Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Renkum houdende belastingregels omtrent marktstandplaatsen Verordening marktgelden 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Renkum houdende belastingregels omtrent marktstandplaatsen Verordening marktgelden 2019
CiteertitelVerordening marktgelden 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201924-12-2019nieuwe regeling

19-12-2018

gmb-2018-282416

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Renkum houdende belastingregels omtrent marktstandplaatsen Verordening marktgelden 2019

De raad van de gemeente Renkum;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 november 2018;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2019

(Verordening marktgelden 2019)

Artikel 1 Aard van de belasting

Onder de naam marktgeld wordt in de gemeente Renkum een recht geheven voor het gebruik van een standplaats op een warenmarkt, tijdens de voor het houden van een markt aangewezen uren, alsmede voor het tijdens deze uren innemen van marktterreinen met opstallen, teneinde deze te verhuren.

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene, aan wie op de markt een plaats is toegekend, dan wel van hem, aan wie burgemeester en wethouders vergunning tot het plaatsen van opstallen met het doel deze te verhuren hebben verleend.

Artikel 3 Tarief standplaatsen

Het marktgeld bedraagt, behoudens het bepaalde in artikel 6, per marktdag: voor het innemen van een standplaats, waarop wordt verkocht enz., per m2 inclusief grondplaatsen en uitstallingen € 0,80.

Artikel 4 Tarief verhuur kramen

Het marktgeld bedraagt voor kramen, die gedurende de in artikel 3 genoemde marktdagen op het marktterrein worden geplaatst met het doel deze te verhuren, per kraam per jaar € 7,10.

Artikel 5 Tarief stalling

Het marktgeld bedraagt voor het gebruik van het marktterrein voor het plaatsen van auto's, andere voertuigen en/of aanhangwagens, niet als uitstalruimte gebezigd, per marktdag € 2,35.

Artikel 6 Tarief aansluiting stroomkast

Behalve de op grond van de voorgaande artikelen geheven rechten wordt voor het aansluiten op de door de gemeente aangebrachte elektriciteitskast(en) een recht geheven per marktdag per aansluiting voor verlichting of apparatuur per strekkende meter gebruik € 0,35.

Artikel 7 Abonnement enz.

Het inschrijfgeld voor inschrijving op de wachtlijst binnen een bepaalde branche, per jaar, per markt € 46,10.

Artikel 8 Berekening recht

Voor de berekening van het recht wordt een gedeelte van een dag en van een vierkante meter voor een gehele gerekend.

Artikel 9 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij rechte van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 10 Termijn van betaling

 • 1.

  De rechten als bedoeld in artikel 7 moeten worden voldaan binnen acht dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De overige rechten moeten worden betaald op het moment van uitreiken van de kennisgeving.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met de betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 13 Overgangsrecht

De 'Verordening marktgelden 2018' van 20 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: 'Verordening marktgelden 2019.'

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2018.

De voorzitter, A.M.J. Schaap

De griffier, mr. J.I.M. le Comte