Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Verordening WSW-raad Permar WS

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening WSW-raad Permar WS
CiteertitelVerordening WSW-raad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening, art. 2 lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-201101-01-201101-04-2015Nieuwe regeling

25-01-2011

Hoog en Laag, 30-03-2011

25-11-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening WSW-raad Permar WS

De raad van de gemeente Renkum gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2010

 

Overwegende dat de raad bij verordening regels dient te stellen over de wijze waarop Wsw-geïndiceerden of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening;

 

Gelet op artikel 2, derde lid, van de Wet sociale werkvoorziening

 

 

 • Besluit

 

 

Vast te stellen de volgende Verordening Wsw-raad Permar WS.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   Wsw: Wet sociale werkvoorziening;

  • b.

   de wet: de Wet sociale werkvoorziening;

  • c.

   de gemeenten: de gemeenten Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel en

   Wageningen;

  • d.

   gemeentebesturen: colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden

   van de gemeenten;

  • e.

   AB: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Permar WS;

  • f.

   DB: het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Permar WS;

  • g.

   Wsw-geïndiceerde: de persoon, woonachtig in één van de gemeenten, met een indicatiestelling als bedoeld in artikel 11, eerste lid van de wet,

   dan wel zijn vertegenwoordiger.

  • h.

   Aanpalende beleidsterreinen: arbeidsmarktbeleid en re-integratie-/participatiebeleid.

Hoofdstuk 2 Wsw-raad

Artikel 2 Doelstelling

 • 1.

  Er is een commissie om gestalte te geven aan de wettelijke verplichting tot cliëntenparticipatie op grond van artikel 2 Wsw (de Wsw-raad).

 • 2.

  Het doel van de Wsw-raad is dat Wsw-geïndiceerden invloed kunnen uitoefenen op het lokaal beleid op het terrein van de Wet sociale werkvoorziening en op aanpalende beleidsterreinen, wanneer deze betrekking hebben op de positie van Wsw-geïndiceerden.

Artikel 3 Taak

 • 1.

  De taak van de Wsw-raad bestaat uit het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de gemeentebesturen, het DB en AB over alle aangelegenheden van beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie die betrekking hebben op het terrein van de wet en aanpalende beleidsterreinen en van invloed zijn op de positie van Wsw-geïndiceerden.

 • 2.

  Tot de onder het eerste lid genoemde onderwerpen behoren geen klachten, bezwaarschriften of andere zaken, die op individuele Wsw-geïndiceerden betrekking hebben, maar wel de hiervoor gehanteerde beleidsrichtlijnen en de wijze waarop deze worden uitgevoerd.

 • 3.

  De Wsw-raad adviseert niet inzake het personeels- en organisatiebeleid van de gemeenten en van de werkvoorzieningsschappen of werkgever(s) waar de Wsw-geïndiceerden werkzaam zijn.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1.

  De Wsw-raad bestaat uit maximaal elf leden, zijnde Wsw-geïndiceerden, bij voorkeur evenwichtig verdeeld over de gemeenten.

 • 2.

  De vergaderingen van de Wsw-raad worden voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter, die geen lid is van de Wsw-raad. De voorzitter is niet stemgerechtigd. Onverminderd het vierde lid is de voorzitter geen Wsw-geïndiceerde en niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de gemeenten.

 • 3.

  De Wsw-raad kiest uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter.

 • 4.

  Het lidmaatschap en het voorzitterschap van de Wsw-raad zijn niet verenigbaar met:

  • a.

   het lidmaatschap van de gemeentebesturen van de gemeenten;

  • b.

   het lidmaatschap van een door de raden, de colleges of de burgemeesters van de gemeenten op basis van de Gemeentewet ingestelde commissie.

Artikel 5 Ambtelijke ondersteuning

De Wsw-raad wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris. Deze ambtelijk secretaris wordt aangewezen door het DB. De ambtelijk secretaris is niet stemgerechtigd.

Artikel 6 Benoeming en zittingsduur

 • 1.

  Het DB benoemt en ontslaat de leden van de Wsw-raad. De benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar.

 • 2.

  Benoeming van nieuwe leden van de Wsw-raad vindt plaats op voordracht van de Wsw-raad. Het DB is niet gebonden aan de voordracht.

 • 3.

  De voorzitter van de Wsw-raad wordt voor een termijn van drie jaar op persoonlijke titel benoemd door het DB, op voordracht van de Wsw-raad.

 • 4.

  Herbenoeming van leden en voorzitter van de Wsw-raad is mogelijk op voordracht van de Wsw-raad.

 • 5.

  Het DB ontslaat de voorzitter of een lid van de Wsw-raad wanneer:

  • a.

   de voorzitter of het lid daarom verzoekt;

  • b.

   het lid geen Wsw-geïndiceerde meer is;

  • c.

   de voorzitter zijn taken, als genoemd onder artikel 7, eerste en tweede lid van deze verordening, niet naar behoren uitvoert.

 • 6.

  Het DB kan de voorzitter of een lid van de Wsw-raad ontslaan:

  • a.

   wanneer hij of zij de geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 86 Gemeentewet schendt;

  • b.

   op voorstel van de Wsw-raad wegens disfunctioneren van het lid, indien dit voorstel bij meerderheidsbesluit en met redenen omkleed wordt gedaan.

 • 7.

  De aftredende voorzitter blijft, zo mogelijk, zijn functie waarnemen totdat in zijn opvolging is voorzien. Dit geldt niet in geval van ontslag op grond van het zesde lid.

Artikel 7 Taken voorzitter en ambtelijk secretaris

 • 1.

