Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Nadere regels subsidiëring cofinanciering gemeente Renkum 2019 -2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidiëring cofinanciering gemeente Renkum 2019 -2022
CiteertitelNadere regels subsidiëring cofinanciering gemeente Renkum 2019-2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-201906-11-2019niewe regeling

09-07-2019

gmb-2019-181300

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidiëring cofinanciering gemeente Renkum 2019 -2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum,

Overwegende dat het wenselijk is nadere regels te stellen op het gebied van eenmalige subsidieverstrekking in de vorm van cofinanciering ten behoeve van activiteiten die de leefbaarheid, sociale vitaliteit of sociale, fysieke of economische infrastructuur van de Renkumse dorpen vergroten,

Gelet op artikel 2 lid 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Renkum 2014 waarin is bepaald dat het college ter uitvoering van de Algemene Subsidieverordening nadere regels kan stellen;

BESLUIT:

Vast te stellen de “nadere regels subsidiëring cofinanciering gemeente Renkum 2019 - 2022”

Artikel 1. Doelstelling van de subsidiëring

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum, hierna te noemen: het college, kan op aanvraag een aanvullende eenmalige subsidie in de vorm van cofinanciering verstrekken voor initiatieven van inwoners voor activiteiten die de leefbaarheid, sociale vitaliteit, het culturele klimaat of de sociale, fysieke, economische of toeristische infrastructuur van de Renkumse dorpen vergroten.

Artikel 2. Subsidieaanvraag

 • 1.

  Subsidies kunnen gedurende de periode vanaf bekendmaking van deze regels op overheid.nl tot en met 31 december 2022 uitsluitend digitaal worden aangevraagd op info@renkum.nlinfo@renkum.nlhet daarvoor door het college vastgestelde aanvraagformulier.

 • 2.

  Voor subsidieaanvragen voor initiatieven als bedoeld in artikel 5 lid 2 geldt dat deze aanvragen uitsluitend kunnen worden gedaan door een ideële rechtspersoon met een maatschappelijk doel.

Artikel 3. Subsidiecriteria

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie cofinanciering voldoet in ieder geval aan de hieronder genoemde criteria:

  • a.

   de activiteit wordt daarnaast aantoonbaar gefinancierd of gesubsidieerd door andere fondsen, overheden, organisaties of bedrijven/ ondernemingen waarbij deze andere financiers of subsidiënten de voorwaarde stellen dat de gemeente Renkum voor deze activiteit eveneens subsidie verstrekt of anderszins financieel bijdraagt;

  • b.

   de activiteit vergroot de leefbaarheid, sociale vitaliteit, het culturele klimaat of de sociale, fysieke, economische of toeristische infrastructuur van de Renkumse dorpen.

 • 2.

  Een aanvraag die niet voldoet aan de in het eerste lid genoemde criteria wordt buiten behandeling gesteld.

Artikel 4. Subsidieverplichtingen

 • 1.

  Aan de aanvrager worden in ieder geval de volgende verplichtingen opgelegd:

  • a.

   met de uitvoering van het initiatief wordt gestart binnen zes maanden na verzending van het besluit tot subsidieverlening;

  • b.

   de aanvrager is contactpersoon voor de uitvoering van het initiatief en draagt ervoor zorg dat het initiatief volgens de voorwaarden en verplichtingen wordt uitgevoerd;

  • c.

   de aanvrager informeert het college direct indien het initiatief wijzigt in opzet of inhoud;

  • d.

   de aanvrager houdt een zodanige door het college te bepalen administratie van het initiatief bij dat het college hieruit kan afleiden of de subsidie rechtmatig en doelmatig wordt ingezet;

  • e.

   de aanvrager bewaart het financieel verslag en het activiteitenverslag gedurende een termijn van tenminste vijf jaar na afronding van het initiatief.

 • 2.

  Het in het voorgaande lid bepaalde geldt niet voor kleine initiatieven als bedoeld in artikel 5 lid 1.

Artikel 5. Subsidieplafond en hoogte van de subsidie

 • 1.

