Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Verordening geurhinder en veehouderij Het Opbroek 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geurhinder en veehouderij Het Opbroek 2011
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij Het Opbroek 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagenGeurgebiedsvisie Opbroek 11-07-2011 Kaart Geurverordening Opbroek exb-2016-26897

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en veehouderij, artikel 6

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-11-2011Onbekend

29-09-2011

Rijssens Nieuwsblad

15-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij Het Opbroek 2011

 

 

Verordening geurhinder en veehouderij Het Opbroek 2011

Artikel 1: begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

geurgevoelig object: zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij;

 

veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren;

 

Wet: de Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 2: aanwijzing gebieden

Als gebied als bedoeld in artikel 6 van de Wet wordt aangewezen het gebied dat is aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

Artikel 3: waarden voor de geurbelasting

Op grond van artikel 6, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in het gebied dat met een blauwe kleur is aangegeven op de kaart behorende bij deze verordening 3,0 odour units en voor het gebied dat met een oranje kleur is aangegeven 5,0 odour units.

Artikel 4: andere waarden voor afstanden

In afwijking van artikel 4, lid 1 van de Wet bedraagt de minimale afstand voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in plangebied Opbroek dat blauw gearceerd is op de kaart behorende bij deze verordening 50 meter.

Artikel 5: citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening geurhinder en veehouderij Het Opbroek 2011".

Artikel 6 in werking treding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 2 november 2011.

 

besluit genomen in de openbare vergadering van de raad van Rijssen-Holten op: 29 september 2011.

 

mr. H. Leijendekker, griffier

 

A.C. Hofland, voorzitter

 

 

Geurgebiedsvisie Opbroek 11-07-2011 Kaart Geurverordening Opbroek [Klik hier om het document te downloaden]