Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Instructie openbaarmaking adviezen externe adviseurs en ambtelijke adviezen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstructie openbaarmaking adviezen externe adviseurs en ambtelijke adviezen
CiteertitelInstructie openbaarmaking adviezen externe adviseurs en ambtelijke adviezen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet openbaarheid van bestuur

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-2003Onbekend

30-01-2003

Onbekend

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Instructie openbaarmaking adviezen externe adviseurs en ambtelijke adviezen

Het komt regelmatig dat met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) door burgers, bedrijven of instanties afschriften worden opgevraagd van onder een bestuursorgaan berustende documenten, waaronder ook kunnen zitten adviezen van externe adviseurs of ambtelijke adviezen. Lid 1 van artikel 11 WOB bepaalt dat in een geval van een verzoek om informatie uit documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. Met de in artikel 11, lid 1 WOB neergelegde beperkingen ten aanzien van persoonlijke beleidsopvattingen heeft de wetgever beoogd ‘dat ambtenaren de vrijheid moeten hebben ongehinderd hun bijdrage te leveren aan de beleidsvoorbereiding of –uitvoering, en daarover te studeren, nota’s te schrijven etc.’.

Onlangs heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgemaakt dat een advies van een advocatenkantoor aan de gemeente gerekend wordt tot de persoonlijke beleidsopvattingen binnen de gemeente en deze door een burger niet kunnen worden opgevraagd.

In verband met het vorenstaande hebben burgemeester en wethouders op 30 januari 2003 de volgende (interne) instructie vastgesteld:

1.  

Adviezen van externe adviseurs, voor zover niet wettelijk belast met het adviseren over door een bestuursorgaan te nemen besluiten, aanmerken als stukken voor intern beraad met persoonlijke beleidsopvattingen als bedoeld in artikel 11, lid 1, van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) en niet openbaar maken tenzij de opsteller daarvan tegen openbaarmaking geen bezwaar heeft.

2.  

Ambtelijke adviezen, hoewel deze in principe ook kunnen worden aangemerkt als documenten ten behoeve van intern beraad, wel openbaar maken tenzij daarin duidelijk een persoonlijke beleidsopvatting staat vermeld en deze niet onleesbaar kan worden gemaakt of niet objectief kan worden samengevat.