  Voor kleine initiatieven met een gevraagd subsidiebedrag van maximaal € 2.000,= is een bedrag van maximaal € 50.000,= beschikbaar tot en met 31 december 2022, met dien verstande dat:

  • a.

   het subsidiebedrag per initiatief maximaal € 2.000,= bedraagt en

  • b.

   het subsidiebedrag per initiatief maximaal 50% bedraagt van het begrote initiatief.

 • 2.

  Voor grote(re) initiatieven met een gevraagd subsidiebedrag van € 2.000 tot € 200.000,= is een bedrag van maximaal € 200.000,= beschikbaar tot en met 31 december 2022 met dien verstande dat:

  • a.

   het subsidiebedrag maximaal € 25.000,= bedraagt en

  • b.

   het subsidiebedrag maximaal 50% bedraagt van het begrote initiatief.

 • 3.

  Het subsidieplafond is het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor subsidieverstrekking in het kader van deze regeling. Als het bedrag volledig is benut, is het subsidieplafond bereikt. Het college maakt periodiek bekend of en in hoeverre het beschikbare budget is benut.

Artikel 6. Rangschikking

 • 1.

  Ontvankelijke subsidies worden – gelet op het subsidieplafond- verdeeld op volgorde van datum en tijdstip van ontvangst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van ontvangst.

 • 3.

  Een subsidieaanvraag is volledig als het ingediende aanvraagformulier volledig is ingevuld en ondertekend en vergezeld gaat van de in het formulier aangegeven stukken.

 • 4.

  In het geval het subsidieplafond op enige dag overschreden dreigt te worden dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 7. Weigeringsgronden

 • 1.

  De subsidieaanvraag kan naast de in de Algemene Subsidieverordening gemeente Renkum en de in de Algemene wet bestuursrecht genoemde gronden geweigerd worden:

  • a.

   in het geval dat het college voor dezelfde activiteit in hetzelfde dorp eerder een subsidie heeft verstrekt;

  • b.

   indien het college van oordeel is dat de activiteit, waarvoor subsidie wordt gevraagd, onvoldoende maatschappelijk effect heeft voor de inwoners van de gemeente Renkum of indien het resultaat van de activiteit in onvoldoende mate ten goede komt aan de inwoners van de gemeente Renkum.

 • 2.

  De subsidieaanvraag wordt geweigerd:

  • a.

   voorzover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden;

  • b.

   voorzover het maximale bedrag aan subsidie is ontvangen;

  • c.

   voorzover de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd uit andere hoofde door het college wordt gefinancierd of gesubsidieerd;

  • d.

   indien niet is voldaan aan één van de drie onderstaande voorwaarden:

   • *

    in het dorp of in de buurt waar de activiteit betrekking op heeft of wordt uitgevoerd bestaat aantoonbaar draagvlak bij inwoners of professionele partijen;

   • *

    de activiteit kan naar verwachting (op termijn) uitgevoerd worden in de andere Renkumse dorpen;

   • *

    de activiteit heeft een relatie met andere beleidsterreinen dan het terrein waar de activiteit betrekking op heeft.

Artikel 8. Subsidievaststelling

 • 1.

  Voor de vaststelling van de subsidie zijn de bepalingen uit de Algemene subsidieverordening gemeente Renkum hieromtrent onverkort van toepassing.

 • 2.

  Een verzoek tot vaststelling van de subsidie gaat vergezeld van een financieel verslag en een activiteitenverslag.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Het college handelt overeenkomstig deze nadere regels, tenzij dat voor de subsidieaanvrager gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de nadere regels te dienen doelen.

Artikel 10. Inwerkingtreding en duur

Deze nadere regels treden in werking op de datum van bekendmaking ervan op overheid.nl en eindigen op 1 januari 2023.

 

Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders d.d. 9 juli 2019.

Renkum, 9 juli 2019

Burgemeester en wethouders van Renkum,

de secretaris,

R.S.M. Heintjes

de burgemeester,

A.M.J. Schaap.