Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Nadere regels subsidiëring Zang- en oratoriumverenigingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidiëring Zang- en oratoriumverenigingen
CiteertitelNadere regels subsidiëring Zang- en oratoriumverenigingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening, artikel 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-201101-01-201101-01-2013Onbekend

14-06-2011

Rijssens Nieuwsblad, 5 juli 2011

14 juni 2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidiëring Zang- en oratoriumverenigingen

Op grond van artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten worden de nadere regels subsidiëring Zang- en oratoriumverenigingen vastgesteld

Regel 1 Doel

Cultuurparticipatie en het uitdragen van kunst en cultuur naar het publiek toe in de vorm van deelname aan openbaar toegankelijke zanguitvoeringen en het kennisnemen hiervan.

Regel 2  

 • 1.

  Aan de in de gemeente Rijssen-Holten gevestigde zang- en oratoriumverenigingen die via een landelijke organisatie aangesloten zijn bij de Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties (VNK) en in de subsidiestaat zijn opgenomen kan een normsubsidie worden toegekend. De normsubsidie is samengesteld uit een door het college vast te stellen basissubsidie en een bedrag per uit Rijssen-Holten afkomstig lid.

 • 2.

  Het bedrag per lid wordt jaarlijks berekend met toepassing van de volgende formule:

  • Y – (W + (a x X))

  • Z

  • waarbij:

  • Y = het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde bedrag in een bepaald jaar;

  • a = aantal in de gemeente gevestigde zangkoren die voor subsidie in aanmerking komen;

  • Z = totaal aantal in de gemeente Rijssen-Holten woonachtige leden op 1 januari voorafgaand

  • aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • X = het door burgemeester en wethouders vast te stellen basissubsidie;

  • W = de oratoriumsubsidie van Hosanna.

Regel 3  

Voor nader te bepalen evenementen kan op basis van een door de vereniging in te dienen begroting een afzonderlijk subsidie worden verstrekt.

Regel 4  

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het basisbedrag vast en hanteren daarbij de volgende 5 categorieën: koren tot 25 leden, 25 tot 50 leden, 50 tot 75 leden, 75 tot 100 leden en 100 leden of meer.

Regel 5  

In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of onduidelijk zijn, treffen burgemeester en wethouders de nodige voorzieningen en/of nemen zij de nodige beslissingen.

Regel 6  

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als ´Nadere regels subsidiëring Zang- en oratoriumverenigingen´ en treden in werking op 1 januari 2011.

Artikel 7  

 

De procedureregels van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten worden hierbij van toepassing verklaard.

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten op 14 juni 2011