Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Verordening "Stimuleringsregeling verbeteren kwalitatieve uitstraling private bedrijfspanden Rijssen-Holten"

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening "Stimuleringsregeling verbeteren kwalitatieve uitstraling private bedrijfspanden Rijssen-Holten"
CiteertitelStimuleringsregeling verbeteren kwalitatieve uitstraling private bedrijfspanden Rijssen-Holten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagekaart behorend bij stimuleringsregeling verbetering kwalitatieve uitstraling private bedrijfspanden Rijssen-Holten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-10-2013Nieuwe regeling

26-09-2013

Rijssens Nieuwsblad, 1 oktober 2013

2013-55

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening "Stimuleringsregeling verbeteren kwalitatieve uitstraling private bedrijfspanden Rijssen-Holten"

 

 

Artikel 1 – Begripsbepalingen

 • a)

  Architect: bouwmeester, ingeschreven bij het Bureau Architectenregister.

 • b)

  Bedrijfspand: ruimte om bedrijf of beroep in uit te oefenen (bijvoorbeeld een werkplaats, een kantoor of een winkelpand).

 • c)

  Bedrijventerrein: het gebied in Rijssen ten noorden van de kern Rijssen, aansluitend aan de bebouwde kom en begrensd door de spoorlijn Almelo-Deventer, conform het Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Rijssen en het gebied in Holten ten westen van de kern Holten, bekend als De Haar I en II, Vletgaarsmaten en Keizersweg-Zuid, conform Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Holten.

 • d)

  Beeldkwaliteit: bij nieuwbouw of vervanging worden hogere eisen gesteld aan de architectonische kwaliteit door vormgeving en materiaalkeuze.

 • e)

  Centrumgebied: het gebied in Rijssen zoals beschreven in het Bestemmingsplan Kern Rijssen en het gebied in Holten zoals beschreven in het Bestemmingsplan Kern Holten.

 • f)

  College: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijssen-Holten.

 • g)

  Constructeur: persoon die voor zijn beroep de constructie van bouwwerken berekent en ontwerpt

 • h)

  Eigenaar: de eigenaar van een onroerende zaak.

 • i)

  Eigendomsbewijs: het door het Kadaster gewaarmerkte bewijsstuk dat de aanvrager de eigenaar is van het bedrijfspand.

 • j)

  Meerkosten: de extra kosten die bovenop de als algemeen gebruikelijk te beschouwen kosten komen, waardoor de voorziening een extra beeldkwaliteitsimpuls krijgt passend binnen de eisen van welstand.

 • k)

  Ondernemer: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die rechtmatig een onderneming drijft.

 • l)

  Publieke ruimte: dat deel van de bedrijventerreinen en de centrumgebieden, dat onder de invloedssfeer van de gemeente valt.

 • m)

  Private ruimte: dat deel van de bedrijventerreinen en de centrumgebieden, dat onder de invloedssfeer van de ondernemer valt.

 • n)

  Projectontwikkelaar: persoon of onderneming die zich op eigen risico bezig met de aankoop van grond en/of vastgoed om die na gereedkomen van het project te verkopen

 • o)

  Verhuurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bedrijfspand, of een gedeelte daarvan, verhuurt.

Artikel 2 – Bijdrage maatregelen

 • 1.

  Aan een ondernemer, eigenaar/verhuurder of huurder op een bedrijventerrein of in een centrumgebied kan een bijdrage worden verleend voor het nemen van maatregelen die de uitstraling van de private ruimte verbeteren.

 • 2.

  Een bijdrage in de maatregelen die de uitstraling verbeteren is eenmalig voor die ondernemer op dat adres en kan worden toegekend in de volgende gevallen:

  • a.

   het laten opstellen van verbeteringsvoorstellen door een architect en/of constructeur voor de bebouwing(plaats, vorm en uitstraling), de inrichting van het terrein (groen, verharding, opslag) en de randen (erfafscheidingen, inritten)

  • b.

   voor de daadwerkelijke uitvoering van de voorgestelde verbeteringen.

 • 3.

  Alle maatregelen moeten voldoen aan de eisen van welstand en hoge architectonische kwaliteit door vormgeving en materiaalkeuze. Wanneer het gaat om vergunningplichtige maatregelen, moeten de noodzakelijke vergunningen zijn aangevraagd.

 • 4.

  De subsidie is eenmalig en bedraagt maximaal € 2.500 voor het laten opstellen van verbeteringsvoorstellen door een architect en/of constructeur en 30% van de kosten van de uitvoering van de verbeteringen, met een maximum van € 5.000.

Artikel 3 – De aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor beide vormen van subsidie dient schriftelijk te worden ingediend bij het college, door middel van het daarvoor bestemde formulier.

 • 2.

  De aanvraag dient vergezeld te zijn van:

  • a.

   Een (kopie van het) inschrijfbewijs van de Kamer van Koophandel

  • b.

   Een (kopie van het) eigendomsbewijs

  • c.

