Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Regeling brandveiligheid en hulpverlening Renkum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling brandveiligheid en hulpverlening Renkum
CiteertitelRegeling brandveiligheid en hulpverlening Renkum
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Brandweerwet, art. 1 lid 2 en art. 12

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201001-07-201001-01-2014nieuwe regeling

08-06-2010

Veluwepost, 23-07-2010

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling brandveiligheid en hulpverlening Renkum

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum gezien het voorstel d.d. 31 mei 2010

 

Gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de Brandweerwet 1985;

Overwegende dat:

 

Het college van burgemeester en wethouders de zorg heeft voor:

 • -

  het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt; het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

 • -

  de uitvoering van werkzaamheden ter zake van het beperken en bestrijden van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen tot de taak van de brandweer behoort;

 • -

  het college van burgemeester en wethouders andere werkzaamheden, dan hierboven bedoeld, kan aanwijzen die de gemeentelijke brandweer verricht;

 • -

  de Brandbeveiligingsverordening voorschriften bevat omtrent het gebruik van inrichtingen voor zover dit geen bouwwerken zijn als bedoeld in de Woningwet en de Bouwverordening;

 • -

  de Bouwverordening voorschriften bevat omtrent het gebruik van woningen, woonketen, woonwagens, andere gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, en standplaatsen, waaronder in elk geval zijn begrepen voorschriften met betrekking tot onder meer brandveiligheid;

 • -

  de Wet milieubeheer beoogt het milieu te beschermen, onder meer door de brandveiligheid te bevorderen;

 • -

  het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen,

   

Vast te stellen de volgende

 

Regeling brandveiligheid en hulpverlening Renkum

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. repressieve taken:

 • 1.

  het beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

 • 2.

  het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

 • 3.

  de uitvoering van werkzaamheden ter zake van het beperken en bestrijden van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen;

b. preventieve taken:

 • 1.

  het voorkomen en beperken van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

 • 2.

  de uitvoering van werkzaamheden ter zake van het beperken van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen;

 • 3.

  de uitvoering van de voorschriften met betrekking tot het brandveilige gebruik van

woningen, woonketen, woonwagens, andere gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, en standplaatsen;

4.de uitvoering van de Brandbeveiligingsverordening.

In deze regeling wordt verstaan onder HGM: Hulpverlening Gelderland Midden.

Artikel 2 Gemeentelijke brandweer

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeentelijke brandweerzorg overgedragen aan de HGM. De door het college aan de HGM overgedragen specifieke taken (taakonderdelen) zijn vermeld in de dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Renkum en de HGM en de daarbij behorende overdrachtsovereenkomst.

Artikel 3 Taken gemeentelijke brandweer

De taken van de gemeentelijke brandweer bestaan uit:

 • 1.

  de feitelijke uitvoering van de preventieve en repressieve taken;

 • 2.

  het reinigen van wegen en terreinen bij ongevallen voor zover het noodzakelijk is ter bevordering van de verkeersafhandeling, indien het vervuiling betreft, in die gevallen waar sprake is van olie of gevaarlijke vloeistoflekkage, die direct invloed kan hebben op bewoners of verkeer;

 • 3.

  het toegang verschaffen tot woningen.

Artikel 4 Taken regionale brandweer

Naast de in artikel 3, tweede lid, van de Brandweerwet 1985 opgedragen taken, zijn de volgende taken van de gemeentelijke brandweer aan de regionale brandweer overgedragen:

 • a.

  de alarmering van de gemeentelijke brandweer;

 • b.

  de opleiding en oefening voor grootschalig optreden;

 • c.

  overige regionale taken, die bij convenant tussen de regio en de gemeente kunnen worden overgedragen.

Artikel 5 Personeel

Het personeel van de gemeentelijke brandweer met preventieve en/of repressieve taken is beschreven in de overdrachtsovereenkomst behorende bij de dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente en de HGM.

Artikel 6 Opleiding en oefening

De opleiding en oefening, die voor de taakuitvoering noodzakelijk is, van het in artikel 5 genoemde brandweerpersoneel is beschreven in de dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente en de HGM.

Artikel 7 Materieel

Het materieel van de gemeentelijke brandweer is beschreven in de overdrachtsovereenkomst behorende bij de dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente en de HGM.

Artikel 8 Bluswatervoorziening

Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor zodanige bluswatervoorzieningen en de bereikbaarheid daarvan, dat de brandbestrijding te allen tijde zoveel mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 9 Citeertitel en in werking treden

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling brandveiligheid en hulpverlening Renkum.

 • 2.

  Deze Regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2010.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 8 juni 2010.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM

de secretaris, de burgemeester,

ir. T.N.M. Visser, drs. J.P. Gebben