Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Stimuleringsregeling gevelverbetering en buitenruimte private kavels bedrijventerreinen Cardanuslaan en Schaapsdrift 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingStimuleringsregeling gevelverbetering en buitenruimte private kavels bedrijventerreinen Cardanuslaan en Schaapsdrift 2018
CiteertitelStimuleringsregeling gevelverbetering en buitenruimte private kavels bedrijventerreinen Cardanuslaan en Schaapsdrift 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Renkum/CVDR314471/CVDR314471_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-09-201801-09-201801-03-2020nieuwe regeling

27-08-2018

gmb-2018-189993

Tekst van de regeling

Intitulé

Stimuleringsregeling gevelverbetering en buitenruimte private kavels bedrijventerreinen Cardanuslaan en Schaapsdrift 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum

Gelezen:

Het voorstel d.d. 20 augustus 2018;

Gelet op:

 • -

  Artikel 2 lid 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Renkum 2014, alsmede op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in het bijzonder titel 4.2. (subsidie)

 • -

  Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011, Provincie Gelderland

 • -

  Regels subsidieverstrekking sociaal-economisch beleid 2011, Provincie Gelderland

Besluit:

Vast te stellen de volgende regeling: Stimuleringsregeling gevelverbetering en buitenruimte private kavels bedrijventerreinen Cardanuslaan en Schaapsdrift 2018

Artikel 1 Begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  een aanvraag: een schriftelijk verzoek aan het college om toekenning van een subsidie;

 • b.

  een aanvrager: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die eigenaar / verhuurder is van een bedrijfspand gesitueerd in één van de in deze regeling bedoelde revitaliseringsgebieden; de rechtspersoon moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

 • c.

  een bedrijfspand: ruimte om een bedrijf of beroep in uit te oefenen, niet zijnde een woning;

 • d.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum;

 • e.

  een eigenaar: de eigenaar van een onroerende zaak;

 • f.

  de gemeente: de gemeente Renkum;

 • g.

  een huurder: een natuurlijk of rechtspersoon die een bedrijfspand, of een gedeelte daarvan, bedrijfsmatig huurt;

 • h.

  een private ruimte: dat deel van de revitaliseringsgebieden dat onder de invloedssfeer van de ondernemer valt;

 • i.

  de revitaliseringsgebieden: de bedrijventerreinen Cardanuslaan in Doorwerth en Schaapsdrift in Renkum, waarvan de begrenzing is aangegeven in de kaarten in bijlage 1;

 • j.

  het beeldkwaliteitsplan: de voor deze stimuleringsregeling opgestelde uitgangspunten ter verbetering van de beeldkwaliteit van gevels van gebouwen en de buitenruimte van private kavels, zoals beschreven in het ‘Beeldkwaliteitsplan bedrijventerreinen Cardanuslaan (Doorwerth) en Schaapsdrift (Renkum)’ in bijlage 2;

 • k.

  een verhuurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bedrijfspand, of een gedeelte daarvan, verhuurt.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze stimuleringsregeling is van toepassing op alle aanvragen om subsidie voor het verbeteren

van de uitstraling van een bedrijfspand en/of bedrijfskavel binnen de revitaliseringsgebieden.

Artikel 3 Subsidieplafond

Het college stelt het subsidieplafond vast op € 260.000,-.

Artikel 4 Beslissing op aanvraag

Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Renkum 2014 en deze regeling een beslissing te nemen op een aanvraag.

Artikel 5 Criteria subsidieverlening

 • 5.1

  De subsidie alleen kan worden verstrekt aan een aanvrager als bedoeld in artikel 1 onder a.

 • 5.2

  De aanvrager kan eventueel een subsidie aanvragen namens een groep eigenaren / verhuurders van bedrijfspanden die gesitueerd zijn in één van de revitaliseringsgebieden.

 • 5.3

  De subsidie kan per bedrijfskavel slecht één keer worden aangevraagd ten behoeve van:

  • a.

   de voorbereidingskosten voor het opstellen van een verbeteringsplan door een architect of stedenbouwkundig bureau;

  • b.

   de aannemingskosten voor het uitvoeren van de in het verbeteringsplan voorgestelde maatregelen.

 • 5.4

  De te subsidiëren maatregelen betreffen kwaliteitsverbeteringen aan:

  • a.

   de gevels van een bedrijfspand (vorm en uitstraling), met uitzondering van reguliere onderhoudswerkzaamheden (zoals schilderwerk); en/of

  • b.

   de inrichting van de private bedrijfskavel (parkeren, verharding, groen en opslag); en/of

  • c.

   de randen (erfafscheidingen en inritten).

 • 5.5

  De te subsidiëren maatregelen moeten voldoen aan de randvoorwaarden en richtlijnen van het beeldkwaliteitsplan, dit ter beoordeling en goedkeuring van het college.

 • 5.6

  De hoogte van de subsidie bedraagt:

  • a.