   Een door een architect en/of constructeur opgesteld voorstel van verbeteringen, inclusief tekeningen

  • d.

   Een begroting van de meerkosten

 • 3.

  Wanneer de aanvraag naar het oordeel van het college niet voldoet aan de eisen en/of niet volledig is, heeft de aanvrager 30 dagen om zijn aanvraag aan te vullen en/of aan te passen. De 30 dagen gaan in op het moment dat de aanvrager schriftelijk over het in gebreke blijven is geïnformeerd.

 • 4.

  Het college kan besluiten de aanvraag niet verder te behandelen wanneer:

  • a.

   De aanvrager niet reageert op het verzoek de aanvraag aan te vullen en/of aan te passen

  • b.

   De aanvraag onvoldoende is aangevuld en/of aangepast.

Artikel 4 – Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond is vastgesteld op € 75.000.

  Bij dreigende overschrijding van het beschikbare subsidiebudget zal toekenning plaatsvinden in volgorde van binnenkomst. De verordening is niet meer van kracht indien het subsidieplafond bereikt is.

Artikel 5 – Algemene toekenningsvoorwaarden bijdrage

 • 1.

  Bijdragen kunnen slechts worden toegekend aan natuurlijke of rechtspersonen.

 • 2.

  Een bijdrage kan slechts worden toegekend wanneer:

  • a.

   Het bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

  • b.

   Het bedrijf rechtmatig is gevestigd op de locatie waarvoor de subsidie wordt gevraagd.

  • c.

   Het bedrijf beschikt over de benodigde vergunningen.

Artikel 6 – Toekenning bijdrage

 • 1.

  Het college beslist over het al dan niet toekennen van een bijdrage.

 • 2.

  Het college bepaalt bij haar besluit tot toekenning tevens het maximum van de te verstrekken bijdrage.

 • 3.

  De beslissing over de toekenning wordt genomen binnen drie maanden na indiening van de volledige en complete aanvraag door de aanvrager.

 • 4.

  Het college kan een aanvraag om een bijdrage afwijzen indien:

  • a.

   Het pand zich niet in het daartoe aangewezen gebied bevindt;

  • b.

   Er voor het indienen van de aanvraag reeds een begin is gemaakt met de uitvoering van de desbetreffende activiteit;

  • c.

   Het treffen van tot het verbeterplan behorende voorzieningen strijdig is met de Bouwverordening;

  • d.

   De kosten van het verbeterplan niet geacht kunnen worden te staan in een redelijke verhouding tot het te bereiken kwaliteitsniveau;

  • e.

   deze wordt aangevraagd door of ten behoeve van een projectontwikkelaar;

  • f.

   Het subsidieplafond bereikt is.

  • g.

   De ondernemer doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, gemeentelijke regelgeving, het algemeen belang of de openbare orde.

Artikel 7 – Vaststelling en betaling

 • 1.

  De aanvrager dient een verzoek tot vaststelling en uitbetaling van de bijdrage in, na afronding van de activiteiten zoals in de toekenning omschreven.

 • 2.

  De aanvrager doet dat binnen 12 maanden na datering van de toekenningsbeschikking.

 • 3.

  De aanvrager mag binnen die 12 maanden eenmalig een jaar uitstel vragen.

 • 4.

  Het vaststellen van de definitieve bijdrage gebeurt door het college nadat de uitgevoerde werkzaamheden zijn gecontroleerd en akkoord bevonden. De controle gebeurt door middel van:

  • a.

   facturen en betalingsbewijzen die de aanvrager aanlevert.

  • b.

   controle ter plaatse door een ambtenaar van de gemeente.

 • 5.

  De betaling vindt plaats binnen 6 weken nadat de definitieve bijdrage is vastgesteld.

Artikel 8 – Hardheidsclausule

Indien strikte toepassing van deze regeling leidt tot een onbillijkheid van een overwegende aard dan wel tot ernstige afbreuk van het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, dan kan het college in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen van deze regeling.

Artikel 9 – Werkingsgebied en citeertitel

 • 1.

  Het werkingsgebied zijn de gebieden in Rijssen en Holten met de bestemming bedrijventerreinen, zoals vastgelegd in de Bestemmingsplannen Bedrijventerreinen Rijssen, Bestemmingsplan Vletgaarsmaten, Bestemmingsplan De Haar I en II, Bestemmingsplan Keizersweg Zuid en de centrumgebieden in Rijssen en Holten, zoals vastgelegd in de Bestemmingsplannen Kern Holten en Kern Rijssen

 • 2.

  De verordening kan worden aangehaald als Stimuleringsregeling verbeteren kwalitatieve uitstraling private bedrijfspanden Rijssen-Holten

Artikel 10 – Inwerkingtreding en duur

De regeling treedt in werking op 27 september 2013.

besluit genomen in de openbare vergadering van degemeenteraad vanRijssen-Holten op26 september 2013

drs. H.A.J. van de Vliert, A.C. Hofland,

griffier, voorzitter