Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Regels tegemoetkoming meerkosten als gevolg van een beperking Wmo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegels tegemoetkoming meerkosten als gevolg van een beperking Wmo
CiteertitelRegels tegemoetkoming meerkosten als gevolg van een beperking Wmo
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Renkum 2015, art. 18

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-201601-01-201501-01-2017nieuwe regeling

17-11-2015

Gemeenteblad, 4-1-2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regelstegemoetkoming meerkosten als gevolg van een beperking Wm0

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum,

gelet op artikel 18 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Renkum 2015;

 

Overwegende dat:

·De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de regeling Compensatie Eigen Risico (CER) door het Rijk zijn afgeschaft en de gemeente van het Rijk de opdracht heeft gekregen een regeling te treffen om mensen met een beperking in hun zelfredzaamheid en participatie te ondersteunen

 

Besluit vast te stellen de “Regels tegemoetkoming meerkosten als gevolg van een beperking Wmo”

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  1.Alle begrippen die in deze regels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ) en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Renkum 2015.

 • 2.

  In deze regels wordt verstaan onder:

  • -

   beperking: een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische of een andere chronische psychische aandoening of beperking, dan wel een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Het gaat hier in alle gevallen om kenmerken van een persoon.

  • -

   meerkosten: de directe en indirecte extra kosten als gevolg van een beperking die niet op grond van een voorliggende voorziening of op andere wijze kunnen worden vergoed;

  • -

   voorliggende voorziening: elke voorziening op grond van een andere wettelijke bepaling waarop aanspraak kan worden gemaakt.

Artikel 2 De aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming meerkosten kan worden gedaan door ingezetenen van de gemeente Renkum met een beperking.

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend door middel van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.

 • 3.

  Bij de aanvraag dienen facturen met betrekking tot de meerkosten te zijn bijgevoegd.

 • 4.

  De aanvraag dient te worden ingediend voor het einde van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt.

 • 5.

  De ouder of wettelijk vertegenwoordiger kan een tegemoetkoming meerkosten voor een kind aanvragen.

Artikel 3 Tegemoetkoming meerkosten

 • 1.

  Het college verstrekt een tegemoetkoming in de meerkosten als deze het gevolg zijn van een beperking en de aanvrager een inkomen heeft tussen de 120% en 150% van de toepasselijke bijstandsnorm en geen vermogen heeft boven de toepasselijke vermogensgrens.

 • 2.

  De bijstandsnormen voor jongeren als bedoeld in artikel 20 van de Participatiewet zijn niet van toepassing. Op jongeren van 18 tot en met 20 jaar is de norm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd van toepassing als bedoeld in artikel 21 Participatiewet.

 • 4.

  De kostendelersnorm, zoals bedoeld artikel 22a van de Participatiewet, is niet van toepassing.

 • 5.

  De hoogte van het inkomen en vermogen wordt bepaald conform artikel 1.3 van de Beleidsregels Bijzondere Bijstand gemeente Renkum.

 • 6.

  Het in de eigen woning gebonden vermogen, zoals bedoelt in artikel 50 eerste lid Participatiewet, wordt niet tot het vermogen gerekend.

Artikel 4 Vaststelling meerkosten

 • 1.

  Het college verstrekt een tegemoetkoming als de meerkosten naar het oordeel van het college als noodzakelijk zijn aan te merken.

 • 2.

  Bij het bepalen van de hoogte van de meerkosten wordt uitgegaan van de goedkoopst adequate oplossing.

 • 3.

  Meerkosten die kunnen worden vergoed vanuit een voorliggende voorziening of waarvoor belanghebbende een maatwerkvoorziening kan aanvragen dan wel gebruik kan maken van een algemene voorziening komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 5 Hoogte Tegemoetkoming

De tegemoetkoming vult het inkomen van belanghebbende aan tot maximaal 150% van de toepasselijke bijstandsnorm en bedraagt niet meer dan € 220,00 per kalenderjaar.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan bepalingen van deze regels buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor

zover toepassing van deze bepalingen leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regels worden aangehaald als “Regels tegemoetkoming meerkosten als gevolg van een beperking Wmo”

 • 2.

  Deze regels treden in werking op de dag na de dag van publicatie en werken terug tot 1 januari 2015.