  Tot de taak van de voorzitter behoort:

  • a.

   het vaststellen van de agenda;

  • b.

   het bepalen van dag en uur van de vergadering;

  • c.

   het leiden van de vergadering;

  • d.

   het handhaven van de orde;

  • e.

   het schorsen van de vergadering;

  • f.

   het vragen naar de mening van de leden en het mededelen van de uitslagen van stemmingen;

  • g.

   het bewaken van de voortgang en afhandeling van de uitgebrachte adviezen;

  • h.

   het bewaken van het beschikbaar gestelde budget;

  • i.

   het vertegenwoordigen van de Wsw-raad naar buiten.

 • 2.

  De voorzitter zoekt actief afstemming met de voorzitters van andere adviesraden van de gemeente, met name daar waar een integraal advies nodig is.

 • 3.

  Tot de taak van de ambtelijk secretaris behoort:

  • a.

   in zijn algemeenheid het zorgdragen voor een goede ondersteuning van de Wsw-raad en de voorzitter en in het bijzonder de verstrekking van de benodigde informatie, opdat deze de taken op een goede wijze kan uitvoeren;

  • b.

   het mede opstellen van de agenda;

  • c.

   het tijdig verzenden van de agenda met bijbehorende stukken;

  • d.

   het bijwonen van alle vergaderingen en het zorgdragen voor een verslag en besluitenlijst, alsmede het opstellen van het jaarverslag ten behoeve van DB en AB voor 1 april van enig jaar;

  • e.

   er zorg voor dragen dat de presentielijst door de aanwezige leden ter vergadering wordt getekend en dat de vergoedingen overeenkomstig artikel 11, eerste lid van deze verordening aan de aanwezigen worden uitbetaald.

Artikel 8 Vergaderingen

 • 1.

  De Wsw-raad vergadert minimaal vier keer per jaar en maximaal twaalf keer per jaar.

 • 2.

  Onverminderd artikel 86 Gemeentewet zijn de vergaderingen van de Wsw-raad als regel openbaar.

 • 3.

  Toehoorders bij een vergadering van de Wsw-raad kunnen de voorzitter bij aanvang van de vergadering om spreektijd verzoeken. De voorzitter bepaalt of aan dit verzoek gehoor wordt gegeven.

 • 4.

  De agenda wordt 14 dagen voor de vergadering aan de leden van de Wsw-raad en aan de voorzitter toegezonden.

 • 5.

  Ieder lid van de Wsw-raad heeft het recht om schriftelijke voorstellen aan de Wsw-raad te doen. Deze voorstellen dienen bij de secretaris te worden ingediend.

 • 6.

  Ieder lid van de Wsw-raad heeft het recht om agendapunten in te leveren bij de secretaris.

 • 7.

  Ieder lid van de Wsw-raad heeft het recht om een voorstel betreffende de orde van de vergadering te doen.

 • 8.

  De Wsw-raad mag niet beraadslagen noch besluiten als niet tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is.

 • 9.

  Besluiten van de Wsw-raad worden genomen bij meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.

 • 10.

  Het verslag van de vergadering en de besluitenlijst worden ter vaststelling aan de Wsw-raad aangeboden in de eerstvolgende vergadering.

Artikel 9 Informatieoverdracht

 • 1.

  Het DB draagt er zorg voor dat aan de Wsw-raad de nodige informatie wordt verstrekt ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van de Wsw-raad.

 • 2.

  Indien een gemeentebestuur, het DB of het AB de Wsw-raad om advies vraagt ten behoeve van een besluit, gebeurt dit op een zodanig tijdstip, dat het uitgebrachte advies in de voorbereiding van het besluit kan worden betrokken.

 • 3.

  Een gemeentebestuur, het DB of het AB draagt er zorg voor dat stukken ter bespreking door de Wsw-raad uiterlijk 14 dagen vóór de vergadering van de Wsw-raad aan de Wsw-raad worden verstrekt.

 • 4.

  Het DB heeft minstens twee keer per jaar overleg met de Wsw-raad. Het DB kan zich bij dit overleg laten vertegenwoordigen door de directeuren van de Sociale Diensten van de gemeenten of hun vertegenwoordigers.

Artikel 10 Vergaderfaciliteiten

De gemeenten stellen voor de reguliere vergaderingen van de Wsw-raad vergaderruimte en kopieerfaciliteiten beschikbaar bij Permar WS.

Artikel 11 Financiële voorzieningen

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de Wsw-raad ontvangen een vergoeding overeenkomstig de maximumvergoeding per vergadering of presentiegeld voor leden van gemeentelijke commissies genoemd in het eerste lid van artikel 14 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

 • 2.

  De kosten van deze vergoedingen, alsmede van materiële voorzieningen zoals vergaderruimte, deskundigheidsbevordering en organisatiekosten worden jaarlijks, mits goedgekeurd door het DB, door het AB vastgesteld door opname in de begroting van de gemeenschappelijke regeling Permar WS. Deze kosten worden opgenomen in de begroting van de Wsw-raad.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 12 Huishoudelijk reglement

De Wsw-raad kan een Huishoudelijk reglement Wsw-raad vaststellen.

Artikel 13 Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het DB.

Artikel 14 Wijziging of intrekking verordening

Wijziging of intrekking van deze verordening vindt niet plaats dan nadat de Wsw-raad hierover is gehoord.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Wsw-raad.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 25 januari 2011,

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM,

 

de griffier,

 

 

de voorzitter,

 

 

mr. J.I.M. le Comte,

 

 

drs. J.P. Gebben