Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Nadere regels deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels deskundigheidsbevordering vrijwilligers
CiteertitelNadere regels deskundigheidsbevordering vrijwilligers
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-201101-01-201101-05-2012Onbekend

14-06-2011

Rijssens Nieuwsblad

14-06-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels deskundigheidsbevordering vrijwilligers

 

 

Regel 1  

Bevorderen en stimuleren van de deskundigheid van vrijwilligers op een professionele wijze door het verlenen van een stimuleringsbijdrage.

Regel 2  

 

 • 1.

  Lokale instellingen, uitgezonderd instellingen met het doel (semi-)commerciële belangen te behartigen, die activiteiten organiseren voor de lokale jeugd kunnen voor de deskundigheidsbevordering van de voor de instelling werkende vrijwilligers een stimuleringsbijdrage aanvragen.

 • 2.

  Aan de onder lid 1 genoemde instellingen wordt slechts een stimuleringsbijdrage beschikbaar gesteld indien de instelling meer dan 50 jeugdigen tot haar doelgroep heeft.

 • 3.

  De bijdrage zoals genoemd onder lid 1 van dit artikel wordt alleen verstrekt voor de deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers die gericht zijn op het trainen en/of begeleiden van jeugd of gericht zijn op vrijwilligerswerk ten behoeve van de jeugd. Deskundigheidsbevordering ten behoeve van de training en/of begeleiding van volwassenen komt niet voor subsidie in aanmerking.

 • 4.

  Aan instellingen die voldoen aan het gestelde in de artikelen 1 en 2 kan een stimuleringsbijdrage beschikbaar worden gesteld.

 • 5.

  De hoogte van de stimuleringsbijdrage is afhankelijk van het door de gemeenteraad jaarlijks beschikbaar gestelde budget en het totaal aantal aanvragen over dat jaar.

 • 6.

  Uit de aanvraag moet blijken:

  • -

   de aard, de omvang van en de aantoonbare behoefte aan de deskundigheidsbevordering binnen de organisatie;

  • -

   dat financiering van de kosten uit een andere bron niet mogelijk is;

  • -

   dat de instelling zelf uit het eigen budget ook een bijdrage levert aan de kosten van de deskundigheidsbevordering.

 • 7.

  Als minimale eigen bijdrage van de instelling wordt een percentage van 15% gehanteerd.

 • 8.

  De subsidieaanvragen dienen uiterlijk vóór 1 mei van het lopende subsidiejaar te worden ingeleverd bij het college.

Regel 3  

Het budget deskundigheidsbevordering vrijwilligers ten behoeve van de overige instellingen wordt met inachtneming van het bepaalde in deze deelverordening door het college verdeeld.

Regel 4  

 

 • 1.

  Naast het genoemde in artikel 8 van de algemene subsidieverordening wordt geen subsidie voor deskundigheidsbevordering toegekend aan organisaties indien de activiteiten het karakter hebben van belangenbehartiging.

 • 2.

  De activiteiten die op een andere wijze worden gesubsidieerd komen niet voor een subsidie in aanmerking.

Regel 5  

In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of onduidelijk zijn, treft het college de nodige voorzieningen en/of nemen zij de nodige beslissingen.

Regel 6  

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als ´Nadere regels deskundigheidsbevordering vrijwilligers´ en treedt in werking op 1 januari 2011.

Regel 7  

De procedureregels van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten worden hierbij van toepassing verklaard.