Aldus vastgesteld te Oosterbeek, op 17 november 2015

Burgemeester en wethouders van Renkum,

de secretaris, de burgemeester,

Nota-toelichting  

ALGEMENE TOELICHTING

In de op 3 juni 2013 aangenomen wet (wetsvoorstel 33 726) is de landelijke tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de compensatie voor het verplicht eigen risico (CER), de korting op de eigen bijdrage bij intramurale zorg en, vanaf 2015, de korting op de eigen bijdrage extramurale zorg afgeschaft.

 

De reden voor deze afschaffing was dat de tegemoetkoming niet of onvoldoende bij die burgers terecht is gekomen waarvoor de algemene tegemoetkoming bedoeld was. Als reden is hiervoor onder meer aangegeven dat een automatische toekenning, op basis van zorgdeclaraties, tot een ongerichte betaling leidt. De gedachte van de wetgever bij overdracht aan de gemeenten is hierbij dat een toekenning op aanvraag dit voorkomt en de gemeente in staat is om maatwerk te leveren aan hun burgers.

 

De inkomensondersteuning via een tegemoetkoming is overgedragen aan de lokale overheid met terugwerkende kracht over 2014. Gemeenten kunnen aanvullend beleid formuleren voor hoe zij de beschikbare middelen op maat willen inzetten: op aanvraag en passend bij de individuele behoeften en mogelijkheden van de cliënt, gericht op zelfredzaamheid en participatie, via Wmo-voorzieningen of via inkomenssteun (individuele bijzondere bijstand in de WWB).

 

De gemeente Renkum heeft ervoor gekozen om de inwoners met daadwerkelijke meerkosten en een inkomen tussen de 120% en 150% van de toepasselijke bijstandsnorm een tegemoetkoming op grond van de Wmo te verstrekken. De tegemoetkoming vult het inkomen van belanghebbende aan tot maximaal 150% van de bijstandsnorm en bedraagt niet meer dan € 220,00 per kalenderjaar.

 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

 

Artikel 1 lid 1 Begripsomschrijving

Begrippen in deze regels sluiten zoveel mogelijk aan bij de bekende begrippen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), de Wmo Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Renkum 2015 en de Algemene wet bestuursrecht. Voor een aantal specifieke begrippen die niet in de Wmo 2015 of een andere Wmo verordening of Wmo regeling zijn omschreven, is een eigen of aanvullende definitie gegeven.

 - beperking: een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische of een andere chronische psychische aandoening of beperking, dan wel een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Het gaat hier in alle gevallen om kenmerken van een persoon. Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat de doelgroep van deze regeling dezelfde doelgroep is als van Wmo.

-meerkosten: het gaat hierbij niet om alle kosten maar om de extra kosten die boven de gewone kosten uitkomen in relatie tot de beperking. Bovendien gaat het om kosten die niet door een andere instantie of op andere wijze worden vergoed of restkosten die niet worden vergoed. Het betreft niet alleen de directe ziekte- of zorgkosten, maar ook de indirecte extra kosten die een gevolg zijn en samenhangen met de beperking. Als uitgangspunt voor de gewone kosten kunnen de Nibud-normen (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) gelden. Tot de meerkosten behoren niet de eigen bijdragen die op grond van de Wmo en/of de Jeugdwet verschuldigd zijn.

-voorliggende voorziening: als er een volledige financiële tegemoetkoming bestaat in de meerkosten op basis van een andere wettelijke regeling dan kan niet nogmaals voor dezelfde kosten een tegemoetkoming worden toegekend. Bestaat in de meerkosten maar gedeeltelijk aanspraak om een financiële tegemoetkoming, dan kan voor het restant een tegemoetkoming worden toegekend, mits is voldaan aan de gestelde voorwaarden.

 

Om zoveel mogelijk eenheid te krijgen in de gebruikte begrippen, is aansluiting gezocht en gebruik gemaakt van de bekende begripsomschrijvingen in andere en verwante wet- en regelgeving.

