Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Beleidsregel proceskosten bestuursrecht belastingszaken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel proceskosten bestuursrecht belastingszaken
CiteertitelBeleidsregel proceskosten bestuursrecht belastingszaken
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-200402-02-2011Onbekend

28-06-2004

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel proceskosten bestuursrecht belastingszaken

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten;

gelet op artikel 1:3, vierde lid, Awb, artikel l7:15 Awb en artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel a, Besluit proceskosten bestuursrecht juncto onderdeel C.1. van de bij dat Besluit behorende bijlage;

besluit:

de volgende beleidsregel vast te stellen:

Regel 1.  

In deze beleidsregel wordt verstaan onder een belastingbedrag:

 • a.

  het bedrag van een belastingaanslag tezamen met de bij de belastingaanslag opgelegde bestuurlijke boete, of:

 • b.

  indien geen belastingaanslag is vastgesteld, maar wel een bestuurlijke boete is opgelegd: het bedrag van de boete, of:

 • c.

  het bedrag van de belasting die op aangifte is voldaan. Onder een belastingaanslag wordt mede verstaan een bedrag als bedoeld in artikel 233a, tweede lid, aanhef en onderdeel a, Gemeentewet.

Regel 2.  

Voor de toepassing van de wegingsfactoren, die zijn genoemd in onderdeel C.1. van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht, wordt een zaak aangemerkt als

 • a.

  zeer licht indien in geschil is:

  • 1.

   een belastingbedrag van minder dan € 450,- of:

  • 2.

   een waarde van minder dan € 45.000,- of:

  • 3.

   een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van minder dan € 450,- dan wel met een waarde van minder dan € 45.000,-;

 • b.

  licht indien in geschil is:

  • 1.

   een belastingbedrag van € 450,- of meer, maar minder dan € 900,- of:

  • 2.

   een waarde van € 45.000,- of meer, maar minder dan € 90.000,- of:

  • 3.

   een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van € 450,- of meer, maar minder dan € 900,- dan wel met een waarde van € 45.000,- of meer, maar minder dan € 90.000,-;

 • c.

  gemiddeld indien in geschil is:

  • 1.

   een belastingbedrag van € 900,- of meer, maar minder dan € 6.750,- of:

  • 2.

   een waarde van € 45.000,- of meer, maar minder dan € 90.000,- of:

  • 3.

   een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van € 450,- of meer, maar minder dan € 900,- dan wel met een waarde van € 45.000,- of meer, maar minder dan € 90.000,-;

 • d.

  zwaar indien in geschil is:

  • 1.

   een belastingbedrag van € 6.750,- of meer, maar minder dan € 22.500,- of:

  • 2.

   een waarde van € 675.000,- of meer, maar minder dan € 2.250.000,- of:

  • 3.

   een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van € 6.750,- of meer, maar minder dan € 22.500,-, dan wel met een waarde van € 675.000,- of meer, maar minder dan € 2.250.000,-;

 • e.

  zeer zwaar indien in geschil is:

  • 1.

   een belastingbedrag van € 22.500,- of meer, of

  • 2.

   een waarde van € 2.250.000,- of meer, of:

  • 3.

   een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van € 22.500,- of meer, dan wel met een waarde € 2.250.000,- of meer.

 

Regel 3  

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking op de in artikel 3:42 Awb voorgeschreven wijze.

 

Rijssen, 28 juni 2004

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, de burgemeester,