Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reimerswaal

Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Reimerswaal 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReimerswaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Reimerswaal 2014
CiteertitelVerordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Reimerswaal 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-2014nieuwe regeling

28-01-2014

gmb-2019-236109

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Reimerswaal 2014

De raad van de gemeente Reimerswaal;

 

overwegende, dat het gewenst is, op grond van Wet basisregistratie personen, een verordening vast te stellen ten behoeve van de verstrekking van gegevens uit gemeentelijke basisregistratie personen;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

 

gelet op de Wet basisregistratie personen en de Wet bescherming persoonsgegevens;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen:

DE VERORDENING GEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN GEMEENTE REIMERSWAAL 2013

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

De in deze verordening gebruikte begrippen sluiten aan bij de begrippen in de Wet basisregistratie personen, het Besluit gemeentelijke basisregistratie personen en de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

 

Artikel 2 Doel van de verbanden, toegang of verstrekking van de Brp-gegevens

 

1. Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4, 5, en 6 regelt de verantwoordelijke de verbanden met andere gemeentelijke registraties, de toegang van binnengemeentelijke afnemers tot de gegevens en de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers.

2. De verantwoordelijke kan gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen en stelt hiervoor nadere regels.

 

 

Artikel 3 Beheer van de Brp

 

1. Beheerder van de Brp is het afdelingshoofd van de afdeling Dienstverlening.

2. De beheerder geeft invulling aan de onder artikel 2 vermelde verbanden, toegangen en verstrekkingen.

 

Hoofdstuk 2 Bepalingen met betrekking tot de Brp

 

Artikel 4 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

 

Op grond van artikel 3.8 van de Wet Brp, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, worden aan de in bijlage 1 vermelde afdelingen de aangegeven gegevens verstrekt, ten behoeve van het actualiseren van de door hen beheerde administraties.

 

 

Artikel 5 Rechtstreeks toegang tot de Brp

 

Rechtstreekse toegang tot de Brp hebben:

1. de beheerder;

2. de door de beheerder aangewezen medewerkers die werkzaam zijn aan de publieksbalie van de afdeling Dienstverlening;

3. de bewerker voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de gemeente en de bewerker;

4. met inachtneming van artikel 3.5 Wet Brp worden aan de in bijlage 2 vermelde binnengemeentelijke afnemers, voor de aangegeven gegevens en uitsluitend voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken.

 

 

Artikel 6 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt

 

1. Met inachtneming van artikel 3.5 Wet Brp worden aan de in bijlage 3 vermelde binnengemeentelijke afnemers de in de tabel aangegeven gegevens systematisch verstrekt, ten behoeve van de uitvoering van de aan hen opgedragen taken.

2. De verantwoordelijke kan besluiten aan andere afnemers systema¬tisch gegevens te verstrekken.

In het be¬sluit worden tenminste de volgende punten schrifte¬lijk vastge¬legd:

- het doel waarvoor de gegevens uit de basisadministratie nodig zijn;

- de op deze registraties betrekking hebbende wettelijke regelingen en privacyreglementen;

- een limitatieve en exacte opsomming van de benodigde gegevens.

 

 

Artikel 7 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

 

1. Met inachtneming van artikel 3.9, vierde lid Wet Brp kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in artikel 3.3 en 3.6 Wet Brp, aan in bijlage 4 vermelde instanties de gegevens, zoals vermeldt in artikel 3.9, lid 4, van de Wet Brp op verzoek aan de vermelde instanties worden verstrekt voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

2. De beheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegt, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

 

 

Artikel 8 Telefonische gegevensverstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers

 

Aan binnengemeentelijke afnemers kunnen op telefonische verzoek slechts incidenteel in aantoonbaar spoedeisende gevallen gegevens worden verstrekt indien:

a. buiten twijfel is dat het verzoek afkomstig is van een daartoe bevoegde persoon binnen de organisatie. Eén en ander op basis van vooraf nadrukkelijk gemaakte afspraken en aan met name genoemde personen en:

b. de gegevens nodig zijn voor vervulling van de taken van de binnengemeentelijke afnemer en niet op een minder ingrijpende manier aan gegevens kan worden gekomen.

