Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reusel-De Mierden

Uitvoeringsregel individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming 2016 

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReusel-De Mierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregel individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming 2016 
CiteertitelUitvoeringsregel individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming 2016 
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervangt de Uitvoeringsregel individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming 2015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 3 van op de Algemene subsidieverordening gemeente Reusel-De Mierden 2017

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-11-2016Nieuwe regeling

08-11-2016

Gemeenteblad, 16-061, 11-11-2016 

BW 2016-388 

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregel individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden;

Gelet artikel 3 van op de Algemene subsidieverordening gemeente Reusel-De Mierden 2017

overwegende dat de gemeente Reusel-De Mierden muzikale en culturele vorming individueel wil subsidiëren;

besluit vast te stellen de volgende:

Uitvoeringsregel individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming 2016

 

Hoofdstuk 1

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Muzikale en culturele vorming: activiteiten die erop gericht zijn de deelnemer kennis en vaardigheden bij te brengen op het gebied van muziek, dans en drama, waardoor aan de deelnemer de kans wordt geboden zich op muzikaal en cultureel gebied te ontwikkelen.

 • b.

  Deelnemer: een persoon die op het moment van het indienen van een subsidieaanvraag inwoner is van de gemeente Reusel-De Mierden én die bij de start van de lessen in een cursusjaar tenminste 6 jaar is en de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

 • c.

  Cursusjaar: de periode in één kalenderjaar of in twee aangesloten kalenderjaren waarin een cyclus van muzikale en culturele vormingsactiviteiten wordt uitgevoerd.

 • d.

  Aanbieder: een natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die door de gemeente erkend is voor de uitvoering van muzikale en culturele vormingsactiviteiten.

Artikel 2 Aanvraag

Een deelnemer, of zijn/haar ouders/verzorgers, kan/kunnen per cursusjaar twee subsidieaanvragen per persoon indienen. De termijn voor het indienen van de subsidieaanvraag begint op 1 februari van het lopende cursusjaar en sluit op 15 mei van het lopende cursusjaar.

Artikel 3 Aanvraagformulier en vereiste bewijsstukken

Het aanvraagformulier kan via de website voor de gemeente worden ingevuld. Het aanvraagformulier kan ook via de website worden gedownload of worden afgehaald in het gemeentehuis. Bij de indiening van het aanvraagformulier moet per activiteit het volgende worden gevoegd:

 • -

  Een factuur van de aanbieder

 • -

  Een bewijs van volledige betaling van het cursusgeld, in de vorm van een kopie van een bankafschrift;

 • -

  Indien aan de orde: een bewijs van restitutie van cursusgelden.

In geval van betaling in termijnen dient er bij indiening van het aanvraagformulier een kopie van alle bankafschriften te worden ingediend, waarop alle termijn betalingen van het lopende cursusjaar weergegeven zijn.

Deelnemer is verplicht om hieraan te voldoen, als hij/zij voor de subsidie in aanmerking wil komen.

Artikel 4 De subsidievaststelling

Burgemeester en wethouders beschikken voor 1 augustus op de subsidieaanvragen.

Artikel 5 Voorschot

Op verzoek kan een voorschot worden verleend. Dit voorschot is maximaal ten hoogte van de te verwachten subsidie (zie artikel 7 normbedrag). Hiervoor dient de aanvrager de beschikking van de participatieregeling van ISD de Kempen te overleggen. De participatieregeling kan gedurende het hele jaar worden aangevraagd door inwoners die hier recht op (denken) te hebben. De regeling wordt individueel per gezin toegekend. Na 15 mei wordt de subsidie definitief vastgesteld. Indien het vastgestelde bedrag lager is dan het verleende voorschot wordt het verschil teruggevorderd.

Artikel 6 Subsidieplafond

De raad stelt voor elk jaar een subsidieplafond vast voor de uitvoering van deze regeling. Indien het aantal aanvragen, vermenigvuldigd met het normbedrag, zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt het subsidiebedrag per aanvraag “naar rato” verlaagd.

Artikel 7 Normbedrag

De subsidie voor muzikale en culturele activiteiten bedraagt 50% van het cursusgeld (van maximaal twee activiteiten) met een maximum van € 370,00 per deelnemer. Gelet op het bepaalde in artikel 6 kan dit bedrag/percentage lager zijn.

Artikel 8 Kwaliteit

Een natuurlijk persoon wordt als aanbieder erkend indien hij/zij:

 • a.

  beschikt over een diploma van een wettelijk erkende opleiding op minstens Hbo-niveau (conservatorium, dansacademie of theateropleiding), of kan een bewijs van inschrijving van minimaal het derde studiejaar van een van deze opleidingen kan overleggen.

 • b.

  een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegt waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van de functie docent muzikale en/of culturele vorming. Bij de aanmelding bij de gemeente mag deze verklaring maximaal 12 maanden oud zijn.

 • c.

  staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en/of een BTW nummer kan overleggen of in loondienst is bij een rechtspersoon.

Een rechtspersoon wordt als aanbieder erkend indien zij werkt met docenten die aan bovenstaande voorwaarden voldoen.

Burgemeester en wethouders kunnen nadere voorwaarden stellen aan het erkennen van de aanbieder van de uitvoering van muzikale en culturele vormingsactiviteiten.

Artikel 9 Controle

Er zal steekproefsgewijs controle worden uitgeoefend op de aanvragen die binnenkomen. In geval van oneigenlijk gebruik kan zowel de leerling als de docent worden uitgesloten voor verdere subsidiering. De gemeente behoudt zich het recht voor om het verleende subsidiebedrag terug te vorderen.

Artikel 10 Uitsluiting

Van de mogelijkheid tot het aanvragen van subsidie op grond van deze regeling zijn uitgesloten:

a) Deelnemers die gebruik maken van een beroepsopleiding op het gebied van muziek, dans of drama.

Artikel 11 Inwerking treden

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking. Dit onder gelijktijdige intrekking van de ‘Uitvoeringsregel individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming 2015’ vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-de Mierden in de vergadering van14 september 2015, besluit 2015-331.

Artikel 12 Citeertitel

Deze uitvoeringsregel kan worden aangehaald als ‘Uitvoeringsregel individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming 2016’.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-de Mierden in de vergadering van 8 november 2016.

 

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden,

 

de secretaris (wnd), de burgemeester (wnd),

drs. J.H.J. Sanders drs. H.W.S.M. Nuijten