Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reimerswaal

Verordening individuele studietoeslag gemeente Reimerswaal 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReimerswaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening individuele studietoeslag gemeente Reimerswaal 2015
CiteertitelVerordening individuele studietoeslag gemeente Reimerswaal 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Nieuwe regeling

18-11-2014

Gemeenteblad

14.005287

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening individuele studietoeslag gemeente Reimerswaal 2015

De raad van de gemeente Reimerswaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2014;

gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet;

gezien het advies van de cliëntenraad werk en inkomen;

besluit

vast te stellen

de Verordening individuele studietoeslag gemeente Reimerswaal 2015.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

    het college: het college van burgemeester en wethouders;

  • b.

    de bijstandsnorm : de hoogte van de toepassing zijnde norm per 1 januari van het aanvraagjaar.

Artikel 2 Indienen verzoek

Een verzoek als bedoeld in artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet, wordt ingediend met een door het college vastgesteld formulier.

Artikel 3. Advies over oordeel verdienen wettelijk minimumloon

Het college is bevoegd extern advies te vragen met betrekking tot het oordeel of een persoon niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie.

Artikel 4. Eenmaal per periode van zes maanden individuele studietoeslag verlenen

Een persoon kan slechts eenmaal binnen een periode van zes maanden in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag.

Artikel 5. Hoogte individuele studietoeslag

Een individuele studietoeslag bedraagt per periode van zes maanden 19% van de voor belanghebbende van toepassing zijnde bijstandsnorm inclusief vakantiegeld, berekend over een maand en afgerond op hele euro’s naar boven.

Artikel 6. Betaling individuele studietoeslag

Een toegekende individuele studietoeslag wordt als één bedrag uitbetaald.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele

studietoeslag gemeente Reimerswaal 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 november 2014.

De voorzitter, De griffier,