Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Verordening Gelrepas Gemeente Renkum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gelrepas Gemeente Renkum
CiteertitelVerordening Gelrepas Gemeente Renkum
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt de verordening RenkumKaart gemeente Renkum 2014.

De bekendmaking van deze regeling is gerectificeerd op 29-02-2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 108, lid 1
 2. Gemeentewet, art. 147
 3. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-08-2015nieuwe regeling

24-06-2015

Gemeenteblad, 2015, 73039

Onbekend.
02-04-201401-01-201401-07-2015nieuwe regeling

26-02-2014

Gemeenteblad, 02-04-2014

Onbekend
06-02-201301-01-201301-01-2014nieuwe regeling

19-12-2012

Hoog en Laag, 06-02-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gelrepas Gemeente Renkum

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015,

gelet op de artikelen 108, eerste lid, 147 en 149 van de Gemeentewet,

overwegende:

 

dat het wenselijk is de deelname aan maatschappelijke activiteiten op het gebied van sport, cultuur, kunst, educatie en recreatie voor inwoners en hun ten laste komende kinderen met een laag inkomen te bevorderen,

besluit,

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening Gelrepas Gemeente Renkum

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   adres: het adres als bedoeld in artikel 1 van de Wet basisregistratie personen;

  • b.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum;

  • c.

   Gelrepas: een persoonsgebonden pas die recht geeft op bepaalde voorzieningen; d.  wet: de Participatiewet.

 • 2.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als bedoeld in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Artikel 2 Aanvraag

 • 1.

  Het college verstrekt op aanvraag van de inwoner die als zodanig staat ingeschreven en feitelijk woonachtig is in de gemeente Renkum en die behoort tot de rechthebbenden genoemd in artikel 3 een Gelrepas.

 • 2.

  Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid, wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier onder bijvoeging van de in het formulier gevraagde bewijsstukken.

 • 3.

  Het college kan ambtshalve een Gelrepas verstrekken aan rechthebbenden.

Artikel 3 Rechthebbenden

 • 1.

  Tot de rechthebbenden behoren:

  • a.

   de Nederlander die ingezetene is van de gemeente Renkum, dan wel de daaraan op basis van artikel 11 van de wet gelijkgestelde vreemdeling van 18 jaar of ouder en zijn partner met wie hij een gezamenlijke huishouding vormt;

  • b.

   het ten laste komend kind van de persoon, bedoeld in lid 1 sub a van dit artikel, dat in de maand januari van het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt ingediend nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt;

  • c.

   de ingezetene van de gemeente Renkum, zijn partner met wie hij een gezamenlijke huishouding vormt en het ten laste komend kind in de leeftijd tot 18 jaar die is toegelaten tot een traject schuldhulpverlening van de gemeente Renkum of de WSNP.

 • 2.

  Van de kring van rechthebbenden, bedoeld in het eerste lid, zijn uitgesloten:

  • a.

   de persoon wiens inkomen hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm, als bedoeld in de artikelen 20, 21, 22 en 22a van de wet;

  • b.

   de persoon wiens vermogen op de peildatum hoger is dan de toepasselijke vermogensgrens, als bedoeld in artikel 34, derde lid van de wet;

  • c.

   de persoon die deelneemt aan onderwijs of een beroepsopleiding waarvoor aanspraak kan worden gemaakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000.

 • 3.

  Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen van deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 4 Geldigheidsduur van de Gelrepas en beëindiging

De Gelrepas is geldig:

 • a.

  voor de duur van het lopende kalenderjaar, indien het college de Gelrepas voor 1 juli van het lopende kalenderjaar heeft verstrekt;

 • b.

  voor de duur van het lopende kalenderjaar en het daaropvolgende kalenderjaar, indien het college de Gelrepas op of na 1 juli maar vóór 1 december van het lopende kalenderjaar heeft verstrekt;

 • c.

  voor de duur van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin het verzoek is gedaan, indien het college de Gelrepas op of na 1 december van het lopende kalenderjaar heeft verstrekt.

Artikel 5 Wijzigingen

De rechthebbende is verplicht het college met onmiddellijke ingang te informeren over wijzigingen die van invloed kunnen zijn op zijn recht op een Gelrepas.

Artikel 6 Inwerkingtreding en intrekking

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2015 onder gelijktijdige intrekking van de verordening RenkumKaart gemeente Renkum 2014.

Artikel 7 Citeerwijze

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Gelrepas gemeente Renkum.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Renkum

Op 24 juni 2015

de griffier,

mr. J.I.M. le Comte

de voorzitter,

drs. J.P. Gebben

Toelichting  

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit artikel behoeft geen toelichting

 

Artikel 2 Aanvraag

De gemeente kan door gebruik te maken van de autonome raadsbevoegdheid tot het vaststellen van een verordening niet in de wet geregelde inkomensondersteunende voorzieningen in het leven roepen. In het eerste lid staat de inkomensondersteunende maatregel vermeld die door middel van deze verordening in het leven wordt geroepen: de Gelrepas. Wil een inwoner voor de Gelrepas in aanmerking komen, dan moet daartoe een aanvraag worden ingediend bij het college. Daarvoor stelt het college een formulier vast. Het derde lid voorziet in de mogelijkheid voor het college om ambtshalve een Gelrepas te verstrekken.  