 

 

Artikel 2 Aanvraag

In dit artikel zijn de regels opgenomen waaraan een aanvraag moet voldoen. De aanvraag kan op ieder moment in het jaar plaatsvinden, maar dient te worden ingediend voor het einde van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt. Kosten die zijn gemaakt in januari 2015 kunnen dus nog voor een tegemoetkoming in aanmerking komen als de aanvraag in december 2016 wordt ingediend. Daarbij is wel van belang dat de noodzaak van de gemaakte kosten kan worden vastgesteld (artikel 4 lid 1 van deze regels).

 

Artikel 3 Tegemoetkoming meerkosten

Binnen de Wmo is het toegestaan om voor tegemoetkoming voor personen met een beperking een inkomensgrens te hanteren. Voor de hoogte van de inkomensgrens is aansluiting gezocht bij het minimabeleid. Inwoners met meerkosten als gevolg van een beperking en een inkomen onder de 120% van de bijstandsnorm hebben recht op bijzondere bijstand. Inwoners met een inkomen tussen de 120% en de 150% hebben recht op een tegemoetkoming van de meerkosten op grond van de Wmo.  De bijstandsnormen zijn vastgesteld in artikel 21 tot en met 24 van de Participatiewet. Voor jongeren van 18 tot en met 20 gelden lagere normen in verband met de onderhoudsplicht van de ouders. Deze lagere normen voor jongeren worden binnen deze regels niet toegepast, op een jongere van 18 tot en met 20 is de norm van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd van toepassing . Bij het vaststellen van de hoogte van het inkomen worden de draagkrachtregels gehanteerd die zijn vastgesteld in de regels bijzondere bijstand. Conform hetgeen in de draagkrachtregels is gesteld, worden de aantoonbare en noodzakelijke kosten van een beperking in mindering op het inkomen gebracht, tenzij voor deze kosten recht bestaat op voorliggende voorziening. Dit kan een bijvoorbeeld een maatwerkvoorziening zijn of een algemene voorziening waardoor het maken van de kosten als niet noodzakelijk kan worden aangemerkt.

 

Artikel 4 Vaststelling meerkosten

Het gaat bij meerkosten niet om alle kosten maar om de extra kosten die boven de gewone kosten

uitkomen in relatie tot de beperking. Het betreft niet alleen de directe ziekte- of

zorgkosten, maar ook de indirecte extra kosten die een gevolg kunnen zijn en samenhangen met de

beperking. Als uitgangspunt voor gewone kosten kunnen de normen van het Nationaal

Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) gelden.

 

Er is alleen sprake van meerkosten als de kosten niet worden gedekt door andere (voorliggende)

regelingen zoals de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wmo of op een andere wijze worden

gecompenseerd, bijvoorbeeld via de werkgever. Aangezien de fiscale regeling voor aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten bij de belastingdienst niet is afgeschaft, kan ook hier sprake zijn van een voorliggende voorziening. Als slechts voor een gedeelte van de meerkosten een financiële tegemoetkoming of vergoeding aanspraak bestaat dan staat deze financiële tegemoetkoming wel open voor de belanghebbende, maximaal voor zover nog meerkosten resteren. De 'Aftrek specifieke zorgkosten' is het totaal aan specifieke zorgkosten min de drempel.

 

Ouders met kinderen (3 tot 18 jaar) die een ziekte of handicap hebben en thuiswonend zijn kunnen

een beroep doen op tweemaal kinderbijslag.

 

Artikel 5 Hoogte Tegemoetkoming

De tegemoetkoming vult het inkomen aan tot maximaal 150% van de toepasselijke bijstandsnorm. Op deze wijze is vormgegeven  aan een zogenaamde glijdende schaal . Volgens het principe van de glijdende schaal wordt er een verband gelegd tussen de hoogte van de tegemoetkoming en de hoogte van het inkomen. Een Belanghebbende die € 200,00 aan daadwerkelijke noodzakelijke meerkosten heeft en een inkomen  dat € 100,00 lager ligt dan 150% van de  van toepassing zijnde norm, krijgt € 100,00 aan tegemoetkoming. Een belanghebbende die € 200,00 aan meerkosten heeft en een inkomen dat € 200,00 lager ligt dan 150%, krijgt een tegemoetkoming van € 200,00.

 

Artikel 6 Bevoegdheden college

Dit artikel behoeft geen toelichting

 

Artikel 7 Hardheidsclausule

Dit artikel behoeft geen toelichting

 

Artikel 8 Citeertitel, intrekking en inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting