Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum,

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHet college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum,
CiteertitelRegels tegemoetkoming meerkosten als gevolg van een beperking Wmo
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regels tegemoetkoming meerkosten als gevolg van een beperking Wmo.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 18 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Renkum 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-201701-01-201730-06-2018nieuwe regeling

13-12-2016

Gemeenteblad 2017, 16461

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum,

gelet op artikel 18 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Renkum 2015;

Overwegende dat:

De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de regeling Compensatie Eigen Risico (CER) door het Rijk zijn afgeschaft en de gemeente van het Rijk de opdracht heeft gekregen een regeling te treffen om mensen met een beperking in hun zelfredzaamheid en participatie te ondersteunen

Besluit vast te stellen de

 

Regels tegemoetkoming meerkosten als gevolg van een beperking Wmo

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  Alle begrippen die in deze regels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ) en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Renkum 2015.

 • 2.

  In deze regels wordt verstaan onder:

  • -

   beperking:een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische of een andere chronische psychische aandoening of beperking, dan wel een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Het gaat hier in alle gevallen om kenmerken van een persoon.

  • -

   meerkosten: de directe en indirecte extra kosten als gevolg van een beperking die niet op grond van een voorliggende voorziening of op andere wijze kunnen worden vergoed;

  • -

   voorliggende voorziening: elke voorziening op grond van een andere wettelijke bepaling waarop aanspraak kan worden gemaakt.

Artikel 2 De aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming meerkosten kan worden gedaan door ingezetenen van de gemeente Renkum met een beperking en met een inkomen tussen de 120 en 150% van de toepasselijke bijstandsnorm, die het gehele eigen risicobedrag voor de zorgverzekering hebben betaald dat voor dat betreffende jaar wettelijk is vastgesteld.

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend door middel van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.

 • 3.

  Bij de aanvraag dienen te zijn bijgevoegd:

  • ·

   een inkomensverklaring waaruit blijkt dat het inkomen van het voorgaande jaar tussen de 120 en 150% van de toepasselijke bijstandsnorm valt en

  • ·

   een overzicht van de zorgverzekeraar waaruit blijkt dat het gehele eigen risico dat in dat jaar van toepassing was in dat jaar is betaald.

 • 4.

  De aanvraag dient te worden ingediend voor het einde van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt.

 • 5.

  De ouder of wettelijk vertegenwoordiger kan een tegemoetkoming meerkosten voor een kind aanvragen.

Artikel 3 Tegemoetkoming meerkosten

 • 1.

  Het college verstrekt de tegemoetkoming in de meerkosten als deze het gevolg zijn van een beperking en de aanvrager een inkomen heeft tussen de 120% en 150% van de toepasselijke bijstandsnorm en de aanvrager het gehele eigenrisico-bedrag voor de zorgverzekering heeft betaald dat voor dat betreffende jaar wettelijk is vastgesteld.

 • 2.

  De bijstandsnormen voor jongeren als bedoeld in artikel 20 van de Participatiewet zijn niet van toepassing. Op jongeren van 18 tot en met 20 jaar is de norm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd van toepassing als bedoeld in artikel 21 Participatiewet.

 • 3.

  De kostendelersnorm, zoals bedoeld artikel 22a van de Participatiewet, is niet van toepassing.

 • 4.

  De hoogte van het inkomen wordt bepaald conform artikel 1.3 van de Beleidsregels Bijzondere Bijstand gemeente Renkum.

Artikel 4 Hoogte Tegemoetkoming

De tegemoetkoming bedraagt € 175,00 per kalenderjaar.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan bepalingen van deze regels buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor

zover toepassing van deze bepalingen leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regels worden aangehaald als “Regels tegemoetkoming meerkosten als gevolg van een beperking Wmo”.

 • 2.

  Deze regels treden in werking op de dag na de dag van publicatie en werken terug tot 1 januari 2017, onder gelijktijdige intrekking van de Regels tegemoetkoming meerkosten als gevolg van een beperking Wmo zoals vastgesteld door het college op 17 november 2015.

Aldus vastgesteld te Oosterbeek, op 13 december 2016

Burgemeester en wethouders van Renkum,

de secretaris, de waarnemend burgemeester,

A.E.J. Steverink MBA De heer mr. H.L.M. Bloemen