De Gelrepas wordt namelijk toegekend voor één dan wel twee kalenderjaren (zie verder artikel 4). Als iemand die behoort tot de rechthebbenden doorlopend gebruik wil maken van de Gelrepas, zal hij steeds voor afloop van het kalenderjaar schriftelijk een aanvraag moeten indienen voor het daaropvolgende kalenderjaar. Het college kan op basis van het derde lid echter besluiten bepaalde groepen personen aan te wijzen, voor wie de verplichting tot aanvragen niet geldt. Te denken valt onder meer aan personen met een pensioengerechtigde leeftijd, personen die een uitkering voor levensonderhoud ontvangen of die bekend zijn bij de gemeente vanwege een lopend schuldhulpverleningstraject. Hun financiële situatie is immers al bij de gemeente bekend. In deze gevallen kent het college de aanvragen ambtshalve toe.

 

Artikel 3 Rechthebbenden

Op basis van de in dit artikel weergegeven criteria wordt de groep nader ingekaderd. Het moet in ieder geval Nederlanders betreffen die hun hoofdverblijf in de gemeente Renkum hebben, dan wel daarmee gelijkgestelde vreemdelingen. Onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen en toeristen worden op basis van deze omschrijving uitgesloten. Alleen inwoners van de gemeente Renkum komen voor de Gelrepas in aanmerking. Als inwoners worden degenen met een woonadres in Renkum aangemerkt. De aanvraag voor een minderjarige wordt ingediend door diens wettelijk vertegenwoordiger.

Aan de rechthebbenden worden in het tweede en derde lid respectievelijk inkomensgrenzen en vermogensgrenzen gesteld. De inkomensgrens ligt op 120% van de bijstandsnorm die voor de alleenstaande, de alleenstaande ouder of het echtpaar geldt op grond van de Participatiewet. En ook voor het vermogen geldt dat dit niet hoger mag zijn dan de in de Participatiewet opgenomen grens die op de alleenstaande, de alleenstaande ouder of het echtpaar van toepassing is. Ook inwoners met schulden, die zijn toegelaten tot een traject schuldhulpverlening van de gemeente Renkum, of die zijn toegelaten tot de WSNP behoren tot de doelgroep. Zij beschikken immers niet over de middelen om zelf in de kosten voor maatschappelijke participatie te voorzien.

Een groep is uitgesloten van de kring van rechthebbenden. Het gaat hierbij om de studerenden met aanspraak op studiefinanciering op grond van de Wet op de Studiefinanciering (WSF). De Wet tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS) regeling komt met ingang van 1 augustus van rechtswege te vervallen. Voor studenten bestaan reeds afdoende voorzieningen gericht op participatie, waardoor de Gelrepas niet nodig is om hun deelname aan het maatschappelijk verkeer te bevorderen.

 

De gemeenteraad heeft in de vergadering d.d. 24 juni 2015 een amendement op de verordening aangenomen. In lid 3 is nu geregeld dat het college in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager kan afwijken van de bepalingen van deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

De bedoeling van de raad met deze toevoeging is een hardheidsclausule op te nemen, zodat inwoners die formeel niet tot de kring van rechthebbenden behoren, in bijzondere omstandigheden als rechthebbende aangewezen kunnen worden.

 

Artikel 4 Geldigheidsduur en beëindiging

De datum van toekenning bepaalt de periode waarover de Gelrepas zijn geldigheid behoudt. Wanneer vóór 1 juli van het lopende kalenderjaar een Gelrepas wordt toegekend, dan wordt deze verstrekt voor het lopende kalenderjaar. Ligt de toekenningsdatum tussen 1 juli en 1 december van het lopende jaar, dan wordt de Gelrepas zowel voor het lopende als het daaropvolgende kalenderjaar toegekend. Binnen een jaar na aanvraag wordt vervolgens bezien, of betrokkene nog aan de voorwaarden voldoet en tot de kring van rechthebbenden behoort. Is dit niet meer het geval, dan wordt de Gelrepas met ingang van het nieuwe kalenderjaar ingetrokken.

Ligt de toekenningsdatum ná 1 december dan wordt de Gelrepas eerst met ingang van het  daaropvolgende kalenderjaar toegekend.

Binnen een jaar na aanvraag wordt onderzocht of de houder van de Gelrepas nog tot de kring van rechthebbenden behoort. Is dit niet meer het geval, dan wordt de Gelrepas met ingang van het nieuwe kalenderjaar ingetrokken.

 

Artikel 5  Wijzigingen

Betrokkene krijgt bij de toekenning de verplichting opgelegd om het college zo snel mogelijk te informeren over feiten en/of omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het recht op de Gelrepas.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding en intrekking

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 7 Citeerwijze

Dit artikel behoeft geen toelichting.