Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reimerswaal

Verordening van de raad van de gemeente Reimerswaal houdende regels omtrent graf- en begraafrechten, Verordening graf- en begraafrechten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReimerswaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de raad van de gemeente Reimerswaal houdende regels omtrent graf- en begraafrechten, Verordening graf- en begraafrechten 2017
CiteertitelVerordening graf- en begraafrechten 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 229, Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Nieuwe regeling

22-11-2016

Gemeenteblad 2016, 172171

16.020403

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de raad van de gemeente Reimerswaal houdende regels omtrent graf- en begraafrechten, Verordening graf- en begraafrechten 2017

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • 1.

  begraafplaats: de begraafplaatsen in Hansweert, Krabbendijke, Kruiningen, Rilland, Waarde en Yerseke;

 • 2.

  particulier graf: een graf, een grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden;

 • 3.

  algemeen graf: een graf niet zijnde een particulier graf;

 • 4.

  particulier urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden houden van een urn/asbus;

 • 5.

  algemeen urnengraf: een graf niet zijnde een particulier urnengraf;

 • 6.

  kindergraf: graf voor kinderen jonger dan 18 jaar voor onbepaalde tijd;

 • 7.

  particuliere urnennis: een nis in een urnenmuur waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van één (of meerdere) urn(en)/asbus(sen);

 • 8.

  asbus: een bus ter berging van as;

 • 9.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de algemene begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

 • b.

  het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid voor een volle eenheid gerekend.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of een andere schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7 Termijn van betaling

 • 1.

  De rechten moeten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Het verlenen van kwijtschelding als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 (Stb. 221) vindt ten aanzien van de rechten als genoemd in artikel 2 van deze verordening geen toepassing.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de begraafrechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  De “Verordening graf- en begraafrechten 2016” van 17 november 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening graf- en begraafrechten 2017”.

 

 

Tarieventabel 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behorende bij de verordening graf- en begraafrechten 2017 van de gemeente Reimerswaal

 

1

Begraven

 

 

 

 

 

 

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden

 

 

voor 25 jaar: (van toepassing op particulier graf)

 

 

€ 427,00

1.2

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 18 jaar of ouder

€ 492,00

1.3

Voor het onderhoud bedoeld in artikel 20 van de Beheerverordening

 

 

begraafplaatsen van de gemeente Reimerswaal

 

 

 

1.3.1

Particulier graf (25 jaar)

 

 

 

 

€ 790,00

1.3.2

Algemeen graf (10 jaar)

 

 

 

 

€ 316,00

1.3.3

Algemeen graf (20 jaar)

 

 

 

 

€ 632,00

1.3.4

Kindergraf (onbepaalde tijd))

 

 

 

 

€ 632,00

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Voor het plaatsen van een gedenkteken of zerk

 

 

€ 38,00

 

Verlengen

 

 

 

 

 

 

1.5

Voor het verlengen van het uitsluitend recht per 10 jaar

 

€ 16,00

1.6

Voor het verlengen van het onderhoud per 10 jaar (niet mogelijk voor alg. graf van 20 jr.)

€ 316,00

 

Kindergraf

 

 

 

 

 

 

1.7

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar

 

€ 123,00

1.8

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 18 jaar

 

 

€ 246,00

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Urnengraf

 

 

 

 

 

 

2.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden

 

 

voor 25 jaar: (van toepassing op particulier graf)

 

 

€ 427,00

2.2

Voor het bijzetten van een asbus van een persoon van 18 jaar of ouder

€ 492,00

2.3

Voor het onderhoud bedoeld in artikel 20 van de Beheerverordening

 

 

begraafplaatsen van de gemeente Reimerswaal

 

 

 

2.3.1

Particulier graf (25 jaar)

 

 

 

 

€ 790,00

2.3.2

Algemeen graf (10 jaar)

 

 

 

 

€ 316,00

2.3.3

Algemeen graf (20 jaar)

 

 

 

 

€ 632,00

2.3.4

Kindergraf (onbepaalde tijd)

 

 

 

 

€ 632,00

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Voor het plaatsen van een gedenkteken of zerk

 

 

€ 38,00

 

Verlengen

 

 

 

 

 

 

2.5

Voor het verlengen van het uitsluitend recht per 10 jaar

 

€ 16,00

2.6

Voor het verlengen van het onderhoud per 10 jaar (niet mogelijk voor alg. graf van 20 jr.)

