Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reusel-De Mierden

Verordening geurhinder en veehouderij 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReusel-De Mierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geurhinder en veehouderij 2009
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bij besluit van 22 september 2009 vastgestelde gebiedsvisie als bedoeld in artikel 8 van de Wet geurhinder en veehouderij maakt onderdeel uit van deze verordening.

De verordening geurhinder en veehouderij, in werking getreden op 1 juni 2008, wordt per gelijke datum ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en veehouderij, art. 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-10-200922-09-200923-12-2013nieuwe regeling

22-09-2009

D'n Uitkijk 02-10-2009

R 09-055

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij 2009

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden,

gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij,

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 augustus 2009,

gezien het advies van de commissie van 8 september 2009, en

gelet op de door hem bij besluit(en) van 22 september 2009 vastgestelde gebiedsvisie als bedoeld in artikel 8 van de Wet geurhinder en veehouderij;

besluit vast te stellen de volgende verordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behorende dierverblijven:

 

Verordening geurhinder en veehouderij 2009

Artikel 1: Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

Veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

Wet: de Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 2: Aanwijzing gebieden

Als gebied(en) als bedoeld in artikel 6 van de Wet wordt/worden aangewezen het volgende gebied/de volgende gebieden:

A.Invloedsgebied woonkern Reusel.

Het gebied dat de woonkern Reusel omsluit en dat nader aangegeven is op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

B.Invloedsgebied woonkern Hooge Mierde.

Het gebied dat de woonkern Hooge Mierde omsluit en dat nader aangegeven is op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

C.Invloedsgebied woonkern Lage Mierde.

Het gebied dat de woonkern Lage Mierde omsluit en dat nader aangegeven is op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

D.Invloedsgebied woonkern Hulsel.

Het gebied dat de woonkern Hulsel omsluit en dat nader aangegeven is op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

E. Invloedsgebied extensiveringsgebied wonen.

Het gebied dat in de integrale zonering als extensiveringsgebied wonen staat aangemerkt, zich in een zone rondom de woonkernen bevindt en dat nader aangegeven is op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

F.Invloedsgebied plangebieden voor woningbouw en ruimte voor ruimte.

Plangebieden die staan aangemerkt voor het ontwikkelen van woningbouw en ruimte voor ruimte woningen en dat nader aangegeven is op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

G.Invloedsgebied bufferzone 500 meter van woonkern Reusel.

Het gebied dat een bufferzone van 500 meter rondom de woonkern Reusel omsluit en dat nader aangegeven is op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

H.Invloedsgebied industrieterrein Kleine Hoeven.

H. Het plangebied dat is aangemerkt als industrieterrein Kleine Hoeven en dat nader aangegeven is op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

Artikel 3: Andere waarden voor de geurbelasting of afstanden

In gebied A als omschreven in artikel 2 van deze verordening, geldt de volgende andere waarde.

Op grond van artikel 6, lid 1 van de Wet en in afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij voor zover de voor geur gevoelige objecten in het gebied zich bevinden binnen de bebouwde kom: 1 ouE/m3.

In gebieden B, C en D als omschreven in artikel 2 van deze verordening, geldt de volgende andere waarde.

Op grond van artikel 6, lid 1 van de Wet en in afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij voor zover de voor geur gevoelige objecten in het gebied zich bevinden binnen de bebouwde kom: 2 ouE/m3.

In gebieden E, F en G als omschreven in artikel 2 van deze verordening, geldt de volgende andere waarde.

Op grond van artikel 6, lid 1 van de Wet en in afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij voor zover de voor geur gevoelige objecten in het gebied: 7 ouE/m3.

In gebied H als omschreven in artikel 2 van deze verordening, geldt de volgende andere waarde.

Op grond van artikel 6, lid 1 van de Wet en in afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij voor zover de voor geur gevoelige objecten in het gebied: 10 ouE/m3.

Artikel 4: Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 28 september 2009.

De verordening geurhinder en veehouderij, in werking getreden op 1 juni 2008, wordt per gelijke datum ingetrokken.

Artikel 5: Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als “Verordening geurhinder en veehouderij”.

Aldus besloten in de vergadering van 22 september 2009.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

G.F.H. van Ham. H.A.J. Tuerlings.