Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Brandbeveiligingsverordening Renkum 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBrandbeveiligingsverordening Renkum 2010
CiteertitelBrandbeveiligingsverordening Renkum
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet veiligheidsregio’s, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201001-04-2012nieuwe regeling

29-09-2010

Veluwepost, 1-10-2010

13-07-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Brandbeveiligingsverordening Renkum 2010

De raad van de gemeente Renkum gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 juli 2010

 

Gelet op artikel 3 van de Wet veiligheidregio’s

 

Vast te stellen de volgende Brandbeveiligingsverordening

Brandbeveiligingsverordening Renkum 2010

 

Raadsbesluit

Nummer

Onderwerp

 

Brandbeveiligingsverordening

Datum

 

29 september 2010

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  een inrichting: een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaats voor zover die geen bouwwerk is;

 • b.

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

Artikel 2 Verbodsbepaling

1.Het is verboden zonder of in afwijking van een door het college verleende

gebruiksvergunning een inrichting in gebruik te hebben of te houden, als daarin:

 • a.

  meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn;

 • b.

  aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging

nachtverblijf zal worden verschaft;

c.aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk

of geestelijk gehandicapte personen dagverblijf zal worden verschaft.

 • 2.

  Het college kan aan de gebruiksvergunning voorwaarden verbinden in het belang van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt

 • 3.

  Het college kan aan de gebruiksvergunning nieuwe voorwaarden verbinden en gestelde voorwaarden wijzigen of intrekken, indien het belang waarvoor de gebruiksvergunning is verleend dit vereist op grond van een verandering van inzichten of verandering van de omstandigheden gelegen buiten de inrichting, opgetreden na het verlenen van de gebruiksvergunning.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Het college weigert een gebruiksvergunning, indien de in de aanvraag vermelde wijze van gebruik van de inrichting niet brandveilig is en door het stellen van voorschriften ook niet kan worden bereikt.

Artikel 4 Gebruikseisen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Stb. 2008, 327) zijn analoog van toepassing.

Artikel 5 Brandveiligheidsvoorzieningen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de paragrafen 2.4, 2.5 2.6, 2.7 2.8 en 2.9 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Stb. 2008, 327) zijn analoog van toepassing

Artikel 6 Melden van brand en broei

Ieder die brand of broei ontdekt of deze vermoedt, is verplicht dit onmiddellijk aan de brandweer te melden.

Artikel 7 Bossen, heidevelden, venen

De eigenaar van een aaneengesloten of vrijwel aaneengesloten opstand die voor meer dan de helft bestaat uit naaldhout, een heideveld, een veen of een ander terrein, dat met brandbare gewassen is begroeid, is verplicht de voorschriften op te volgen, die het college geeft tot het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van brand.

Artikel 8

Het toezicht op de naleving van de bepalingen van deze verordening wordt opgedragen aan ambtenaren van de brandweer en daartoe door het college aangewezen ambtenaren.

Artikel 9 Intrekking oude regeling

De brandbeveiligingsverordening van 28 januari 2009 wordt ingetrokken op het moment van inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 10 Overgangsrecht

 • 1.

  Vergunningen die zijn verleend onder werking van de brandbeveiligingsverordening van 28 januari 2009 en die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze verordening worden aangemerkt als vergunning krachtens deze verordening.

 • 2.

  Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de brandbeveiligingsverordening van 28 januari 2009 is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

 • 3.

  Op bezwaarschriften gericht tegen een beschikking op een aanvraag om vergunning krachtens de brandbeveiligingsverordening van 28 januari 2009 wordt beslist met toepassing van deze verordening.

Artikel 11 Inwerkingtreding en intrekking verordening

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2010.

 • 2.

  Tegelijk met de inwerkingtreding van de aangekondigde algemene maatregel van bestuur over brandveilig gebruik, welke op grond van artikel 3 van de Wet Veiligheidsregio’s vastgesteld zal worden, vervalt deze verordening.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Brandbeveiligingsverordening Renkum 2010’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 september 2010

De raad van de gemeente Renkum,

De griffier, De voorzitter,

mr. J.I.M. le Comte drs. J.P. Gebben