Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reusel-De Mierden

Beleidsregels verruiming sluitingstijd horecabedrijven, 1e wijziging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReusel-De Mierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels verruiming sluitingstijd horecabedrijven, 1e wijziging
CiteertitelBeleidsregels verruiming sluitingstijd horecabedrijven, 1e wijziging
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1e wijziging betreft sluitingsuur voor gemeenschapshuizen De Ster en De Schakel en de horecagelegenheid bij het Rabo Sporthuis. De gemeenteraad heeft op 5 juli 2011 met deze wijziging ingestemd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV 2011, art. 2:29, lid 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-2011nieuwe regeling

31-05-2011

D'n Uitkijk, 08-07-2011

B&W 11-285
09-01-201001-01-201009-07-2011nieuwe regeling

05-01-2010

D'n Uitkijk, 08-01-2010

B&W 09-526

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels verruiming sluitingstijd horecabedrijven, 1e wijziging

De burgemeester van de gemeente Reusel-De Mierden;

gelezen het voorstel aan burgemeester en wethouders van 28 december 2009, nr 09-526;

gelet op artikel 2:30 van de APV 2010;

overwegende, dat het toetsingskader voor aanvragen verruiming sluitingstijd horecabedrijven duidelijk moet zijn;

besluit vast te stellen:

 

Beleidsregels verruiming sluitingstijd horecabedrijven, 1e wijziging

1e wijziging

Voor gemeenschapshuizen ‘De Ster’ en ‘De Schakel’ en de horecagelegenheid bij het Rabo Sporthuis gold ingevolge de APV op alle dagen van de week een sluitingstijd van uiterlijk 24.00 uur. Op basis van artikel 2:29 lid 4 APV 2011 verleent de burgemeester, na instemming van de gemeenteraad op 5 juli 2011, aan gemeenschapshuizen De Ster en De Schakel en het Rabo Sporthuis een ontheffing van de sluitingstijd op alle dagen van de week tot uiterlijk 01.00 uur.

Dit betekent wel dat de eerdere mogelijkheid om 6 keer per jaar een verruiming van de sluitingstijd met 2 uur te verkrijgen (tot 02.00 uur), wordt ingeperkt tot 1 uur, zodat de toegestane sluitingstijd, na verruiming, uiterlijk 02.00 uur blijft.

Het bovenstaande treedt in werking vanaf 9 juli 2011.

 

De beleidsregels verruiming sluitingstijden voor sportkantines en reguliere horecabedrijven blijven voor het overige ongewijzigd.

Droge horeca

Voor droge horeca is verruiming van de sluitingstijd niet mogelijk: in het weekend is het na sluitingstijd nog wel 30 minuten toegestaan om reeds aanwezige klanten af te helpen. Er mogen vanaf sluitingstijd geen nieuwe klanten meer worden toegelaten.

Collectieve verruiming

Tijdens de collectieve festiviteiten jaarwisseling, carnaval en kermis geldt alleen voor de natte reguliere horeca, dus niet voor de overige natte ondergeschikte horeca, een collectieve verruiming van de sluitingstijd op de volgende dagen:

Festiviteit

Sluitingstijd

Jaarwisseling

Geen sluitingstijd

Carnavalzondag

02.00 u

Carnavalmaandag

02.00 u

Kermiszaterdag

03.00 u

Kermiszondag

02.00 u

Kermismaandag

02.00 u

Op carnavaldinsdag en kermisdinsdag (laatste dag) wordt geen verruiming van de sluitingstijd toegestaan.

Tijdens kermisdagen mogen natte reguliere horecabedrijven pas vanaf 10.00 uur geopend zijn.

Individuele verruiming

Alle natte horecabedrijven (dus zowel reguliere natte horeca als overige ondergeschikte natte horeca) kunnen maximaal zes keer per kalenderjaar een individuele verruiming van de sluitingstijd aanvragen:

  • -

    voor reguliere natte horeca is een verruiming van de sluitingstijd met 1 uur toegestaan;

  • -

    voor overige ondergeschikte natte horeca is een verruiming van de sluitingstijd met uiterlijk 2 uur toegestaan (met uitzondering van gemeenschapshuizen ‘De Ster’ en ‘De Schakel’ en de horecagelegenheid in het Rabo Sporthuis).

De activiteit ten behoeve waarvan in het overige ondergeschikte natte horecagedeelte verruiming van het sluitingsuur wordt aangevraagd moet in rechtstreeks verband staan met de hoofdbestemming van de inrichting.

 

Een aanvraag tot individuele verruiming van de sluitingstijd moet minimaal drie weken van te voren worden ingediend.

 

Per individuele aanvraag wordt getoetst of de handhaving van de openbare orde en veiligheid bij verruiming van de sluitingstijd op dat latere tijdstip gewaarborgd kan worden.

 

Een individuele verruiming bovenop een reeds verstrekte collectieve verruiming van de sluitingstijd is niet mogelijk.

 

Alleen op carnavalzaterdag kan nog een individuele verruiming van de sluitingstijd worden aangevraagd, aangezien er op de andere dagen sprake is van een collectieve verruiming.

 

Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking en werken terug tot en met 1 januari 2010.

Aldus besloten in de vergadering van 5 januari 2010.

De burgemeester van Reusel-De Mierden,

H.A.J. Tuerlings