   50% van de voorbereidingskosten voor het opstellen van een verbeteringsplan door een architect of stedenbouwkundig bureau, met een maximum van €2.500,- (excl BTW)

  • b.

   30% van de aannemingskosten voor het uitvoeren van de in het verbeteringsplan voorgestelde maatregelen, met een maximum van €12.500,- (excl. BTW).

 • 5.7

  De aanvrager moet met de uitvoering van de werkzaamheden starten binnen 12 weken na de verzenddatum van de beschikking tot subsidieverlening.

 • 5.8

  De werkzaamheden, waarvoor subsidie is verleend, moeten uiterlijk 31 december 2019 afgerond zijn.

Artikel 6 De aanvraag

 • 6.1

  Een aanvraag om subsidieverlening moet uiterlijk 1 oktober 2019 ingediend zijn.

 • 6.2

  Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op het daarvoor bedoelde formulier.

Artikel 7 Afhandelen aanvraag

 • 7.1

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen 2 weken.

 • 7.2

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van 4 weken aan te vullen.

 • 7.3

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is aangevuld, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 7.4

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af, voor zover deze compleet zijn.

 • 7.5

  Het college neemt binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing. Deze termijn wordt opgeschort met ingang van de dag waarop op grond van artikel 7.2 verzocht is de aanvraag te aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

 • 7.6

  Uit overschrijding van de in artikel 7.5 bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 7.7

  Van het door het college verleende subsidiebedrag wordt 50% binnen 30 dagen uitbetaald, nadat de aanvrager bij het college melding heeft gemaakt van de start van de uitvoering van de maatregelen.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • a.

  het voor de onderhavige stimuleringsregeling vastgestelde subsidieplafond wordt overschreden;

 • b.

  de aanvraag niet is ingediend door een aanvrager als bedoeld in artikel 1 onder b;

 • c.

  bij de aanvrager conservatoir of executoriaal beslag is gelegd op het vermogen of een deel ervan;

 • d.

  de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarde van de EU-steunmaatregel de-minimis;

 • e.

  de voorgestelde maatregelen niet overeenkomen met de bepalingen in artikel 5;

 • f.

  er vóór het indienen van de aanvraag al een begin is gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden;

 • g.

  het niet aannemelijk is dat de werkzaamheden voor 1 januari 2020 afgerond zullen zijn;

 • h.

  het bevoegd gezag van de provincie Gelderland heeft besloten de subsidie aan de gemeente Renkum voor het project Herstructurering bedrijventerreinen gemeente Renkum in te trekken;

 • i.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden, bepalingen en/of beleidsdoelen van deze regeling wordt of zal worden voldaan;

 • j.

  niet wordt voldaan aan de bepalingen uit de Algemene subsidieverordening gemeente Renkum 2014.

Artikel 9 Aanvraag om subsidievaststelling, vaststelling en uitbetaling

 • 9.1

  De aanvrager moet uiterlijk 1 februari 2020 en na afronding van de uitvoering van de maatregelen een aanvraag om subsidievaststelling indienen door middel van een daartoe door het college beschikbaar gesteld formulier.

 • 9.2

  Het college stelt de subsidie overeenkomstig de subsidieverlening vast nadat de uitgevoerde werkzaamheden zijn gecontroleerd en goedgekeurd.

 • 9.3

  Controle en goedkeuring als bedoeld in artikel 9.2 gebeurt aan de hand van:

  • a.

   de door de aanvragen te overleggen facturen en betalingsbewijzen;

  • b.

   een controle ter plaatse van de uitgevoerde werkzaamheden.

 • 9.4

  De uitbetaling van het restant subsidiebedrag vindt plaats binnen 30 dagen na vaststelling van de subsidie.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze regeling.

Artikel 11 Inwerkingtreding stimuleringsregeling

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2018.

Artikel 12 Tijdelijke stimuleringsregeling

Deze regeling geldt van 1 september 2018 tot 1 maart 2020.

Artikel 13 Naamgeving

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Stimuleringsregeling gevelverbetering en buitenruimte private kavels bedrijventerreinen Cardanuslaan en Schaapsdrift’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 augustus 2018 te Oosterbeek.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum,

de secretaris,

A.E.J. Steverink MBA

de voorzitter,

A.M.J. Schaap

Bijlage 1 Begrenzing revitaliseringsgebieden
 • a.

  Begrenzing Cardanuslaan

 • b.

  Begrenzing Schaapsdrift

 

Bijlage 2 Beeldkwaliteitsplan bedrijventerreinen Cardanuslaan (Doorwerth) en Schaapsdrift (Renkum)

U kunt bijlage 2 ‘Beeldkwaliteitsplan bedrijventerreinen Cardanuslaan (Doorwerth) en Schaapsdrift (Renkum)’ vinden onder het kopje ‘Subsidie gevelverbetering en buitenruimte bedrijfskavels’ op de website https://www.renkum.nl/subsidies