Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Rijssen-Holten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Rijssen-Holten
CiteertitelVerordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Rijssen-Holten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit ruimtelijke ordening, artikel 1.1.1, lid 1d en e en artikel 3.1.2 lid 4

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-10-2012Nieuwe regeling

27-09-2012

Rijssens Nieuwsblad, 23 oktober 2012

2012-60

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Rijssen-Holten

overwegingen:

 • -

  gelezen het voorstel van het college van 30 mei 2012;

 • -

  gelet op artikel 1.1.1 lid 1d en e Besluit ruimtelijke ordening;

 • -

  gelet op artikel 3.1.2 lid 4 Besluit ruimtelijke ordening;

 • -

  gelet op de woonvisie 2011 van de gemeente Rijssen-Holten;

 • -

  gezien de bespreking in de commissie Grondgebied van 13 september 2012;

besluit:

 • 1.

  de verordening doelgroepen sociale woningbouw gemente Rijssen-Holten vast te stellen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  Sociale huurwoning: een huurwoning van een toegelaten instelling met een aanvangshuur onder de grens als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a van de Wet op de huurtoeslag.

 • b)

  Sociale koopwoning: een koopwoning met een koopprijs vrij op name van ten hoogste het bedrag genoemd in artikel 26, tweede lid, onder g, van het Besluit beheer sociale huursector.

 • c)

  Toegelaten instelling: een instelling die opereert onder het Besluit beheer sociale huursector en die toegelaten is tot de gemeente Rijssen-Holten.

 • d)

  Huishouden: een huishouden bestaande uit een natuurlijk persoon, dan wel een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de te huren of aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen.

 • e)

  Peiljaar: indien de datum van de start van de inschrijfprocedure voor een sociale koopwoning in de eerste helft van het kalenderjaar ligt: het kalenderjaar dat twee jaar voorafgaat aan het jaar waarin deze datum ligt; indien de datum van de start van de inschrijfprocedure in de tweede helft van het kalenderjaar ligt: het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin deze datum ligt.

 • f)

  Inkomen: Verzamelinkomen van de tot het huishouden behorende personen in het berekeningsjaar (in geval van een sociale huurwoning) of peiljaar (in geval van een sociale koopwoning) op basis van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 of, wanneer geen inkomstenbelasting wordt geheven, het belastbare loon volgens de Wet op de loonbelasting 1964.

 • g)

  Algemene maximale huurgrens huurtoeslag: het in artikel 13, eerste lid, onder a van de Wet op de huurtoeslag opgenomen huurbedrag per maand, dat jaarlijks door de minister van Wonen, Wijken en Integratie wordt geïndexeerd.

 • h)

  Aftoppingsgrens voor drie-en meerpersoonshuishoudens: het in artikel 20, tweede lid, onder b van de Wet op de huurtoeslag opgenomen huurbedrag per maand, dat jaarlijks door de minister van Wonen, Wijken en Integratie wordt geïndexeerd.

Artikel 2. Doel

De gemeenteraad van Rijssen-Holten geeft in deze verordening uitvoering aan het gestelde in artikel 1.1.1, eerst lid, onder d en e van het Besluit ruimtelijke ordening

Artikel 3. Doelgroep sociale huurwoningen

De doelgroep voor sociale huurwoningen met een huurprijs tot de maximale huurgrens huurtoeslag zijn huishoudens met een inkomen lager dan € 33.614,-- (peildatum 1.1.2011). Als dit bedrag van rechtswege wordt aangepast dan is dat leidend voor deze verordening.

Artikel 4. Doelgroep sociale koopwoningen

De doelgroep voor sociale koopwoningen laag (koopprijs VON tot € 175.000,--) zijn huishoudens die op het moment van de start van de inschrijfprocedure een inkomen hebben over het peiljaar van maximaal € 45.000,--.

Voor de doelgroep voor sociale koopwoningen hoog (koopprijs VON van € 175.000,-- tot €200.000,--) zijn huishoudens die op het moment van de start van de inschrijfprocedure een inkomen hebben over het peiljaar van maximaal € 55.000,--.

Artikel 5. Instandhouding

Sociale huurwoningen dienen gedurende een termijn van tenminste 10 jaar na ingebruikname voor de doelgroep beschikbaar te blijven.

Artikel 6. Wijziging prijzen genoemd in artikel 3 en 4

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de inkomensgrenzen genoemd in de artikelen 3 en 4 van deze verordening te wijzigen.

Artikel 7. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt af te wijken van deze verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij bekend is gemaakt.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Rijssen-Holten’.

 

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Rijssen-Holten in de openbare vergadering van 27 september 2012.

drs. H.A.J. van de Vliert, A.C. Hofland,

griffier, voorzitter