, gehouden op 26 november 2013.

T. Jansen            A.J. Huisman

raadsgriffier        burgemeester