Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015
CiteertitelVerordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagetoelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bekendmaking van deze regeling is gerectificeerd op 29-02-2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet, art. 8, lid 1
 2. Participatiewet, art. 8, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015nieuwe regeling

26-11-2014

Gemeenteblad, 12-12-2014

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015

De raad van de gemeente Renkum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014;

gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet;

gezien het advies van de commissie Inwoners d.d. 10 november 2014;

besluit vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Doelgroep: De doelgroep in deze verordening is de doelgroep zoals beschreven in artikel 36b lid 1 van de Participatiewet.

 • b.

  Studiejaar: De periode vanaf september van het jaar tot en met augustus van het daarop volgende jaar.

 • c.

  Student: Degene die feitelijk staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling, op grond waarvan hij of zij aanspraak kan maken op studiefinanciering op grond van de Wet Studie Financiering (WSF) of Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS).

 • d.

  Wet: de Participatiewet.

 • e.

  Voor zover niet nader geduid hebben de hier gehanteerde begrippen dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de WSF en de WTOS.

Artikel 2 Aanvraag

 • 1.

  Het college kan aan personen als bedoeld in artikel 1 onder a, op aanvraag een individuele studietoeslag verlenen.

 • 2.

  Het college legt in nadere regels vast welke omstandigheden worden betrokken in de beoordeling van de aanvraag.

 • 3.

  De personen, bedoeld in artikel 1 kunnen een aanvraag voor een individuele studietoeslag schriftelijk indienen bij het college op een daartoe door het college vastgesteld formulier.

Artikel 3 Tijdvak waarvoor een aanvraag kan worden ingediend

 • 1.

  Een persoon kan slechts eenmaal binnen een studiejaar in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag.

 • 2.

  Een studiejaar loopt van september tot en met augustus.

 • 3.

  Indien de studie tijdens het studiejaar wordt gestart, wordt de hoogte van de individuele studietoelage, evenredig toegekend over het aantal resterende maanden binnen het studiejaar.

Artikel 4 Hoogte individuele studietoeslag

 • 1.

  Een individuele studietoeslag bedraagt maximaal € 1110,00 per studiejaar.

 • 2.

  Het bedrag genoemd in het eerste lid wordt jaarlijks geïndexeerd conform de ontwikkelingen van de consumentenprijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. De bedragen worden naar boven afgerond op hele euro's.

Artikel 5 Betaling individuele studietoeslag

Een individuele studietoeslag wordt per maand uitbetaald in 12 gelijke delen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 26 november 2014

De raad voornoemd.

De griffier, De voorzitter,

Toelichting  

toelichting