€ 316,00

 

 

 

 

Kindergraf

 

 

 

 

 

 

2.7

Voor het begraven van een asbus van een kind beneden één jaar

€ 123,00

2.8

Voor het begraven van een asbus van een kind beneden 18 jaar

 

€ 246,00

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Urnennis

 

 

 

 

 

 

3.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden

 

 

van asbussen voor 25 jaar: (van toepassing op particuliere urnennis)

€ 427,00

3.2

Voor het bijzetten van een asbus van een persoon van 18 jaar of ouder

€ 492,00

3.3

Voor het onderhoud bedoeld in artikel 20 van de Beheerverordening

 

 

begraafplaatsen van de gemeente Reimerswaal

 

 

 

3.3.1

Nis (25 jaar)

 

 

 

 

 

€ 395,00

3.3.2

Kindernis (onbepaalde tijd)

 

 

 

 

 

€ 316,00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

Voor het plaatsen van een gedenkteken of zerk

 

 

€ 38,00

 

Verlengen

 

 

 

 

 

 

3.5

Voor het verlengen van het uitsluitend recht per 10 jaar

 

€ 16,00

3.6

Voor het verlengen van het onderhoud per 10 jaar

 

 

€ 158,00

 

 

 

 

 

 

Kindernis

 

 

 

 

 

 

3.7

Voor het bijzetten van een asbus van een kind beneden één jaar

 

€ 123,00

3.8

Voor het bijzetten van een asbus van een kind beneden 18 jaar

 

 

 

 

 

€ 246,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Verstrooien as

 

 

 

 

 

 

4.1

Voor het verstrooien van de as

 

 

 

 

 

€ 76,00

4.2

Voor het monteren van een plaatje op een gedenksteen bij een strooiveld

 

€ 38,00

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Grafkelder

 

 

 

 

 

 

5.1

Voor het stichten van een grafkelder of gemetseld graf

 

€ 649,00

5.2

Voor elke m² of gedeelte daarvan, welke voor de bouw van een grafkelder of gemetseld graf meer nodig is dan de normale oppervlakte van een eigen graf

€ 127,00

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Opgraven en ruimen

 

 

 

 

 

 

 

Kosten voor het opgraven van een lijk

 

 

 

6.1

uit een particulier of algemeen graf

 

€ 1.151,00

 

 

 

 

 

Kosten voor het herbegraven van een lijk

 

 

 

6.2

in hetzelfde graf

 

 

 

 

€ 1.151,00

6.3

in een ander graf

 

 

 

 

€ 1.151,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het opgraven van een asbus wordt geheven:

 

 

 

6.4

uit een particulier of algemeen urnengraf

 

€ 191,00

6.5

bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt geheven:

€ 191,00

 

 

 

6.6

Voor het uitnemen van een asbus uit urnennis wordt geheven

 

€ 76,00

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Begraven, bijzetten buitengewone uren

 

 

 

7.1

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht bedoeld met

 

 

1.2, 1.7, 1.8, 2.2, 2.7, 2.8, 3.2, 3.7 en 3.8 verhoogd met

 

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder buitengewone uren wordt verstaan:

 

 

 

buiten de uren waarop begraven mag worden, te weten op maandag

 

 

tot en met vrijdag tussen 10.00 uur en 15.00 uur en op zaterdag tussen 9.30 uur en 12.00 uur.

 

Samenvatting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen graf

Algemeen graf

Particulier graf

Verlenging

 

 

 

10 jaar

20 jaar

25 jaar

10 jaar

 

Begraafrecht

€ 492,00

€ 492,00

€ 492,00

€ 16,00

 

Uitsluitend recht

 

 

€ 427,00

 

 

Onderhoud

 

€ 316,00

€ 632,00

€ 790,00

€ 316,00

 

Leges vergunning

€ 38,00

€ 38,00

€ 38,00

 

 

 

 

€ 846,00

€ 1.162,00

€ 1.747,00

€ 332,00