Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs gemeente Rijssen-Holten 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs gemeente Rijssen-Holten 2010
CiteertitelBeleidsregel bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs gemeente Rijssen-Holten 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte bo

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010Onbekend

03-11-2009

Onbekend

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs gemeente Rijssen-Holten 2010

 

 

Artikel 1. Omvang en bekostiging gebruik

 • 1.

  De omvang van het door de gemeente bekostigde gebruik van een gymnastiekruimte door een school voor basisonderwijs is gebaseerd op het aantal klokuren per week waarin volgens het activiteitenplan door de school de gymnastiekruimte wordt gebruikt.

  Voor een basisschool wordt het maximum aantal klokuren dat voor bekostiging in aanmerking komt vastgesteld op basis van het aantal groepen volgens het bepaalde in artikel 14 van het Besluit Bekostiging WPO en de splitsingstabel zoals opgenomen in de bijlage bij deze beleidsregel. Het aantal klokuren bedraagt ten hoogste 1,5 klokuur per week per groep leerlingen van 6 jaar en ouder.

  Voor een speciale school voor basisonderwijs wordt het maximum aantal klokuren dat voor bekostiging in aanmerking komt vastgesteld op basis van het aantal groepen volgens het bepaalde in artikel 136, lid 4 WPO. Het aantal klokuren bedraagt ten hoogste 3,75 klokuur per week per groep leerlingen jonger dan 6 jaar indien de school niet de beschikking heeft over een speellokaal en ten hoogste 2,25 klokuur per groep leerlingen van 6 jaar en ouder.

 • 2.

  Het bevoegd gezag van een niet door de gemeente in stand gehouden school voor basisonderwijs dat eigenaar is van een gymnastiekruimte ontvangt jaarlijks bekostiging. De hoogte van de bekostiging wordt vastgesteld volgens het bepaalde in de bijlage bij deze regeling, op basis van de door het betreffende bevoegd gezag ingevolge artikel 38, lid 1 van de onderwijshuisvestings-verordening verstrekte gegevens. Het maximaal aantal voor bekostiging in aanmerking komende klokuren wordt op grond van lid 1 vastgesteld. Wanneer er sprake is van medegebruik van de gymnastiekruimte door een of meer andere scholen voor basisonderwijs wordt voor de bepaling van de hoogte van de vergoeding het aantal klokuren getotaliseerd.

 • 3.

  Het college keert de ingevolge lid 2 vastgestelde jaarlijkse vergoeding in 2 termijnen uit aan het bevoegd gezag als bedoeld in lid 2.

Artikel 2. Beslissing college in gevallen waarin de regeling niet voorziet

In gevallen, de uitvoering van deze regeling betreffende, waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 3. Indexering

Het college stelt jaarlijks de in het kader van deze regeling gehanteerde normbedragen voor de klokuurvergoeding bij op basis van de in bijlage IV, deel A van de onderwijshuisvestingsverordening opgenomen prijsindexen en systematiek van prijsbijstelling.

Artikel 4. Citeertitel; inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs gemeente Rijssen-Holten 2010”.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

 • 3.

  De "Beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs gemeente Rijssen-Holten 2006" wordt per 1 januari 2010 ingetrokken.

Bijlage Grondslag bekostiging voor materiële instandhouding lichamelijke oefening

Bijlage beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte bo

Bijlage Grondslag bekostiging voor materiële instandhouding lichamelijke oefening

Basisschool

Voor een basisschool is het aantal groepen bepalend voor het aantal klokuren gymnastiek. Per groep 6 tot 12-jarigen wordt maximaal 1,5 klokuur gymnastiek vergoed. Het aantal groepen is afhankelijk van het aantal formatieplaatsen. Bij de bepaling van het aantal formatieplaatsen en het daarop gebaseerde aantal groepen wordt uitgegaan van de formule en bepalingen zoals vastgelegd in artikel 14 van het Besluit Bekostiging WPO. Dit vloeit voort uit artikel 136, lid 3 WPO.

Voor het bepalen van het aantal groepen 6 tot 12-jarigen wordt aangesloten bij het normatieve overzicht voor de splitsing van het aantal groepen leerlingen, zoals hieronder weergegeven.

