Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reimerswaal

Verordening begraafrechten 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReimerswaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening begraafrechten 2011
CiteertitelVerordening begraafrechten 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbegraafrechten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201131-12-2011nieuwe regeling

23-11-2010

Reimerswaal Informatie

2 november 2010, nummer 10.038074
01-01-2011nieuwe regeling

23-11-2010

Reimerswaal Informatie

2 november 2010, nummer 10.038074

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening begraafrechten 2011

De raad van de gemeente Reimerswaal;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 november 2010, nummer 10.038074; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

"Verordening begraafrechten 2011"

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

1. begraafplaats: de begraafplaatsen in Hansweert, Krabbendijke, Kruiningen, Rilland, Waarde en Yerseke;

2. eigen graf: een graf, een grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden;

3. algemeen graf: een graf niet zijnde een eigen graf;

4. eigen urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

5. algemeen urnengraf: een graf niet zijnde een eigen urnengraf;

6. eigen urnennis: een nis in een urnenmuur waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een asbus;

7. asbus: een bus ter berging van as;

8. urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de algemene begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van het gebruik of de diensten, dan wel degene te wiens behoeve het gebruik of de diensten worden aangevraagd of verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

a. het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

b. het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel. 

 • 2

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid voor een volle eenheid gerekend.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Termijn van betaling

 • 1

  De rechten moeten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Het verlenen van kwijtschelding als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 (Stb. 221) vindt ten aanzien van de rechten als genoemd in artikel 2 van deze verordening geen toepassing.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de begraafrechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1

  De “Verordening begraafrechten 2010” van 24 november 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking. 

 • 3

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 5

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening begraafrechten 2011”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Reimerswaal, gehouden op 23 november 2010.

 

 

De griffier,

T. Jansen

 

De voorzitter,

A.J. Huisman

 

 

Tarieventabel 1  

 

 

638px

 
638px

627px