Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Delegatiebesluit aanwijzing permanente en eenmalige trouwlocaties als huis der gemeente

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit aanwijzing permanente en eenmalige trouwlocaties als huis der gemeente
CiteertitelDelegatiebesluit aanwijzing trouwlocaties
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2020nieuwe regeling

01-07-2020

gmb-2020-191474

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit aanwijzing permanente en eenmalige trouwlocaties als huis der gemeente

De raad van de gemeente Renkum;

gezien het voorstel d.d. 9 maart 2020;

Gelet op artikel 156 Gemeentewet en artikel 1:63 Burgerlijk Wetboek;

Overwegende dat

In artikel 1:63 Burgerlijk Wetboek bepaald is dat een huwelijk in het openbaar in het gemeentehuis moet worden voltrokken;

Dat de raad bevoegd is daarnaast andere locaties aan te wijzen als huis der gemeente zodat op deze locaties huwelijken kunnen worden voltrokken zoals bedoeld in artikel 1:63 Burgerlijk Wetboek;

Dat de raad in zijn vergadering van 1 juli 2020 gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid permanente trouwlocaties aan te wijzen als huis der gemeente;

Dat het wenselijk is de bevoegdheid tot aanwijzing van andere permanente trouwlocaties dan de thans aangewezen locaties en eenmalige locaties als huis van de gemeente, over te dragen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum;

 

Besluit

 

vast te stellen het Delegatiebesluit aanwijzing permanente en eenmalige trouwlocaties als huis der gemeente

Artikel 1

De raad delegeert zijn bevoegdheid tot het aanwijzen van permanente en eenmalige trouwlocaties als huis der gemeente waar huwelijken voltrokken kunnen worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum.

Artikel 2

Het is het college van burgemeester en wethouders slechts toegestaan van deze bevoegdheid gebruik te maken indien de aanwijzing van een trouwlocatie voldoet aan de volgende voorwaarden: de locatie is niet in strijd met de openbare orde, goede zeden en smaak en de locatie is tijdens de ceremonie openbaar toegankelijk en toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking.

 

Dit delegatiebesluit kan worden aangehaald als Delegatiebesluit aanwijzing trouwlocaties en treedt in werking op de dag na de dag van publicatie op overheid.nl.

 

Aldus besloten in de vergadering van 1 juli 2020,

De raad van de gemeente Renkum,

de griffier,

mr. J.I.M. le Comte

de voorzitter,

A.M.J. Schaap