Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reimerswaal

Verordening zoutwaterafvoerrecht 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReimerswaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening zoutwaterafvoerrecht 2014
CiteertitelVerordening zoutwaterafvoerrecht 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening zoutwaterafvoerrecht 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015nieuwe regeling

26-11-2013

Reimerswaal Informatie

13.015221

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening zoutwaterafvoerrecht 2014

De raad van de gemeente Reimerswaal;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2013, nummer 13.015221; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van een recht voor de lozing van afvalwater op de afvoerleiding van het

zoutwaterdistributiesysteem zoals aanwezig op een deel van het bedrijventerrein “Olzendepolder” in Yerseke en zoals weergegeven

op de bij deze verordening behorende tekening.

Artikel 1 Belastbaar feit en belastingplicht

Onder de naam "zoutwaterafvoerrecht" wordt geheven een recht van een eigenaar of erfpachter van grond op het bedrijventerrein Olzendepolder in Yerseke vanwaar direct of indirect afvalwater wordt geloosd op de afvoerleiding van het zoutwaterdistributiesysteem.

Artikel 2 Maatstaf van heffing

Het recht als bedoeld in artikel 1 wordt geheven naar het aantal vierkante meters in eigendom of erfpacht zijnde grond, voor zover gelegen binnen het gebied zoals weergegeven op de bij deze verordening behorende tekening.

Artikel 3 Belastingtarief

Het recht als bedoeld in artikel 1 bedraagt € 0,47 per m² per jaar.

Artikel 4 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten als genoemd in artikel 1 worden geheven door middel van aanslag of andere gedagtekende schriftelijke kennisgevingen.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1

  Het recht als bedoeld in artikel 1 is verschuldigd bij de aanvang van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2

  Indien de belastingplicht met betrekking tot het eigendom of de erfpacht voor het recht als bedoeld in artikel 1, in de loop van het belastingjaar aanvangt, is het recht verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde recht als er in dat jaar na het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3

  Indien de belastingplicht met betrekking tot het eigendom of de erfpacht voor het recht als bedoeld in artikel 1 in de loop van het belastingjaar eindigt, wordt ontheffing verleend over zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde recht, als er

  in dat jaar, na het tijdstip van de beëindiging van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald binnen drie maanden en wel in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand, volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2

  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met een belastingaanslag gelijkstellende beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van overeenkomstige toepassing, voor zover deze

  gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de aanslag.

 • 3

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van het zoutwaterafvoerrecht.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De “Verordening zoutwaterafvoerrecht 2013” van 20 november 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 3

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening zoutwaterafvoerrecht 2014".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Reimerswaal, gehouden op 26 november 2013.

de griffier,                                                 de voorzitter,

Tekening Olzendepolder Yerseke 1