Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Nadere eisen betreffende het gebruik van de elektronische weg in het indienen van bezwaar op het gebied van WOZ in de gemeente Rijssen-Holten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere eisen betreffende het gebruik van de elektronische weg in het indienen van bezwaar op het gebied van WOZ in de gemeente Rijssen-Holten
CiteertitelNadere eisen elektronisch berichtenverkeer WOZ-bezwaarschriften Woningen Rijssen-Holten 2005
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, artikel 2:15
 2. Gemeentewet, artikel 231, tweede lid, onder b
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2000Onbekend

01-01-2000

Onbekend

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere eisen betreffende het gebruik van de elektronische weg in het indienen van bezwaar op het gebied van WOZ in de gemeente Rijssen-Holten

De heffingsambtenaar van de gemeente Rijssen-Holten;

gelet op het bepaalde in artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 231, tweede lid, onder b van de Gemeentewet;

overwegende dat:

 • -

  de elektronische weg voor burgers opengesteld gaat worden voor het indienen van bezwaarschriften tegen WOZbeschikkingen;

 • -

  overenkomstig de Algemene wet bestuursrecht door het betreffende bestuursorgaan nadere eisen gesteld kunnen worden aan het gebruik van deze elektronische weg,

besluit;

vast te stellen de Nadere eisen betreffende het gebruik van de elektronische weg in het indienen van bezwaar op het

gebied van WOZ in de gemeente Rijssen-Holten

Artikel 1. Openstelling elektronische weg bezwaarschriften

Overeenkomstig het gestelde in artikel 2:15 Algemene wet bestuursrecht, stelt het bestuursorgaan de elektronische weg open voor het indienen van bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen van woningen.

Artikel 2. Gebruik webformulieren

 • 1.

  Via de elektronische weg in te dienen bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen worden opgesteld door een belastingplichtige overeenkomstig een daarvoor bestemd webformulier.

 • 2.

  Het in het eerste lid bedoelde webformulier is toegankelijk via de gemeentelijke website.

 • 3.

  Toegang tot het webformulier is mogelijk:

  • a.

   voor belastingplichtigen, zijnde een natuurlijk persoon, door het invoeren van de combinatie aanslagbiljetnummer en sofinummer;

  • b.

   voor belastingplichtigen, zijnde een rechtspersoon, door het invoeren van de combinatie aanslagbiljetnummer en kamer van koophandelnummer.​

Artikel 3. Wijze verzending aanvullende informatie

Aanvullende informatie, bijlagen e.d. bij een in artikel 2 eerste lid bedoeld bezwaarschrift kunnen uitsluitend op papier worden ingediend.

Artikel 4. Weigering elektronische berichten

 • 1.

  Via de elektronische weg ingediende bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen worden door de gemeentelijke software geweigerd indien deze bezwaarschriften voorzien zijn van een virus.

 • 2.

  Via de elektronische weg ingediende bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen worden door een daartoe door het bestuursorgaan gemandateerde ambtenaar geweigerd indien deze:

  • a.

   op een andere wijze dan middels het in artikel 2, eerste lid bedoelde webformulier worden ingediend;

  • b.

   door een gemachtigde als bedoeld in artikel 2:1 Algemene wet bestuursrecht worden ingediend.

Artikel 5. Ondertekening webformulieren

Als elektronische handtekening ter ondertekening van een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 2:16 Algemene wet bestuursrecht, wordt beschouwd de in artikel 2, derde lid genoemde combinatie van aanslagbiljetnummer en respectievelijk sofinummer of kamer van koophandelnummer.

Artikel 6. Tijdstip ontvangst elektronische berichten; ontvangstbevestigingen

 • 1.

  Als tijdstip van ontvangst van een middels een webformulier ingediend bezwaarschrift wordt aangemerkt het tijdstip waarop de op het webformulier ingevulde bezwaargegevens zijn binnengekomen op de webserver van de gemeente Rijssen-Holten.

 • 2.

  Na binnenkomst van een in het eerste lid bedoeld bezwaarschrift, wordt er binnen 2 dagen een ontvangstbevestiging naar de reclamant gestuurd. Hierin wordt hem overeenkomstig artikel 2:14, eerste lid Algemene wet bestuursrecht gevraagd of hij via de elektronische weg voldoende bereikbaar is.

 • 3.

  Als binnen 1 week na elektronische verzending geen ontvangstbevestiging is ontvangen is het bezwaarschriftniet in behandeling genomen vanwege een virus.

Artikel 7. Procedure behandeling bezwaarschiften

 • 1.

  Een middels een webformulier ingediend bezwaarschrift doorloopt de bezwaarprocedure overeenkomstig het in de bijlage opgenomen AO-proces.

 • 2.

  Indien de reclamant op grond van artikel 6, tweede lid heeft aangegeven dat hij via de elektronische weg voldoende bereikbaar is, vinden contacten tussen reclamant en bestuursorgaan tijdens de bezwaarprocedure, waaronder het overleggen van aanvullende informatie en het horen van reclamant, in eerste instantie via die weg plaats. In voorkomende gevallen kan het bestuursorgaan kiezen voor een reactie op papier.

Artikel 8. Bekendmaking beslissing op bezwaarschrift

Een beslissing op een bezwaarschrift wordt altijd op papier aan de indiener ervan bekend gemaakt ook wanneer deze zijn bezwaarschrift middels een webformulier heeft ingediend.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 10. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Nadere eisen elektronisch berichtenverkeer WOZ-bezwaarschriften Woningen Rijssen-Holten 2005.

 

Rijssen

De heffingsambtenaar van de gemeente Rijssen-Holten