Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reusel-De Mierden

Uitvoeringsregel individuele subsidiering muzikale en cuturele vorming 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReusel-De Mierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregel individuele subsidiering muzikale en cuturele vorming 2014
CiteertitelUitvoeringsregel individuele subsidiering muzikale en culturele vorming 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De inwerkingtreding van deze uitvoeringsregel is nader bepaald op 1 augustus 2014.

Onder artikel 7 sub c wordt verstaan dat het voldoende is een bewijs van inschrijving van het handelsregister of een btw nummer van de belastingdienst te overleggen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening 2011, artikel 7, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-201410-10-2015Nieuwe regeling

15-07-2014

Gemeenteblad 2014-035, 16-07-2014

B&W 14-301

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregel individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden;

gelet op artikel 7, lid 3 van de algemene subsidieverordening Reusel-De Mierden 2011;

overwegende dat de gemeente Reusel-De Mierden muzikale en culturele vorming individueel wil gaan subsidiëren;

overwegende dat het van belang is een afwegingskader te formuleren voor de behandeling van aanvragen voor incidentele subsidies;

besluit vast te stellen de volgende:

Uitvoeringsregel individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming 2014

Hoofdstuk 1 Titel hoofdstuk 1

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Muzikale en culturele vorming: activiteiten die erop gericht zijn, de deelnemer kennis en vaardigheden bij te brengen op het gebied van muziek, dans en drama, waardoor aan de deelnemer de kans wordt geboden zich op muzikaal en cultureel gebied te ontwikkelen.

 • b.

  Deelnemer: een persoon die op het moment van het indienen van een subsidieaanvraag inwoner is van de gemeente Reusel-De Mierden én die bij de start van de lessen in een cursusjaar tenminste 6 jaar is en de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

 • c.

  Cursusjaar: de periode in één kalenderjaar of in twee aangesloten kalenderjaren waarin een cyclus van muzikale en culturele vormingsactiviteiten wordt uitgevoerd.

 • d.

  Aanbieder: een natuurlijke persoon en / rechtspersoon die door de gemeente erkend is voor de uitvoering van muzikale en culturele vormingsactiviteiten.

Artikel 2 Aanvraag

Een deelnemer, of zijn/haar ouders/verzorgers, kan/kunnen per cursusjaar één subsidieaanvraag per persoon indienen. De termijn voor het indienen van de subsidieaanvraag begint op 1 februari van het lopende cursusjaar en sluit op 15 mei van het lopende cursusjaar.

Artikel 3 Aanvraagformulier en vereiste bewijsstukken

Het aanvraagformulier kan via de website voor de gemeente worden ingevuld. Het aanvraagformulier kan ook via de website worden gedownload of worden afgehaald in het gemeentehuis. Bij de indiening van het aanvraagformulier moet het volgende worden gevoegd:

 • -

  Een bewijs van inschrijving en een factuur van de aanbieder

 • -

  Een bewijs van volledige betaling van het cursusgeld, in de vorm van een kopie van een bankafschrift;

 • -

  Indien aan de orde: een bewijs van restituties van cursusgelden.

In geval van betaling in termijnen dient er bij indiening van het aanvraagformulier een kopie van alle bankafschriften te worden ingediend, waarop alle termijn betalingen van het lopende cursusjaar weergegeven zijn. Deelnemer is verplicht om hieraan te voldoen, als hij/zij voor de subsidie in aanmerking wil komen.

Artikel 4 De subsidievaststelling

Burgemeester en wethouders beschikken voor 1 augustus op de subsidieaanvragen.

Artikel 5 Subsidieplafond

De raad stelt voor elk jaar een subsidieplafond vast voor de uitvoering van deze regeling. Indien het aantal aanvragen, vermenigvuldigd met het normbedrag, zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt het subsidiebedrag per aanvraag “naar rato” verlaagd.

Artikel 6 Normbedrag

De subsidie voor muzikale en culturele activiteiten bedraagt 50% van het cursusgeld met een maximum van € 370,00 per deelnemer. Gelet op het bepaalde in artikel 5 kan dit bedrag/percentage lager zijn.

Artikel 7 Kwaliteit

Een natuurlijk persoon wordt als aanbieder erkend indien hij/zij:

 • a.

  beschikt over een diploma van het conservatorium, dansacademie of theateropleiding op minstens Hbo-niveau, of kan een bewijs van inschrijving van minimaal het derde studiejaar van een van deze opleidingen kan overleggen.

 • b.

  een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegt.

 • c.

  staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, over een VAR verklaring beschikt of in loondienst is bij een rechtspersoon.

Een rechtspersoon wordt als aanbieder erkend indien zij hoofdzakelijk werkt met personeel dat aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

Burgemeester en wethouders kunnen nadere voorwaarden stellen aan het erkennen van de aanbieder van de uitvoering van muzikale en culturele vormingsactiviteiten.

Artikel 8 Controle

Er zal steekproefsgewijs controle worden uitgeoefend op de aanvragen die binnenkomen. In geval van oneigenlijk gebruik kan zowel de leerling als de docent worden uitgesloten voor verdere subsidiering. De gemeente behoud zich het recht voor om het verleende subsidie bedrag terug te vorderen.

Artikel 9 Inwerking treden

 • 1.

  Deze uitvoeringsregel treedt in werking op 1 januari 2016 of zoveel eerder als nodig is om de muzikale en culturele vormingsactiviteiten te continueren bij besluit van het college. Het college kan nadere overgangsbepalingen van toepassing verklaren.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2014.

Artikel 10 Citeertitel

Deze uitvoeringsregel kan worden aangehaald als ‘Uitvoeringsregel individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming 2014’.

Aldus vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-de Mierden in de vergadering van 15 juli 2014.

de secretaris, de burgemeester,

M.J. Doeven H.A.J. Tuerlings