 

aantal gymgroepen per school

aantal gymgroepen 4 tot 5-jarigen

aantal gymgroepen 6 tot 12-jarigen

2

1

1

3

1

2

4

2

2

5

2

3

6

2

4

7

3

4

8

3

5

9

3

6

10

3

7

11

4

7

12

4

8

13

4

9

14

5

9

15

5

10

16

5

11

17

6

11

18

6

12

19

6

13

20

6

14

21

7

14

22

7

15

23

7

16

24

8

16

25

8

17

26

8

18

27

9

18

28

9

19

29

9

20

30

9

21

31

10

21

32

10

22

33

10

23

34

11

23

35

11

24

36

11

25

37

11

26

38

12

26

39

12

27

40

12

28

41

13

28

42

13

29

43

13

30

44

14

30

45

14

31

46

14

32

47

14

33

48

15

33

49

15

34

50

15

35

Speciale school voor basisonderwijs

Voor een speciale school voor basisonderwijs is het aantal groepen bepalend voor het aantal klokuren gymnastiek. Per groep met leerlingen jonger dan 6 jaar wordt, indien de school niet de beschikking heeft over een speellokaal, maximaal 3,75 klokuur gymnastiek vergoed. Per groep met leerlingen van 6 jaar en ouder wordt maximaal 2,25 klokuur gymnastiek vergoed.

Het aantal groepen wordt bepaald door het aantal leerlingen te delen door de “N-factor”. Deze factor is bepalend voor de groepsgrootte. In onze gemeente geldt een N-factor van 14 voor de Elimschool. Het verkregen getal wordt alleen naar boven afgerond, indien het cijfer achter de komma groter is dan 5. In het andere geval wordt het getal naar beneden afgerond.

 

Vergoeding per klokuur

Ingevolge artikel 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs worden de volgende vergoedingsbedragen voor het gebruik van een gymnastiekzaal vastgesteld. De bedragen bevatten een vergoeding voor onderhoud aan de binnenzijde van het gebouw, de materiële instandhouding alsmede een vergoeding voor vervanging en aanpassing van onderwijsleerpakket en meubilair. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het stichtingsjaar van de gymnastiekaccommodatie en de oppervlakte van de oefenzaal. De vergoeding bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag per vastgesteld klokuur.

 

Stichtingsjaar en oppervlakte

Vast bedrag

Variabel bedrag

Tot 1987

 

 

< 90 m²

€ 2.701,26

€ 328,21

90 – 130 m²

€ 3.466,16

€ 415,33

130 – 170 m²

€ 3.789,98

€ 448,20

170 – 190 m²

€ 3.616,84

€ 490,39

190 – 230 m2

€ 3.463,97

€ 540,25

> 230 m²

€ 3.920,39

€ 604,36

Vanaf 1987

 

 

>= 252 m²

€ 3.112,75

€ 549,57

 

De bovenstaande normbedragen zijn bijgesteld ten behoeve van de vergoedingen voor 2009. De bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van 1 juli 2008 en voorzien van het MEV-indexcijfer voor 2009 (4,47% voor onderhoud, eerste inrichting en klokuurvergoeding gymnastiek).

 

Medegebruik/huur van een niet-eigen voorziening

Naast gymnastiek in een eigen lokaal van de school is er tevens gymnastiek mogelijk in een bestaande gymnastiekaccommodatie door middel van medegebruik of huur (van een andere school, de gemeente of een commerciële exploitant). Afhankelijk van de eigenaar van de accommodatie bestaat recht op de volgende vergoeding:

 • .

  Indien de gymnastiekzaal van een andere school voor primair onderwijs wordt gebruikt, wordt het variabele deel van het klokuurbedrag aan de eigenaar vergoed.

 • .

  Indien de gymnastiekzaal van een school voor voortgezet onderwijs wordt gebruikt, wordt het vaste en het variabele deel van het klokuurbedrag vergoed.

 • .

  Indien een gymnastiekaccommodatie van de gemeente wordt gebruikt, volstaat ingebruikgeving van de accommodatie voor het vastgesteld aantal klokuren. Ten gunste van basisscholen kan van het vastgestelde aantal klokuren worden afgeweken, indien het werkelijk aantal groepen 6 tot 12-jarigen groter is dan het genormeerd aantal en er voor extra uren ruimte is in de gemeentelijke accommodaties.

 • .

  Indien een gymnastiekaccommodatie van een commerciële exploitant wordt gebruikt, zal de huurprijs (stichtingskosten + materiële instandhouding) worden vergoed. De huurprijs wordt door de gemeente aan de exploitant voldaan.

   

Toelichting

Voor een toelichting zie de VNG-brief van 18 april 2008, Lbr. 08/052.