Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Verordening langdurigheidstoeslag 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening langdurigheidstoeslag 2009
CiteertitelVerordening langdurigheidstoeslag 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, art. 8, lid 1 sub d en art. 36

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-04-200901-01-200901-01-2012nieuwe regeling

25-03-2009

Veluwepost, 24-04-2009

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening langdurigheidstoeslag 2009

De raad van de gemeente Renkum,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10-02-2009;

gelet op de artikelen 8, eerste lid, onderdeel d en 36 van de Wet Werk en Bijstand,

 

overwegende dat het noodzakelijk is het verstrekken van langdurigheidstoeslag aan personen van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar bij verordening te regelen;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de navolgende verordening:

 

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG 2009

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1. Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • A.

  De wet: de Wet werk en bijstand;

 • B.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van Renkum;

 • C.

  Referteperiode: een periode van 36 aaneengesloten maanden voorafgaand aan de peildatum;

 • D.

  Peildatum: de datum waarop in enig jaar het recht op de langdurigheidstoeslag ontstaat;

 • E.

  Inkomen: het inkomen als bedoeld in artikel 32 van de wet, met dien verstande dat voor de zinsnede ‘een periode waarover een beroep op bijstand wordt gedaan’ moet worden gelezen ‘de referteperiode’. Een bijstandsuitkering wordt, in afwijking van artikel 32 van de wet voor de beoordeling van het recht op langdurigheidstoeslag als inkomen gezien;

 • F.

  Gehuwdennorm: de norm van artikel 21 onderdeel c van de wet;

 • G.

  WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

 • H.

  WSF 2000: Wet Studiefinanciering.

Artikel 2. Uitvoering

De uitvoering van deze verordening berust bij het college.

Hoofdstuk 2: Recht op langdurigheidstoeslag

Artikel 3. Langdurig, laag inkomen

1.Aan de in artikel 36, eerste lid, van de wet gestelde voorwaarde van het hebben van een langdurig, laag inkomen is voldaan als gedurende de referteperiode het inkomen per maand niet uitkomt boven 105 procent van de bijstandsnorm

2.Niet voor de langdurigheidstoeslag komt in aanmerking:

a) de belanghebbende die een opleiding volgt als bedoeld in de WTOS, dan wel een studie volgt als genoemd in de WSF 2000.

Artikel 4. Hoogte van de langdurigheidstoeslag

 • 1.

  De langdurigheidstoeslag bedraagt per jaar:

  • a.

   voor gehuwden € 498,00;

  • b.

   voor een alleenstaande ouder € 447,00 en

  • c.

   voor een alleenstaande € 349,00.

(Bedragen gelden per 1 januari 2009).

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid is de situatie op de peildatum bepalend.

 • 3.

  Indien één van de gehuwden op de peildatum is uitgesloten van het recht op langdurigheidstoeslag ingevolge artikel 11 of artikel 13 lid 1 van de wet komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

 • 4.

  De in het eerste lid genoemde bedragen worden vanaf 2010 elk jaar per 1 januari aangepast met een percentage dat overeenkomt met het procentuele verschil tussen de gehuwdennorm per 1 januari van dat jaar en de gehuwdennorm van het daar aan voorafgaande jaar. De nieuwe bedragen worden naar beneden afgerond op hele euro’s.

Hoofdstuk 3: Slotbepalingen

Artikel 5. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening leidt tot onredelijkheid en onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 6. Citeerwijze

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening langdurigheidstoeslag 2009”.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2009.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Renkum op 25 maart 2009.

De griffier, De voorzitter,

J.I.M. Le Comte, J.P. Gebben