 

Hoofdstuk 3 Aangehaakte gegevens

 

Artikel 9 Doel van de aangehaakte gegevens

 

De Brp heeft voor wat betreft de aangehaakte gegevens tot doel:

a. informatie te leveren aan de afdeling Dienstverlening ter uitvoering van activiteiten, verband houdende met de taken die bij deze afdeling moeten worden gevoerd;

b. de binnengemeentelijke afnemers te voorzien van gegevens, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van taken van die afnemers;

c. een ingeschrevene van hem betreffende gegevens te voorzien;

d. statistische informatie te leveren.

 

 

Artikel 10 Categorieën van personen van wie gegevens zijn opgenomen en opgeno-men gegevens

 

1. Van ingeschrevenen kunnen in de Brp de in bijlage 5 genoemde aangehaakte gegevens opgenomen zijn.

2. De verantwoordelijke kan besluiten de aangehaakte gegevens uit te breiden dan wel in te krimpen.

 

 

Artikel 11 Wijze van verkrijging

 

Aangehaakte gegevens in de Brp worden verkregen door opgave van de ingezetene, door het geautomatiseerde systeem gegenereerde gegevens, door ambtenaren van de afdeling Dienstverlening in het kader van de uitvoering van wettelijke bepalingen en van afnemers en derden.

 

 

Artikel 12 Verbanden, toegang en verstrekkingen

 

Aan binnengemeentelijke afnemers, ten aanzien van wie deze verordening voorziet in verbanden (artikel 4), toegang (artikel 5) en verstrekkingen (artikel 6), kunnen de aangehaakte gegevens worden gekoppeld, ingezien dan wel verstrekt, mits deze noodzakelijk zijn ter uitvoering van hun taken of bevoegdheden.

 

 

Artikel 13 Verwijdering van gegevens

 

Aangehaakte gegevens worden door de beheerder uit de bevolkingsadministratie verwijderd na een daartoe strekkend besluit van de verantwoordelijke. De beheerder verwijdert deze gegevens binnen één jaar nadat het besluit is genomen.

 

 

Artikel 14 Protocolplicht van aangehaakte gegevens

 

De beheerder houdt het verstrekken van aangehaakte gegevens als bedoeld in artikel 12, aan binnengemeentelijk afnemers als bedoeld in artikel 6, gedurende het jaar volgend op de verstrek king bij, voor zover aannemelijk is dat het achterwege laten daarvan het belang van de betrokken persoon onevenredig schaadt.

 

 

Artikel 15 Rechten van de burger

 

Op de aangehaakte gegevens zijn alle rechten van de burger, genoemd in de Wet bescherming persoonsgegevens, van toepassing.

 

Hoofdstuk 4 Overige bepalingen

 

Artikel 16 Beveiliging

 

1. De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging maatregelen ter waarborging en beveiliging van de gevoelige gegevens welke in de Brp als zodanig zijn opgenomen.

2. De verantwoordelijke stelt de Beheerregeling BRP vast.

 

 

Artikel 17 Terugmelding

 

1. De binnengemeentelijke afnemers van gegevens uit de Brp zijn verplicht de verschillen met de vastgelegde persoonsgegevens in de eigen administratie schriftelijk te melden aan de beheerder.

2. De beheerder regelt de wijze waarop de mededelingen moeten worden gedaan.

3. De beheerder regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.34 Wet Brp en de artikelen 27 en 28 Besluit Brp.

 

Artikel 18 Slotbepalingen

 

1. De Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens 2010, vastgesteld op 23 november 2010 wordt, gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Wet Brp, ingetrokken.

2. Deze verordening treedt gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Wet Brp, in werking.

3. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Reimerswaal 2014.

4. De verordening ligt ter inzage bij de verantwoordelijke voor de Brp;

5. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om toevoegingen, wijzigingen en verwijderingen in de bij deze verordening vastgestelde bijlagen aan te brengen.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Reimerswaal, gehouden op 28 januari 2014.